PEACE RUN

Belgium 12 May: Liège - Waterloo

A great first day in Belgium!

Today we entered into a new country: Belgium. Although mostly known for beer and chocolate, it also has some beautiful countryside and great schools! (read on...)

Vandaag kwamen we weer een nieuw land binnen: België. Hoewel het vooral bekend staat om haar bier en chocola, heeft België daarnaast ook prachtige natuur en fantastische scholen! (lees verder...)

Our heartfelt gratitude to the Crowne Plaze in Liège for hosting half of our international team!

Onze oprechte dankbaarheid aan het Crowne Plaza hotel in Luik voor hun gastvrijheid.

Our gratitude also goes to the staff of the Campanile hotel for hosting the other half of our team. Merci beaucoup!

Onze diepe dankbaarheid gaat ook uit naar de staf van hotel Campanile, die de andere helft van ons team onderdak bood.

Our first stop was at elementary school De Boomhut in the little town of Brustem.

Onze eerste stop vandaag was bij basisschool De Boomhut in Brustem.

Kids were lining up for the traditional high-five welcome.

De kinderen stonden in de rij voor het traditionele high-five welkom.

They had a beautiful schoolyard.

Ze hadden een prachtig schoolplein.

...and great kids!

...en hele leuke kinderen!

Feeling peace in the heart.

Vrede voelen in je hart.

They sang us a beautiful peace-song. This little girl had an amazing voice!

Ze zongen een heel mooi vredeslied voor ons. Dit meisje heeft werkelijk een prachtige stem!

Going out again to pass the Peace Torch and make a wish for peace.

Weer naar buiten om de vredesfakkel door te geven en een wens te doen voor vrede.

The Torch always makes children happy and excited.

De fakkel zorgt altijd voor blijdschap en opwinding.

We ran outside with all the kids, around the small chapel next to their school.

We gingen naar buiten om met alle kinderen een rondje te rennen rondom de kapel die vlakbij de school staat.

The Peace Run's Certificate of Appreciation: our humble way of saying 'thank you'

Het Peace Run Certificaat van Waardering: onze bescheiden manier om 'dank je wel' te zeggen.

The Peace Torch has seen all kinds of devices to hold it upright when we have our hands full eating or drinking.

Onze vredesfakkel is al op vele manieren neergezet wanneer wij onze handen vol hebben aan eten of drinken.

Thank you De Boomhut for the kind and generous reception!

Hartelijk dank De Boomhut voor de vriendelijke en hartverwarmende ontvangst!

On to the next school: De Luchtballon in the town of Tienen (population 30,000).

Op naar de volgende school: De Luchtballon in het stadje Tienen (30.000 inwoners).

Another cheerful welcome!

Nog weer een enthousiast welkom!

The children were extremely nice, open, enthusiastic and supportive. We couldn't have wished for a better audience!

De kinderen waren enorm lief, open, enthousiast en positief. We hadden ons geen beter publiek kunnen wensen!

They took the 'feeling peace in the heart' game very seriously.

Ze namen het spel voel-vrede-in-je-hart heel serieus.

During the ceremony they proved to be real peace-lovers.

Tijdens de presentatie lieten ze zien echt van vrede te houden.

Thumbs up for peace!

Duimen de lucht in voor vrede!

Silent witnesses.

Stille getuigen.

Happy girls.

Vrolijke meisjes.

All the classes in the school had prepared wonderful songs, dances and poems for us about peace. We were moved by their zeal and dedication.

Alle klassen van de school hadden prachtige liedjes, dansjes en gedichten over vrede voor ons voorbereid. We waren oprecht geraakt door hun inzet en enthousiasme.

Abhinabha's loving it.

Abhinabha genoot ervan.

Thank you De Luchtballon! We loved your genuine peace-spirit.

Dank jullie wel De Luchtballon! We hebben genoten van jullie enthousiasme voor vrede.

We closed the meeting with a run around the school track. (Fortunately it stopped raining.)

We sloten de bijeenkomst af met een rondje om de piste. (Gelukkig hield het op met regenen.)

Everybody stayed nicely behind the Torch (which is our rule when running).

Iedereen bleef netjes achter de fakkel (wat onze regel is bij het hardlopen).

Well, almost everybody.

Nou ja, bijna iedereen.

Runners are smilers!

Hardlopen tovert een glimlach op je gezicht!

Our Brazilian runner Carlos was mostly busy signing autographs. Perhaps the kids thought he's a professional soccer player.

Onze Braziliaanse loper Carlos had het vooral druk met handtekeningen uitdelen. Waarschijnlijk dachten de kinderen dat hij een beroemde voetballer was.

When we left we the kids all gathered on the balcony to wave us goodbye.

Toen we vertrokken stonden alle kinderen op het balkon om ons uit te zwaaien.

They didn't want us to leave. And we also didn't want to leave. But eventually we had to continue on to Waterloo, where we will start our day tomorrow.

Ze wilden ons niet laten gaan. En wij wilden ook niet gaan. Maar uiteindelijk moesten we toch door naar Waterloo, waar we onze dag morgen beginnen.