Sept. 23, 2023 Live from the road

Pazardzhik - Pazardzik

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Sudhahota Carl Lewis, Hristo Stoichkov and  the Mayor of Pazardzhik Todor Popov kindled the "Eternal Peace  Flame" in the new-found "Garden of the World" at an official ceremony in park island Svoboda in Pazardzhik.

Шудахота Карл Люис , Христо Стоичков и кметът на Пазарджик Тодор Попов запалиха „Вечния пламък на мира“ в новоткритата „Градина на света“ на официална церемония в парк остров „Свобода“ в Пазарджик.

Sudhahota Carl Lewis, together with the mayor Todor Popov and Hristo Stoichkov, officially inaugurated his corner in the "Garden of the World". It has his initials C and L.

Шудахота Карл Люис, заедно с кмета Тодор Попов и Христо Стоичков, откри официално своя кът в Градината на света. Той е с неговите инициали C и L.

Hristo Stoichkov - Ambassador of the Peace Run for Europe, also has his own garden - it is shaped like an eight, which, apart from being his favorite number, also represents the symbol of eternity.

Христо Стоичков – Посланик на Пробега на мира за Европа, също има своя градина - формата му е на осмица, която, освен любимия номер, представлява и символът за вечност.

And between the two corners, the two athletes, whose names speak louder than any words, kindled the "Eternal Peace Flame". It will burn every day through all seasons.

А между двата къта двамата спортисти, чиито имена говорят повече от всякакви думи, запалиха Вечния пламък на мира. Той ще гори всеки ден през всички сезони.

After the inauguration of the “Eternal Peace Flame”, Sudhahota Carl Lewis said: "The Eternal Flame signifies eternity and peace and just to see the Peace Run continiously so successful. I remember the first year, which was in 1987. I was there with Sri Chinmoy and Narada Michael Walden, Roberta Flack. Just to see the impact this has made to this beautiful, beautiful space, which is incredible. I am happy to do that. The idea of the garden is in true spirit what we need now. As we know there is war going on in Europe, which is completely unacceptable. To bring this message of peace, specially to the young people. They grow up with the idea what they strive for, very strong message this beautiful place. Someone will feel the energy, looking at all the countries that are participating and it is just incredible.”

След откриването на Вечния пламък на мира Шудахота Карл Люис каза: "Вечният пламък символизира вечността и мира. Да видим Пробега на мира през цялото време толкова успешен. Спомням си първата година, която беше през 1987 г. Бях там със Шри Чинмой и Нарада Майкъл Уолдън, Роберта Флак. Само да видя въздействието, което това оказа върху това красиво, красиво пространство, което е невероятно. Щастлив съм да го направя. Идеята за градината е в истинския дух на това, от което се нуждаем сега. Както знаем, в Европа се води война, което е напълно недопустимо. Да донесе това послание за мир, особено на младите хора. Те растат с идеята към какво се стремят, много силно послание на това красиво място. Някой ще усети енергията, като гледа всички страни, които участват, и това е просто невероятно."

The opening of the evening festive program began with a speech by the Peace Run -  Violeta spoke. On the stage next to her were Mr. Todor Popov - the mayor of the city, the Deputy Chair of the National Assembly Rositsa Kirova, Sudhahota Carl Lewis and Hristo Stoichkov.

Откриване на вечерната празнична програма започна с реч от страна на Пробега на мира  - говори Виолета. На сцената до нея бяха г-н Тодор Попов – кмет на града, зам.-председателят на Народното събрание Росица Кирова, Шудахота Карл Люис и Христо Стоичков.

After the inspiring words, the mayor of the city, Mr. Todor Popov, said: „I am extremely happy that in order to realize this project, many people and organizations emabraced each other. It is not easy to be trusted by so many countries. But they are here with us. They want to be here. And this project is only the first part of something bigger, because we will continue to expand the garden in the coming years. It will become more and more beautiful and what is more important – it will remain here in the next 50 and 100 years. And we will have the honor of being the people who gave the start. The small children who are here tonight will be telling their children years from now about tonight. For sure the „Garden of the World“ will be one of the visit cards of our city in the future."

След вдъхновяващите слова кметът на града г-н  Тодор Попов каза:  “Изключително щастлив съм, че за да се осъществи този проект, се прегърнахме много хора и организации. Не е лесно да ти повярват толкова държави. Но те са тук при нас. Искат да бъдат тук. А този проект е само първата част от нещо по-голямо, защото ще продължим да разширяваме градината през следващите години. Тя ще става все по-красива и което е по-важно – тя ще остане тук и след 50, и след 100 години. А ние ще имаме честта да сме хората, дали старта. Малките деца, които са тук тази вечер, ще разказват на своите деца след години за тази вечер. Със сигурност Градината на света ще е една от визитните картички на нашия град в бъдеще.”

After thanking Sudhahota Carl Lewis and Hristo Stoichkov for the special visit, Mr. Popov had special gifts for them so that they can remember Pazardzhik and the evening. The nine-time Olympic champion received a painting of the Olympic rings made of rosebuds bathed in 24-karat gold. It is no coincidence that the rosebuds are 61 - the year when Carl Louise was born. Hristo Stoichkov received the Cup of Khan Asparuh - the gift symblic of the gift was explained - "Khan Asparuh is the first, the founder of our country, he is the greatest. And you will forever remain the first and greatest man who glorified Bulgaria on all continents. "

След като благодари с признателни думи за специалното гостуване на Шудахота Карл Люис и Христо Стоичков, г-н Попов имаше специални подаръци за тях, с които да запомнят Пазарджик и вечерта. Деветкратният олимпийски шампион получи картина с олимпийските кръгове, изработени от розови пъпки, потопени в 24-каратово злато. Неслучайно розовите пъпки са 61 – годината, в която Карл Луиз се е родил. Христо Стоичков получи Чашата на Хан Аспарух замисълът на подаръка беше обяснен – „Хан Аспарух е първият, основателят на нашата държава, той е най-великият. А ти завинаги ще останеш първият и най-велик мъж, прославил България на всички континенти. “

On behalf of himself and his family, Hristo Stoichkov presented Sudhahota Carl Lewis with a Golden Ball – his realised dream.

От свое име и от името на семейството си Христо Стоичков поднесе на Шудахота Карл Люис златна топка – неговата сбъдната мечта.

Sudhahota Carl Lewis said:

"Who would thought 40 years ago when I met Sri Chinmoy that I would be here today. He allways talked about peace around the world and the beautifull children and people that can make it happen and also how much work it took. Who would have thought that I will be right here in beautifull Bulgaria. Thank everyone for inviting me. When you have a long carear like mine and you retire often you are not sure what the future will be. You and your town have put yourself at the world map of peace. Place, years and years to come, a little children, when you are old will be talking about your town because you are leaders of peace. So, I want to thank everyone that invited me, all desciples, Sri Chinmoy center, you beautifull town, this incredible garden and to be a part of it is so, so special to me."

Шудахота Карл Люис каза:

„Кой би предположил преди 40 г., когато срещнах Шри Чинмой, че ще съм тук днес. Той винаги говореше за мира по света и за прекрасните деца и хората, които могат да направят това да се случи и също за това, колко работа трябва, за да се случи. Кой би предположил, че ще съм точно тук, в прекрасната България. Преди всичко, благодаря на всички, че ме поканихте. Когато имаш дълга кариера като моята и я прекратиш, често не знаеш какво те очаква в бъдеще. Вие и вашия град поставихте себе си на световната карта на мира. След много години, когато сте възрастни, малките деца ще говорят за вашия град, защото вие сте водачи на мира. Благодаря на всички, които ме поканиха, на всички ученици, на Шри Чинмой Център, вашият прекрасен град, тази невероятна градина и да бъда част от това е много специално за мен.“

After the official part, the “Garden of the World” shone with artistic lighting. And to make it even more solemn, performances by the symphony orchestra followed. Sudhahota Carl Lewis listened to them with particular excitement because, as he himself shared, he played the cello in high school. The extraordinary evening ended with a spectacular fireworks.

След официалната част Градината на света засия с художествено осветление. И за да е още по-тържествено, последваха изпълнения на симфоничния оркестър. С особено вълнение ги изслуша Шудахота Карл Люис, защото, както самият той сподели, в гимназията е свирел на чело. Необикновената вечер завърши с грандиозна заря.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Bulgarian runners (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Diana Mihaylova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Heinz Heer (Switzerland), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Hristo Vasilev (Bulgaria), Kalin Staykov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Local runners (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Milos Andjelovic (Serbia), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Narmada Heer (Switzerland), Nicole Delcheva (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Richika Stoycheva (Bulgaria), Smarana Puntigam (Austria), Todor Angelov (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vasko Jovanov (North Macedonia), Violeta Angelova (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km from Pazardzhik to Pazardzik.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all