Maio 28, 2024 Live from the road

Velké Karlovice - Hovězí

Reported by Martin Válek 40.0 km

We start with a meeting at the municipal office with the mayor of Velké Karlovice, Mr. Miroslav Koňařík, and the pupils of ZŠ Velké Karlovice, who came to school with us.

Začínáme setkáním na obecním úřadě se starostou Velkých Karlovic panem Miroslavem Koňaříkem a žáky ZŠ Velké Karlovice, kteří s námi doběhli ke škole.

Children and teachers were waiting for us in front of the elementary school.

Před základní školou na nás čekali děti a učitelé.

Who is here from Bohemia and Moravia?

Kdo je tady z Čech a Moravy?

Mayor Miroslav Koňařík takes over the torch for the municipality and hands it over to the deputy director of elementary school Mgr. Petr Koňařík.

Pan starosta Miroslav Koňařík přebírá pochodeň za obec a předává ji zástupci ředitele ZŠ pánu Mgr. Petru Koňaříkovi.

The children from the elementary school choir prepared a beautiful performance.

Děti z pěveckého souboru ZŠ si připravily krásné vystoupení.

Even in Velké Karlovice you can travel around the world.

I ve Velkých Karlovicích můžete oběhnout celý svět.

we thank you very much for the beautiful meeting!

Předání děkovných listů, společná fotografie, místní dobroty a my moc děkujeme za krásné setkání.

We head off in the direction of Nový Hrozenkov...

Směr Nový Hrozenkov.

A very nice welcome from Mayor Stanislava Špruncová.

Velmi milé přivítání paní starostkou Ing. Stanislavou Špruncovou.

The other municiplaity staff also held the torch.

Pochodeň si podržely i další zaměstnankyně úřadu.

Thank you for the rich refreshments...

Děkujeme za bohaté občerstvení...

, a cradle to welcome the newborn would also be useful after it...

kolébka na vítání občánků by se po něm taky hodila...

and on we go to our next stop...

Children from Halenkov Kindergarten formed a crowd to welcome them.

Děti z MŠ Halenkov na uvítanou vytvořily špalír.

Meeting the little ones is always very spontaneous and joyful. The children sang to us the song Beskyde, beskyde.

Setkání s těmi nejmenšími je vždy velmi spontánní a radostné. Děti nám zazpívaly píseň Beskyde, beskyde.

We have all the good qualities in our heart.

Všechny dobré vlastnosti máme ve svém srdci.

We circled the whole world between the flags of the continents.

Mezi vlajkami světadílů jsme oběhli celý svět.

In the school garden, we dedicated one of the trees as a Peace Tree with the principal, Ivana Bátlová.

Na školní zahradě jsme jeden ze stromů vyhlásili s paní ředitelkou Ivanou Bátlovou Stromem míru.

The children drew fantastic pictures for us.

Děti pro nás nakreslily pěkné obrázky.

As a token of our gratitude, we gave the school a certificate of appreciation, a beautiful artwok by Sri Chinmoy for the kindergarten and a photo. We would like to thank the director Ivana Bátlová and the entire Halenkov Kindergarten for a wonderful meeting.

Předání děkovných listů, obrázku do školky a společná fotografie. Moc děkujeme paní ředitelce Ivaně Bátlové a celé mateřské školce Halenkov za krásné setkání.

We run to Huslenky Primary School and meet the children from the school group in the garden.

Přibíháme do ZŠ Huslenky, na zahradě se potkáváme s dětmi ze školní družiny.

We explain to them what friendship is, peace and where we can find good qualities in ourselves.

Vykládáme jim o tom, co je přátelství, mír a kde v sobě můžeme najít dobré vlastnosti.

The kids always like our theatre performances - is this an action for a better world, or not?

Pak předvádíme scénky o tom, jak se správně chovat.

The torch was received on behalf of the elementary school by the principal Jiřina Chromčáková, and on behalf of the village by the deputy mayor Lucie Strbačková

Za ZŠ převzala pochodeň paní ředitelka Mgr. Jiřina Chromčáková a za obec místostarostka paní Lucie Strbačková, DiS.

On the school playground, we symbolically circled the world between the flags of the continents.

Na školním hřišti jsme mezi vlajkami světadílů symbolicky oběhli svět.

One boy really liked Australia.

Jednomu chlapci se velmi zamlouvala Austrálie.

The director of the school and the mayor dedicated a tree as a Peace Tree, and the children promised to take good care of it.

Paní ředitelka s paní starostkou se rozhodli jeden ze stromů vyhlásit Stromem míru a děti slíbily, že se o nej budou vzorně starat.

To say goodbye, the children sang us the song "Lead me on my journey"

Na rozloučenou nám děti zazpívaly píseň Veď mě dál, cesto má...

Certificates of appreciation, and another beautiful artwork to show how grateful we are...

...předali jsme děkovné listy a udělali společnou fotografii.

After very tasty refreshments, the principal saw us off with several children on the next journey.

Po bohatém občerstvení nás paní ředitelka s několika dětmi vyprovodila na další cestu.

Torch carried by
Alexandra Fernandes Santos (Portugal), Balavan Thomas (Great Britain), Josef Šverma (Czech Republic), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Martin Válek (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Samunnati Natalia Lehonkova (Ukraine).  
Photographers
Sandro Zincarini
The torch has travelled 40.0 km from Velké Karlovice to Hovězí.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all