May 24, 2024 Live from the road

Poprad

Reported by Varunavi Klabníková

Today we had the honor to visit Mr. Andrej Kiska, the founder of the Good Angel Foundation, in Poprad. Mr. Kiska was also the President of the Slovak Republic in 2014-2019.

Dnes sme mali tú česť v Poprade návštíviť pána Andreja Kisku, zakladateľa nadácie Dobrý anjel. Pán Kiska bol tiež prezidentom SR v rokoch 2014-2019.

And like a real "good angel", Mr. Kiska started with the gift distribution first.

A ako správny "dobrý anjel", p. Kiska začal s rozdávaním darčekov prvý.

The Good Angel Foundation helps families in which a child or one of the parents has a serious diagnosis, such as cancer. And thanks to its help, it restores human dignity to these families, brings new hope and bright moments into their lives.

Nadácia Dobrý Anjel pomáha rodinám, v ktorých má dieťa, alebo jeden z rodičov vážnu diagnózu, ako napr. rakovina. A vďaka pomoci vracia týmto rodinám ľudskú dôstojnosť, prináša novú nádej a svetlé chvíle do ich životov.

For his tireless efforts, dedication and tremendous contribution to society, the Peace Run organization awarded Mr. Andrej Kiska our highest award - A TORCH-BEARER Award.

Za svoju neúnavnú snahu, obetavosť a obrovský prínos pre spoločnosť organizácia Mierový beh udelila Andrejovi Kiskovi najvyššie ocenenie: NOSITEĽ POCHODNE (TORCH-BEARER Award).

President Kiska thus joined other prominent international personalities who have received this award, including: Archbishop Desmond Tutu, Carl Lewis, Mikhail Gorbachev, President of Slovenia Danilo Turk, etc.

Pán prezident Kiska sa tak pripojil k ďalším významným medzinárodným osobnostiam, ktoré dostali toto ocenenie, ako napr.: Arcibiskup Desmond Tutu, Carl Lewis, Michael Gorbačov, prezident Slovinska Danilo Turk, atď.

The TORCH-BEARER Award was created to recognize and honor those people who have inspired their nations, their cities, and their communities through their own lives and deeds. Mr. Kiska is an embodiment of self-giving, a hero serving those who need it with dedication.

Ocenenie NOSITEĽ POCHODNE bolo vytvorené s cieľom vyjadriť uznanie ľuďom, ktorí skrze vykonané činy vo vlastnom živote inšpirovali svoje národy, mestá a komunity. Pán Kiska je stelesnením sebadávania, obetovo slúži všetkým, ktorí to potrebujú.

The whole visit was in the spirit of good mood, friendliness and mutual support. Since our team included members from different countries and Mr Kiska is fluent in English, we communicated in English the whole time.

Celá návšteva sa niesla v duchu dobrej nálady, priateľskosti a vzájomnej podpory. Keďže v našom tíme boli členovia z rôznych krajín, a pán Kiska plynule ovláda angličtinu, tak sme celý čas komunikovali týmto jazykom.

When we asked how we can help politicians with good hearts not to be overwhelmed by all the negativity that politics brings with it, he very frankly remarked that these people need more support because good, humble and polite people are usually more quiet since they don't want to stir up any conflicts.

Keď sme sa ho opýtali, ako môžeme pomôcť politikom s dobrým srdcom, aby neboli prevalcovaní všetkými negatívami, ktoré politika so sebou prináša, veľmi úprimne odpovedal, že politici s dobrým srdcom potrebujú od ľudí viac podpory, lebo dobrí a slušní ľudia sú poväčšinou ticho, a nechcú vyvolávať žiadne konflikty.

We are proud of our newly awarded Torch-bearer. As he himself noted, he has been given so much in life and so feels the need to continue to help others.

Sme hrdí na nášho čerstvo oceneného Nositeľa pochodne. Ako sám poznamenal, dostal toho v živote veľmi veľa, a tak cíti potrebu ďalej pomáhať ostatným.

We also like to give out gifts, we started with a painting by the founder of the Peace Run, Sri Chinmoy, symbolizing Freedom-birds.

Aj my radi rozdávame darčeky, začali sme s maľbou od zakladateľa Mierového behu, Sri Chinmoya, ktorá symbolizuje vtáčiky slobody.

Mr. Kiska is a sportsman, he told us that he likes cycling. So perhaps our sports T-shirt will come in handy when he is cycling. We wish him many happy kilometers in health and with peace of mind.

Pán Kiska je športovec, prezradil nám, že rád bicykluje. Tak snáď sa mu pri tom bicyklovaní bude hodiť aj naše športové tričko. Źeláme mu veľa šťastných kilometrov v zdraví a pohode.

And we are admiring the sports T-shirt from Good Angel.

A my obdivujeme športové tričko od Dobrého anjela.

And some more souvenirs with inspirational quotes for the president - may they help him stay cheerful and motivated in his selfless endeavors.

A ešte malé suveníry s inšpiratívnymi citátmi pre pána prezidenta - nech mu pomôžu, aby zostal veselý a motivovaný v jeho obetavom úsilí.

Mr. President, it was a great pleasure to meet you. We wish you many more wonderful moments in the future, as many healed children as possible and good health and strength for all future projects.

Pán prezident, bolo nám veľkým potešením. Želáme ešte veľa krásnych chvíľ v budúcnosti, čo najviac vyliečených detí a pevné zdravie a síl do všetkých ďalších projektov.

Thanks to the mutual exchange of ideas, heartfelt emotions and inspiration, we take away in our hearts not only a beautiful memory of this meeting, but also a sense of fulfillment.

Vďaka vzájomnej výmene myšlienok, srdečných emócií a inšpirácie si v našich srdciach odnášame na toto stretnutie nielen krásnu spomienku, ale aj pocit naplnenia.

A post by Mr. Kiska on his Facebook account.

Príspevok p. Kisku na jeho Facebook účte.

We are happy to have established a connection between Good Anjel and the Peace Run.

Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať spojenie medzi Dobrým Anjelom a Mierovým behom.

We will do our best to be good ambassors of Good Angel. As Sri Chinmoy said: "The presence of peace in the heart turns us into heavenly angels".

Urobíme, čo sa bude dať, aby sme boli dobrými ambasádormi Dobrého anjela. Tak, ako povedal Sri Chinmoy: "Prítomnosť mieru v srdci nás mení na nebeských anjelov".

Torch carried by
Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Ronivon Oliveira (Brazil), Samunnati Natalia Lehonkova (Ukraine), Sandro Zincarini (Italy), Shamita Achenbach-König (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Sandro Zincarini

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all