May 13, 2014 Live from the road

Waterloo - Bergen op Zoom

Reported by Abhinabha Tangerman 90.0 km

After a refreshing sleep at St. John's International School we got ready to greet 500 of their elementary and secondary school kids in the large gym area. We're happy already!

Na een verkwikkende slaap bij St. John's International School maakten we ons klaar om 500 van hun leerlingen te begroeten in de grote gymzaal. We zijn nu al blij!

Principal Tom Hawkins, already decked out in his running gear, oversaw the proceedings and spoke warm words of welcome to introduce our team.

Schoolhoofd Tom Hawkins, uitgedost in zijn hardloopkleding, zag toe op de gang van zaken en sprak een hartelijk welkomstwoord om ons team te introduceren.

The kids immediately knew where peace is to be found: in the heart.

De kinderen wisten meteen waar vrede te vinden is: in het hart.

There were really 500 of them.

Het waren er echt 500.

In guessing our nationalities these kids were awesome! Which makes sense since they they themselves are part of an international school boasting 50 different nationalities.

In het raden van onze nationaliteiten waren deze kids supersterk. Geen wonder, want ze zitten zelf op een internationale school met 50 verschillende nationaliteiten.

Quite a crowd!

Peace and harmony reigned supreme.

Het was louter vrede en harmonie wat de klok sloeg.

A bunch of kids surprised us with a cool and dynamic dance on Aretha Franklin's classic song 'RESPECT'.

Een aantal kinderen verraste ons met een coole dansuitvoering op de tonen van Aretha Franklin's klassieker 'RESPECT'.

The principal glowed carrying the Peace Torch and the Certificate of Appreciation. He joined us after the meeting together wit two sports teachers for a 4K run with the Torch around the school buildings.

Het schoolhoofd straalde met de fakkel en de Peace Run diploma. Na afloop hebben we met Tom Hawkins en twee andere leraren nog vier kilometer gerend met de vredesfakkel rondom de schoolgebouwen.

Time to touch the Torch just before leaving.

Tijd om de fakkel aan te raken, nog vlak vóór het weggaan.

...and of course the high-fives.

...en natuurlijk high-fives.

From Waterloo we made our way back to Leuven, where we were expected at elementary school 'De Zevensprong'.

Vanaf Waterloo reisden we terug naar Leuven, waar we werden verwacht op basisschool 'De Zevensprong'.

The kids couldn't wait to meet us.

De kinderen konden niet wachten om ons te begroeten.

Welcome!

Welkom!

The presentation on the school yard. There was quite some wind!

De presentatie op het schoolplein. Het waaide behoorlijk!

I know which country you are from!

Ik weet uit welk land jullie komen!

This is how you gesture a flaming torch.

Dit is hoe je een brandende fakkel nadoet.

And this is the sun of peace.

En dit is de zon van vrede.

Yes, everbody felt peace in their hearts.

Ja, iedereen voelde vrede in het hart.

The Torch generates plenty of energy.

De fakkel geeft veel energie.

And running with it generates even more!

En rennen met de fakkel zelfs nog meer!

Smile, you're part of the Peace Run team!

Lachen, want je bent lid van het Peace Run team!

A new game: kid throwing.

Een nieuw spel: kinderen gooien.

Our presentation was followed by a lunch in the classroom.

Onze presentatie werd gevolgd door een lunch in de klas.

Stamps are always in demand.

Stempels doen het altijd goed.

Sara makes a new friend.

Sara maakt een nieuwe vriendin.

After the school we ran to the beautiful city hall of Leuven...

Na de school renden we naar het prachtige stadhuis van Leuven...

...where we were greeted by Carl Devlies, first alderman (city representative) of Leuven.

...waar we werden begroet door Carl Devlies, eerste schepen van Leuven.

We were invited inside for a word of welcome and a drink.
Afterwards we continued running another 85K towards the city limits of Bergen op Zoom in The Netherlands. Tomorrow a new adventure start in the UK!

We werden binnen uitgenodigd voor een ontvangst en een drankje.
Daarna gingen we weer op weg en legden nog 85 kilometer af tot de stadsgrens van Bergen op Zoom in Nederland. Morgen begint er een nieuw avontuur ni Engeland!

Torch carried by
Abhinabha Tangerman (Netherlands), Akrura Bogea (Brazil), Carlos Machado (Brazil), Dipavajan Renner (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Istidad Alvarado (Guatemala), Natalia Budkova (Russia), Sara Schmidt (Netherlands), Thomas Strohn (Germany), Tom McGuire (New Zealand).  
Photographers
Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 90.0 km from Waterloo to Bergen op Zoom.

Latest reports from Belgium - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all