Sept. 25, 2023 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 2.0 km

After the unique two days with Carl Lewis, we accompanied him to the Hyatt Regency Sofia Hotel where he was kindly accommodated. We thank the team of the Hyatt Regency Sofia Hotel for their kind assistance and cooperation.

След неповторимите два дни с  Карл Люис го изпратихме до хотела в който той бе любезно настанен от Хотел „Хаят Риджънси София“. Благодарим на екипа на Хотел „Хаят Риджънси София“ за любезното съдействие и сътрудничество.

The next day there were meetings with other organizations that supported the Peace Week idea. "Peace Week" is an initiative of the Peace Run, realised on a purely voluntary basis, in a spirit of cooperation, of extended hands and united hearts. We operate on a modest budget and do not accept major sponsorships so as not to compromise the ideals of the Peace Run. We compensate with shared enthusiasm, with the common drive of thousands of peace advocates from all walks of life who help organize the initiative at every level. This Partnership for Peace is a tangible and powerful reminder that we live in a shared world and must come together to create a true culture of peace, solidarity and cooperation. This unification is crucial to addressing common world challenges so that we can create a new peaceful family of a united world.

На следващия ден предстояха срещи с други организации които подкрепиха идеята Седмица на мира. „Седмица на мира“ е инициатива на Пробега на мира, провеждана на чисто доброволни начала, в дух на сътрудничество, на подадени ръце и единни сърца. Работим със скромен бюджет и не приемаме крупно спонсорство, за да не компрометираме идеалите на Пробега на мира. Компенсираме със споделения ентусиазъм, с общия стремеж на хиляди привърженици на мира от всички сфери на живота, които помагат да организираме инициативата на всяко едно ниво. Това партньорство за мира ни напомня осезаемо и мощно, че живеем в един общ свят и трябва да се обединим, за да създадем истинска култура на мира, солидарност и сътрудничество. Това обединение е решаващо за справянето с общите световни предизвикателства, за да можем да създадем едно ново мирно семейство на единния свят.

We sincerely thank to everyone who joins with their pure and good intention in building a better and peaceful world. The idea of the Peace Week was distributed in the Sofia Subway for free through the gratuitous support of Motion Arts OOD - Metroreklama. Therefore, today we had the opportunity to visit their office to express our appreciation.

Благодарим искрено на всички, които се включват със своето чисто и добро намерение в изграждането на един по-добър и мирен свят. Идеята за Седмицата на мира бе разпространена в Софийското метро безплатно чрез безвъзмездната подкрепа на Моушън Артс ООД – Метрореклама. Затова на днешния ден имахме възможността да посетим техния офис за да изразим благодарността си.

It was an inspiring meeting that gave us even more inspiration and motivation. Thanks for your support!

Бе вдъхновяваща среща, която ни даде още повече вдъхновение и мотивация. Благодарим за подкрепата!

Here are just a few of the metro stations that we were able to visit with the Peace Torch. We were extremely happy when we saw the huge frames in which there was an aphorism of the founder of the Peace Run - Sri Chinmoy and a call to everyone to become a part of the Peace Week.

Ето и само няколко от метростанциите които успяхме да посетим с факела на мира. Бяхме безкрайно щастливи когато видяхме огромните рамки в които имаше афоризъм на основателя на Пробега на мира – Шри Чинмой и призив към всеки да стане част от Седмицата на мира.

Filled with gratitude ...

Изпълнени с благодарност ...

We headed towards the building of the Bulgarian National Radio. The Director of the Bulgarian National Radio received us in his office. The Peace Week was supported by him, providing for free a concert studio in which Bhoiravi and Eshana performed a peace concert. In addition, Bulgarian National Radio was a media partner of the event. Mr. Milen Mitev welcomed us to his office, where we had the opportunity to tell about ourselves.

Oтправихме към сградата на Българското национално радио. В своя офис ни прие Директора на Българското национално радио. Седмица на мира бе подкрепена от него, предоставяйки безвъзмездно концертно студио в което да проведем концерт посветен на мира в изпълнение на Бойрави и Ешана. Освен това Българско национално радио бе медиен партньор на събитието. Г-н Милен Митев, ни приветства в офиса си, където имахме възможност да разкажем за себе си.

He shared his views on the idea of peace and supported Peace Week, saying: “I think that it is a very strong message, especially in today's world we are living in, but to find the basic things that unite us and bring us together as human beeings rather than finding the division lines between different groups, which is what we have been seeing so much in the last two years. And it is really a message that me personally and BNR as public service media would very much relate to. I am happy that you looked for us as a partner and very happy that we were able to help spread the message. And I hope we also work together in the future."

Той сподели своите възгледи за идеята за мир и подкрепи Седмица на мира, като каза: „Мисля, че това е много силно послание, особено в днешния свят, в който живеем. Да намерим основните неща, които ни обединяват и събират като човешки същества, вместо да намираме разделителните линии между различните групи, което видяхме толкова много през последните две години. И наистина това е послание, с което аз лично и БНР като обществена медия много се отнасяме. Щастлив съм, че ни потърсихте като партньор и много се радвам, че успяхме да помогнем за разпространението на посланието. Надявам се да работим заедно и в бъдеще.“

As a sign of our gratitude, we presented a certificate of appreciation and a Jarna Kala painting by the founder of the Peace Run – Sri Chinmoy.

В знак на благодарност връчихме сертификат за признателност и картина Джарна Кала от основателя на Пробега на мира – Шри Чинмой.

We were sent with a cheerful mood and gifts - In modo bulgaro - a disc with works by the great Bulgarian musician, composer and founder of a number of genres in Bulgarian music, Pancho Vladigerov.

Бяхме изпратени с ведро настоение и подаръци  - In modo bulgaro –диск с творби на големият български музикант, композитор и основоположник на редица жанрове в българската музика  Панчо Владигеров.

We thank to the team of the Bulgarian National Radio, Metroreklama and Hotel "Hyatt Regency Sofia" for their kind assistance and cooperation. We will never forget the gesture you made. This gave us even more wings and strength to dream that when we are united, peace is ever closer to us.

Благодарим на екипа на Българското Национално Радио, Метрореклама и Хотел „Хаят Риджънси София“ за любезното съдействие и сътрудничество. Никога няма да забравим жеста който направихте. Това ни даде още повече криле и сила да мечтаем, че когато сме единни мирът е все по-близо до нас.

Torch carried by
Hrishikesh Karov (Bulgaria), Salil Wilson (Australia), Todor Angelov (Bulgaria), Vasko Jovanov (North Macedonia), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 2.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all