Sept. 24, 2023 Live from the road

Pazardzhik - Sofia

Reported by Violeta Angelova 2.0 km

Visit to Regional Historical Museum Pazardzhik on the occasion of the Exhibition "Personalities and Events in Bulgarian Sport".

Посещение на Регионален Исторически музей Пазарджик по повод Изложбата "Личности и събития в българския спорт".

The meeting was attended by young athletes and Bulgarian Olympic champions.

На срещата присъстваха млади спортисти и български олимпийски шампиони.

A special gift from the artist Leda Patasheva - painting "The Angel of the New Beginning".

Един специален подарък от артиста Леда Паташева -картина „Ангелът на новото начало“.

The holder of nine Olympic gold medals and the title "Honorary Torchbearer of Peace Run" Carl Lewis personally provided the exhibition with a baton from his participation in the world competition. "It's from the time when the USA always finished first," explained the American athlete. He also added that his Olympic medals are in the Smithsonian National Museum because, in his words, “all achievements should be shared with the people”.

Носителят на девет златни олимпийски медала и на званието "Почетен факлоносец на мира" Карл Люис лично предостави за експозицията щафетна палка от негово участие в световно състезание. "Тя е от времето, когато САЩ винаги финишираха първи", обясни американският атлет. Той добави също, че олимпийските му медали са в музея "Смитсониън", тъй като по думите му "всички постижения трябва да се споделят с хората".

The exhibition "Personalities and events in Bulgarian sports" includes donations from famous Bulgarian sportsmen and was provided by Dr. Denislava Angelova, president of the "Catch the Rainbow" Association. The exposition can be viewed in Pazardzhik  the next six months, after that it is planned to become a traveling exhibition.

Изложбата „Личности и събития в българския спорт“ включва дарения от известни български спортисти и е предоставена от д-р Денислава Ангелова, председател на Асоциация „Докосни дъгата“. Експозицията може да бъде разгледана в Пазарджик през следващите шест месеца, като се предвижда след това да се превърне в пътуваща.

After the meeting, everyone went to the central square of the city where thousands were waiting for the two athletes. In a special corner next to the tent under which they were giving autographs, a place was also designated for the Peace Torch. The Peace Run team passed the Тorch to anyone who wanted to send their message for peace.

След срещата всички се отправиха към централния площад на града където хиляди очакваха двамата спортисти. В специален кът до шатрата, под която те раздаваха автографи, място бе определено и за факела на мира. Отборът на Пробега на мира, подаваше факела на всеки, който искаше да отправи своето послание за мир.

Before the official signing, Carl Lewis gave a speech on behalf of the Peace Run:

"I am excited to be in this wonderful city that is dedicated to peace. The children deserve it and I am happy to be a part of the "Peace Run" which has been taking place for many years now.

He said that the relay stops at many places, but "Pazardzhik is a very special stop because there is a whole garden dedicated to peace, love and sympathy". "One of the great things you can do as an athlete is to travel and meet different people, but nowhere in the world have I seen something so dedicated to our future and I'm looking forward to come back to see how this project of peace develops, grows and spreads the message that Sri Chinmoy always spoke about - a world of peace that is normal for everyone," added Carl Lewis.

Преди официалното раздаване на подписи Карл Люис изнесе реч от името на Пробега на мира:

“Развълнуван съм да бъда в прекрасен град, който е посветен на мира. Децата го заслужават и аз съм щастлив, че съм част от "Пробега на мира", който се провежда вече много години”,

Той каза, че пробегът спира на много места, но "Пазарджик е много специална спирка, защото в него има цяла градина, посветена на мира, на любовта и на разбирателството".

"Едно от големите неща, които човек може да прави като спортист, е да пътува и да среща различни хора, но никъде по света не съм виждал нещо толкова посветено на нашето бъдеще и с нетърпение искам да се върна, за да видя как този проект на мира се развива, расте и разпространява посланието, за което Шри Чинмой винаги е говорил - свят на мир, което е нормално за всеки", каза още Карл Люис.

The mayor of Pazardzhik Todor Popov and Hristo Stoichkov also greeted the residents and guests of Pazardzhik, sending messages for peace and harmony.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов и Христо Стоичков също поздравиха жителите и гостите на Пазарджик, отправяйки послания за мир и хармония.

Vesela Dimitrova is a Bulgarian rhythmic gymnast and coach of the Bulgarian Rhythmic Gymnastics Ensemble. In the photo, she is with the rhythmic gymnastics ensemble.

Весела Димитрова е българска състезателка по художествена гимнастика и треньор на ансамбъла по художествена гимнастика на България. На снимката тя е заедно с ансамбъла по художествена гимнастика.

In a special corner next to the tent under which they were giving autographs, a place was also designated for the Peace Torch. The Peace Run team passed the Тorch to anyone who wanted to send their message for peace.

В специален кът до шатрата, под която те раздаваха автографи, място бе определено и за факела на мира. Отборът на Пробега на мира, подаваше факела на всеки, който искаше да отправи своето послание за мир.

On a special banner - "Dreamers of peace", anyone who wanted to write a message for peace could do so.

На специален банер – „Мечтатели за мир“, пък всеки, който искаше да изпише послание за мир, можеше да го направи.

Thank you all for the wishes for peace...we trust they will be achieved...

Благодарим на всички за пожеланията за мир... вярваме, че те ще бъдат постигнати...

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Bulgarian runners (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Diana Mihaylova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Heinz Heer (Switzerland), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Kalin Staykov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Milos Andjelovic (Serbia), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Narmada Heer (Switzerland), Nicole Delcheva (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Salil Wilson (Australia), Smarana Puntigam (Austria), Todor Angelov (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vasko Jovanov (North Macedonia), Violeta Angelova (Bulgaria), Vladimir Kosev (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 2.0 km from Pazardzhik to Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all