Czech Republic 11 June: Cesky Krumlov - Nove Hrady

Hills and meadows

Kopečky a paloučky

We started our day at the main square of Cesky Krumlov. It was quite an uphill run from there!

Začli jsme den na náměstí v Českém Krumlově. Bylo to odsud pěkně do kopce!

Lumberjacks?

Drvoštěpové?

Fast pace for an uphill!

Do kopce to stále jde svižně!

Entering the schoolgrounds at Kaplice.

Vstupujíc na školní hřiště v Kalpici.

Our Russian delegation does their traditional dance in the country guessing game.

Naše Ruská část týmu a jejich tradiční taneček při hádání národností.

Where are we from? Kids: CZECH!

Odkud jsme my i vy? Děti hlasitě odpovídají: Z ČECH!

No, this is not a Peace Runner on the verge of a nervous breakdown. It's just a part of our skit.

Ne, to není nervové zhroucení, jen součást komických scének.

Getting ready to run...

Příprava na běh...

...and off we go!

...kolem světa! Jdeme na to.

And so, yet another happy group of children covers the length of the world on the Peace Run!

A znovu a opět skupinka šťastných tváří zaplňuje tento náš svět.

Planting a Peace Tree.

Sázení Mírového Stromu v Kaplici na zahradě ZŠ.

After the program there are nothing but smiles.

Po skončení programu není o úsměvý nouze.

Pepino is going for Tour de France. He already has the crazy fans.

Pepíno při "tréninku" na Tour de France, a jeho tým fanoušků.

Kaplice.

Kaplice.

Is that a tree or a giant frog?

Je to strom nebo obří žába?

Shoes for sale: "Special price for you, my friend!"

Boty na prodéj: "Speciální sleva pro vás, vážení!"

Entering Malonty and it's high fives for all.

V Malontech na každého čeká dlaň na plácnutí si.

Malonty was a heartfelt family gathering.

V Malontech bylo setkání velmi rodinné.

The Mayor and his fire brigade.

Starosta a jeho požárníci.

We were presented with the official flag of Malonty.

Dostali jsme darem znak obce Malonty.

Dime from Macedonia made some new friends.

Dime z Makedonie a jeho noví malí přátelé.

Our route is hugged by meadows where ever we go.

Při cestě jsou louky vlevo i vpravo.

Cheerful greeting by the delegation of Pohorska Ves.

Nadšené přivítání v Pohorské Vsi.

The children were really into our presentation.

Děti jsme dokázali snadno zaujmout.

Children all around the world are an example of how peace and enthusiasm can go together. At one minute they are running cheerfully with the Torch, at the next minute they are feeling peace in their heart.

Děti po celém světě jsou příkladem toho, jak mír a nadšení jdou ruku v ruce. V jednu chvíli radostně běží s Pochodní, a v dalším okamžiku v srdci cítí mír pro celý svět.

The Mayor of Pohorska Ves.

Starosta Pohorské Vsi. Děkujeme za krásné setkání!

Pointing to the newly dedicated Peace Tree.

To nad námi je nové jmenovaný Strom míru.

The children of Pohorska Ves sent us off on the road...

Děti z Pohorské Vsi nám ještě ukázali cestu dál.

...and then it was time again for the beautiful back roads.

A brzy jsme byli opět sami jen my a klikaté silničky.

At Hojna Voda there is a beautiful bell dedicated to meditation.

V Hojné Vodě je krásný meditační zvon věnovaný míru.

The sacred water of Hojna Voda.

Kouzelná voda v Hojné Vodě.

The church at Dobra Voda. There was a mass going on as we zipped past.

Známý kostel v Dobré Vodě. Zrovna probíhala mše, když jsme kolem probíhali.

We left the main roads for the back roads, and then we left the back roads for a forest paths. Our Czech organizers leave no stone unturned to ensure we have a fantastic experience.

Opustili jsme silnice a vydali se terénem, lesní cestou. Naši čeští koordinátoři nenechají kámen na kameni, aby zajistili hladký "průběh".

Stopping at a beautiful waterfall in a cool grove.

Zastávka u krásného vodopádu v Terezině údolí.

This little Macedonian forest creature greeted us from afar.

Tato malá Makedonská lesnička na nás už zdálky mávala.

A full and adventurous day ended at Nove Hrady.

A další dobrodružný den skončil v Nových Hradech - na hradě.