June 5, 2023 Live from the road

Nowy Targ - Jablonka

Reported by Agnieszka Sarzynska 60.2 km

Feeling Peace Run magic in WiedzMak.

Odczuwanie w WiedzMaku magii Biegu Pokoju.

Warm welcoming at Primary School in Nowy Targ.

Serdeczne powitanie w Szkole Podstawowej w Nowym Targu.

Director of Primary School in Nowy Targ, mgr Patrycja Bochenska, happily holding our Peace Run Torch.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Targu,
mgr Patrycja Bochenska, radośnie trzyma naszą Pochodnię Biegu Pokoju.

Making a selfless wish while holding a Peace Run Torch.

Wypowiedzenie bezinteresownego życzenia trzymając pochodnię Biegu Pokoju.

Country Guessing Game - what country is Danny from?

Zgaduj zgadula-z jakiego kraju pochodzi Danny?

We can count on good friends.

Możemy liczyć na dobrych przyjaciół.

Harmonious or not harmonious behaviour-this is the question...

Harmonijne czy nieharmonijne zachowanie – oto jest pytanie…

Feeling peace in our hearts.

Odczuwanie pokóju w naszych sercach.

Make a wish...

Pomyśl życzenie...

Let's run together around the world spreading joy.

Biegnijmy razem dookoła świata szerząc radość.

Hello Poland, hello Mongolia.

Witaj Polsko, witaj Mongolio.

Feeling happy and joyful in Primary School in Nowy Targ.

Czujemy szczęście i radość w Szkole Podstawowej w Nowym Targu.

Director of Primary School in Nowy Targ, mgr Patrycja Bochenska, receiving Certificate of Appreciation for supporting spreading joy and harmony around the world.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Targu, mgr Patrycja Bochenska, otrzymuje Dyplom Uznania za wspieranie szerzenia radości i harmonii na całym świecie.

Wahyu from Indonesia welcomes Poland.

Wahyu z Indonezji wita Polskę.

Primary School in Czarny Dunajec greeted us with open hands and hearts.

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu przywitała nas z otwartymi rękoma i sercami.

How can I run 80km per day? It is very simple. Just join our Peace Run relay.

Jak mogę przebiec 80 km dziennie? To bardzo proste. Wystarczy dołączyć do naszej sztafety Biegu Pokoju.

My heart and joy are one.

Moje serce i radość są jednym.

I know the answer.

Ja znam odpowiedź.

Director of Primary School in Czarny Dunajec, mgr Teresa Domin, begins the ceremony with enthusiasm.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, mgr Teresa Domin, z entuzjazmem rozpoczyna uroczystość.

United we stand, peacefully we live.

Zjednoczeni stoimy, spokojnie żyjemy.

We much value mgr Teresa Domin's, Director of Primary School in Czarny Dunajec, participation in Peace Run event and acceptance of our Certificate of Appreciation.

Bardzo cenimy udział mgr Teresy Domin, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu w Biegu Pokoju i przyjęcie Dyplomu Uznania.

Joy is were we are.

Radość jest tam, gdzie jesteśmy my.

Smile...

Uśmiech...

Students in Primary School in Jablonka surprised us with cheerful and spontaneous singing.

Wesołym i spontanicznym śpiewem zaskoczyli nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłonce.

Feeling sun's joy and warmth in a heart.

Odoczuwanie radości i ciepła słońca w sercu.

Time to say goodbye but we will remain in each others hearts...

Czas się pożegnać, ale pozostaniemy w sercach...

Flying on the wings of joy...

Latamy na skrzydłach radości...

Run in Morawska Land

Bieg po Ziemi Morawskiej

Mrs. Hania from WiedzMak Vegetarian Cafe-Bistro in Nowy Targ received a Peace Torch Bearer Award for her innovative, artistic and inspiring enterprise and for feeding us with delicious vegetarian and vegan meals.

Pani Hania z WiedzMak Vegetarian Cafe-Bistro w Nowym Targu otrzymała Dyplom Posłańca Pokoju za jej nowatorską, artystyczną i inspirującą działalność oraz nakarmienie nas przepysznym wegetariański i wegańskim posiłkiem.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Devarupi Buczkowska (Poland), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jan Palasz (Poland), Krzysztof Krawczak (Poland), Padyatra Komak (Slovakia), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Accompanied by  
Saujanya Gzela
Photographers
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
The torch has travelled 60.2 km from Nowy Targ to Jablonka.

Latest reports from Poland - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all