Sept. 23, 2023 Live from the road

Sofia - Pazardzhik

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Специално посрещане за Шудахота Карл Люис.

Special welcoming to Sudhahota Carl Lewis.

A warm welcome from Hutashan.

Топло посрещане от Хуташан.

Welcome by representatives of the Peace Run from Bulgaria.

Посрещане от представители на Пробега на мира от България.

Right after landing in Bulgaria and after a long transoceanic flight, the best athlete of the 20th century heads to the "Garden of the World" in the city of Pazardzhik, where he was await by the Peace Run team, diplomats, deputies, the mayor of the city and the Peace Run Ambassador for Europe Hristo Stoichkov.

Веднага след като кацна в България и след дълъг презокеански полет най-добрия спортист на XX-ти век се отправи към „Градината на света“ в град Пазарджик, където го очакваха отбора на Пробега на мира, дипломати, посланици, кмета на града и посланика на Пробега на мира за Европа Христо Стоичков.

A special surprise for Sudhahota Carl Lewis at his arrival in Bulgaria was presented by the cheerleading squad from “Ivan Vazov” Secondary School - Pleven and the "Mystery" cheerleading squad - Pazardzhik.

Специална изненада за Шудахота Карл Люис при пристигането му в България поднесоха мажоретния състав при СУ “Иван Вазов” - Плевен и мажоретен състав ”Мистерия”- гр. Пазарджик.

Everyone is waiting...

Всички са в очакване...

Hristo Stoichkov Ambassador of the Peace Run for Europe, welcomes Sudhahota Carl Lewis Ambassador of the Peace Run for America and passes him the torch officially at the Garden of the World.

Христо Стоичков Посланик на Пробега на мира за Европа, посреща Шудахота Карл Люис Посланик на Пробега на мира за Америка и му подава факела официално в Градината на света.

The mayor presented the garden and its corners, and then, under a thick shadow, young people, representatives of local authorities, policemen, doctors and athletes had the opportunity to receive autographs personally from Sudhahota Carl Lewis and Hristo Stoichkov.

Кметът представи градината и кътчетата от нея, а след това, под дебела сянка, младежи, представители на местната власт, полицаи, доктори и атлети имаха възможността да получат автографи лично от Шудахота Карл Люис и Христо Стоичков.

Visit to the Eternal Peace Flame, before inauguration.

Посещение на Вечния пламък на мира, преди официалното му откриване.

Carl Lewis received special gifts from representatives of the "Catch the Rainbow" Association - handmade bowls and an icon of "St. Mina".

Карл Люис получи специални подаръци от лицата на Асоциация „Докосни дъгата“ – ръчно изработени чанове и икона на „Св.Мина“.

The Peace Run team did not miss the opportunity either.

Отборът на Пробега на мира също не пропусна възможността.

Deputy Chair of the National Assembly Rositsa Kirova, with the two ambassadors of the Peace Run.

Председателя на Народното Събрание Росица Кирова с двамата посланици на Пробега на мира.

"You are at the invitation of the largest non-governmental organization "Peace Run", which protects peace on a global scale, it brings you together with an important figure for Bulgarian and world sports - Hristo Stoichkov. What are your messages for peace Mr. Lewis, then please Mr. Stoichkov.”:     „What is so important with the Peace run, I remember when we started 1987 and Sri Chinmoy was so adamant about the peace in the world even with his appearance in the United nations in the US and all the things that he did around the world. And it is so amaizing still, the impact was so big that even  after his passing still continue to grow and influence people everywhere. In this challenging time his message is more important; we still have wars and issues that entire world has to deal with, it's a great message at a great time.“

“Вие сте по покана на най-голямата неправителствена организация „Пробега на мира“, която защитава мира в световен мащаб, тя ви събира с една съществена фигура за българския и световния спорт - Христо Стоичков. Какви са вашите послания за мир г-н Люис, след това моля г-н Стоичков.”:   „Спомням си, когато стартирахме през 1987 и Шри Чинмой бе много ангажиран с мира по света, дори с появите му в Обединените нации в САЩ и всички неща, които правеше по целия свят и е толкова невероятно все още, въздействието което правеше е толкова голямо и се отразява на хората навсякъде. В тези предизвикателни времена неговото послание е още по-важно - все още имаме войни, проблеми, с които целия свят трябва да се справя, това е велико послание за велико време.“

After a short break, Carl Lewis, together with Hrosto Stoichkov, participated in an interview for the Bulgarian National Television. The interview covered topics from the sport and the lives of the two athletes. The host began with the unifying theme for them - Peace Run.

След кратка почивка, Карл Люис, заедно с Христо Стойчков, участва в интервю за Българската национална телевизия. Интервюто обхващаше теми от спорта и живота на двамата спортисти. Като водещия започна с обединяващата ги тема „Пробега на мира“.

"Mr. Stoichkov, and now to you. This is the second time we are meeting you in the last one year. You have been very involved in the Peace Run activities. Why is this important to you?”

"A person like Carl Lewis represents this organization. When you see such a person who is engaged, instantly you too should be connected to this initiative. I accepted that our sport - football and athletics and all sports can unite many people for this program that we want to have - peace".

“Г-н Стоичков, а сега към вас. За втори път се срещаме с вас за последната една година. Много се ангажирахте с дейностите на „Пробега на мира“. Защо е важно това за вас?”

“Една личност като Карл Люис представлява тази организация. Когато видиш един такъв човек, който е ангажиран, моментално и ти трябва да бъдеш свързан с тази инициатива. Аз приех, че нашия спорт – футбола и леката атлетика и целия спорт можем да обединим много хора за тази програма, която ние искаме да имаме - мир”.

The interview continued with many inspiring topics and questions about the achievements of Sudhahota Carl Lewis, youth, family and spiritual values in human life.

Интервюто продължи с много вдъхновяващи теми и въпроси за постиженията на Шудахота Карл Люис, младежите, семейните и духовни ценности в човешкия живот.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Bulgarian runners (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Diana Mihaylova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Heinz Heer (Switzerland), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Hristo Vasilev (Bulgaria), Kalin Staykov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Milos Andjelovic (Serbia), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Narmada Heer (Switzerland), Nicole Delcheva (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Salil Wilson (Australia), Smarana Puntigam (Austria), Todor Angelov (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km from Sofia to Pazardzhik.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all