Maggio 23, 2024 Live from the road

Spišské Podhradie - Poprad

Reported by Danica Cernakova 43.0 km

In the morning we energetically run out of our accommodation, which was located in the historical part of the town called Spišský Jeruzalem, which was created according to the model of the real Jerusalem around the 16th century.

Ráno energicky vybiehame z nášho ubytovania, ktoré sa nachádzalo v historickej časti mesta nazývaný Spišský Jeruzalem, ktorý bol vytvorený podľa vzoru skutočného Jeruzalema asi v 16.storočí.

Behind us proudly towers the Spiš Castle with the largest castle grounds in Central Europe, which was also named a long time ago as the Sri Chinmoy Peace Blossom , i.e. a place dedicated to peace.

Za nami sa pyšne týči Spišský hrad, rozlohou najväčší hrad v Strednej Európe, ktorý bol aj veľmi dávno vymenovaný ako Mierový kvet, t.j. miesto zasvätené mieru.

Our first meeting took place on the square in the town of Spišské Podhradie, where we were happily welcomed by children from two local primary schools and their teachers.

Naše prvé stretnutie prebiehalo na námestí v meste Spišské Podhradie, kde nás s radosťou privítali deti z dvoch  miestnych základných škôl aj so svojimi pedagógmi.

There was also the Mayor of Spišské Podhradie, Mr. Michal Kapusta, who proudly accepted the Peace Torch from us and made a wish for peace.

Nechýbal ani primátor mesta Spišské Podhradie, MVDr. Michal Kapusta, ktorý s hrdosťou prevzal Mierovú pochodeň a vložil do nej svoje prianie pre mier.

All who manage to feel peace in their hearts, they will not lack a healthy self-confidence.

Všetkým, čo sa podarí pocítiť v srdci mier, nebude chýbať zdravé sebavedomie.

When the younger generation looks up to the older generation with respect and reverence, then the world will be more beautiful and better and will retain the charm of its traditions.

Keď mladšia generácia bude vzhliadať k staršej s rešpektom a úctou, vtedy svet bude krajší a lepší a zachová si čaro svojich tradícií.

The best part of our programme for the children is definitely running around the continents and collecting stamps for their passports.

Najlepšou časťou nášho programu je pre deti určite beh okolo kontinentov a zbieranie pečiatok do svojich pasov.

One, two, three....and we all smile and wave...

Raz, dva, tri....a všetci sa usmievame a zamávame...

Planting of the first Tree of Peace together, which is a plum tree in the park behind the Municipal Office. So may it prosper and may it one day bear abundant peace fruit!

Spoločné zasadenie prvého Stromu mieru, ktorým je slivka v parku za Mestským úradom. Tak nech sa jej darí a nech raz prinesie hojné mierové ovocie!

So far everything is going well and we are entering full of wonder to the second place of our meeting, to the village of Spišský Hrhov...

Zatiaľ všetko dobre klape a my vbiehame plní údivu na druhé miesto nášho stretnutia, do obce Spišský Hrhov...

...where we were eagerly awaited by pupils from the Primary school Spišský Hrhov headed by their young Mayor  Zuzana Kučerová in an orange T-shirt.

...kde nás už netrpezlivo čakali žiaci zo základnej školy Spišský Hrhov na čele so svojou mladou pani starostkou Mgr.Zuzanou Kučerovou v oranžovom tričku.

Children in cute vests with a smiley face on the back led us in front of the beautiful ancient manor house, where many other children from the primary school in Spišský Hrhov, including the youngest kindergarteners, were already waiting for us and greeted us with great cheers.

Deti v roztomilých vestičkách so smajlíkom na chrbte nás priviedli pred krásny starobylý kaštieľ, kde na nás už čakalo a s veľkým jasotom vítalo veľa ďalších detí zo základnej školy v Spišskom Hrhove, medzi nimi i najmenší škôlkári

For this occasion, the children made beautiful banners and flags of different countries.

Deti si pre túto príležitosť vyrobili krásne transparenty a vlajky rôznych krajín.

The refreshments they prepared for us were also really delicious.

Občerstvenie, ktoré pre nás pripravili, bolo tiež veľmi chutné.

May all the children in the world experience as much joy as these children from Spišský Hrhov did during our meeting.

Kiež by všetky deti na svete zažili toľko radosti ako tieto deti zo Spišského Hrhova počas nášho stretnutia.

Vlado, a member of our team, who is also known in Slovakia for his pantomime, can certainly make anyone laugh.

Vlado, člen nášho tímu, ktorý je známy na Slovensku aj vďaka svojej pantomíme, určite dokáže rozosmiať každého.

The manor in its splendid grandeur.

Kaštieľ v jeho nádhernej vznešenosti.

For the little ones to be in the heart is the most natural thing in the world.

Pre tých najmenších byť v srdci je tou najprirodzenejšou vecou na svete.

Mayor Zuzana Kučerová, Director of the Primary School with Kindergarten Peter Strážik and Director of the Primary Art School Danka Slejzáková prepared team T-shirts for the meeting with us.

Starostka Mgr.Zuzana Kučerová, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Peter Strážik a riaditeľka Základnej umeleckej školy Danka Slejzáková si na stretnutie s nami pripravili aj tímové tričká.

The performance of children from the Primary Art School warmed our hearts.

Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy nám rozohrialo srdcia.

Mayor Zuzka is putting her peaceful wishes for her village Spišský Hrhov into the Peace Torch.

Starostka Zuzka vkladá do Mierovej pochodne svoje mierové priania pre obec Spišský Hrhov.

Running around the continents is not only fun for children, but also for us.

Beh okolo kontinentov nie je len zábavou pre deti, ale aj pre nás.

This majestic hundred-year-old linden tree will be from now on the Peace Tree in Spišské Hrhov.

Táto majestátna storočná lipa bude odteraz Stromom mieru v Spišskom Hrhove.

We were welcomed with great enthusiasm by the children in another village, Spišský Štvrtok.

S veľkým nadšením nás privítali deti aj v ďalšej obci, v Spišskom Štvrtku.

Joyful performance of the Nezábudka dance troupe also almost made us dance.

Radostné vystúpenie folklórneho súboru Nezábudka nás tiež takmer roztancovalo.

Two of our runners in the skit help King Balavan of England, who injured his knee while running.

Dvaja naši bežci v scénke pomáhajú anglickému kráľovi Balavanovi, ktorý si pri behu poranil koleno.

The Mayor of the village Spišský Štvrtok Peter Gaj was pleasantly surprised and enthusiastic about our rich programme for children and would highly recommend it to others.

Starosta obce Spišský Štvrtok Peter Gaj bol milo prekvapený a nadšený naším bohatým programom pre deti a vrelo by ho odporučil vidieť aj ostatným.

Specialist officer of the Municipal office Veronika Krátka, who helped in organizing our event in Spišský Štvrtok, received a Certificate of Appreciation from us together with the Director of the Primary School Romana Bajtošová.

Odborná referentka obecného úradu Ing. Veronika Krátka, ktorá pomáhala pri organizácii nášho podujatia v Spišskom Štvrtku, si od nás prevzala Ďakovný list spolu s riaditeľkou ZŠ Mgr. Romanou Bajtošovou.

Planting of a new Peace Tree, a beautiful fir tree, so that it will always be green and bring joy to the inhabitants of the village of Spišský Štvrtok.

Sadenie nového Stromu mieru, krásnej jedličky. My jej prajeme, aby sa vždy zelenala a robila radosť obyvateľom obce Spišský Štvrtok.

These promising young female football players, who brought us and escorted us out of Spišský Štvrtok, admired our runner from Brazil and asked him all sorts of questions about football.

Tieto nádejné mladé futbalistky, ktoré nás priviedli aj odprevádzali zo Spišského Štvrtka obdivovali nášho bežca z Brazílie a zaplavili ho rôznymi otázkami o futbale.

Well, and finally, we were caught in a heavy rain on the way to our destination town Poprad.

No a na záver nás po ceste do nášho cieľového mesta Poprad chytil aj vydatný dážď.

Torch carried by
Balavan Thomas (Great Britain), Dalibor Ficel (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Bohman (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Ronivon Oliveira (Brazil), Samunnati Natalia Lehonkova (Ukraine), Sandro Zincarini (Italy), Shamita Achenbach-König (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
Vlado Vavrinec, Michal Griglák
Photographers
Sandro Zincarini
The torch has travelled 43.0 km from Spišské Podhradie to Poprad.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all