Svi. 3, 2013 Live from the road

Vukovar

Reported by Dipavajan Renner

Another inspiring day in Croatia! After a long drive the day before we arrived in Vukovar and visited schools in the neighborhood, as in Vukovar the schools where closed due to special celebrations...

Još jedan inspirativan dan u Hrvatskoj! Nakon duge vožnje prethodnog dana stigli smo u Vukovar i posjetili okolne škole, jer u samom Vukovaru škole su bile zatvorene zbog proslave dana grada.

…our first steps in the morning...

...naši prvi koraci ujutro...

…first we went to the "Zrinskog" Primary School in Nuštar. The kids were lined up and ready...

...prvo smo otišli u osnovnu školu "Zrinski" u Nuštru. Djeca su spremno čekala poredana u liniji...

...while the meeting went on, a painting was in process...

...za vrijeme dočeka djeca su crtala...

...Peace in our hearts...

...Mir u našim srcima...

...almost done...

...skoro gotovo...

...and the stamps in a double pack...

...dvostruko štambiljanje...

...here is the result!

...a evo i rezultata crtanja!

...what is a meeting without running - especially on such a beautiful day!

...što je susret bez trčanja - pogotovo na ovako lijep dan!

...we visited some kids in their class rooms...

...posjetili smo i djecu u njihovim učionicama...

Thank you Nuštar for the nice welcome!

Hvala Nuštru na lijepom dočeku!

...before the second school more international runners arrived and joined in...

...prije iduće škole stiglo je još internacionalnih trkača koji su nam se pridružili...

...the kids in Mirkovci were ready for us!

..djeca u Mirkovcima bila su spremna za nas!

...nice performances...

...lijep nastup...

...many enthusiastic runners...

...puno entuzijastičnih trkača...

What a happy meeting! Thank you, Mirkovci!

Kakav veseo susret! Hvala Mirkovci!

Finally we arrived in Vukovar. Vukovar is like a sad memory from the past - but now it completely changed its face and opened a new chapter in history.

Konačno stigli smo u Vukovar. Vukovar je kao tužna uspomena iz prošlosti - ali sada je potpuno promijenio svoje lice i otvorio nov poglavlje u povijesti.

You can still see reminders of the war in the 90's, but the city is blossoming and spreads newness and a feeling of hope and goodwill...

Možemo još uvijek vidjeti podsjetnike na rat 90-ih, ali grad cvijeta i širi novitet i osjećaj nade i dobre volje...

...a last tidy - up...

...napokon priprema...

Our international runners team followed an invitation of Mr. Ivo Josipović, the President of Croatia, to participate in special celebrations here in Vukovar.

Naš internacionalni tim trkača prihvatio je pozivnicu gosp. Ive Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske, da sudjelujemo u posebnoj svečanosti dana grada Vukovara.

The President of Croatia gave us a warm welcome...

Predsjednik Hrvatske priredio nam je toplu dobrodošlicu...

Kind words by Mr. Josipović...

Ljubazne riječi gosp. Josipovića...

Dipavajan Renner, our European Team Captain, introduced the Peace Run to the audience...

Dipavajan Renner, naš europski koordinator, predstavio je Utrku Mira publici...

The President received the flaming peace torch and gave a very inspiring message of peace and friendship...

Predsjednik je primio goruću baklju mira i dao je vrlo inspirativan govor o miru i prijateljstvu...

…he passed the torch on to Mr. Zeljko Sabo, the Mayor of Vukovar...

...predao je baklju gosp. Željku Sabi, gradonačelniku Vukovara...

...a final group picture...

....grupna fotografija...

Thank you for the heartfelt meeting and the inspiring message of Peace and Harmony!

Hvala za srdačan susret i inspirirajuću poruku Mira i Harmonije!

...our Croatian organisers could finally relax...

...naši organizatori iz Hrvatske konačno su mogli predahnuti....

...we passed the torch on to the people of Vukovar...

...baklja je išla od ruke do ruke građana Vukovara...

Thank you Vukovar for all the inspiration, goodwill and hope!

Hvala Vukovaru za svu inspiraciju, dobru volju i nadu!

Torch carried by
Amur Basic (Bosnia and Herzegovina), Apaguha Vesely (Czech Republic), Chanakhya Jakovic (Great Britain), Dipavajan Renner (Austria), Himadri Kavai (Hungary), Libor Bednařík (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Veljko Antic (Serbia), Viliam Segeda (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Sandro Zincarini

Latest reports from Croatia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all