Jun. 1, 2023 Live from the road

Krásnohorské Podhradie - Spišská Nová Ves

Reported by Danica Cernakova 74.0 km

After eight years we are coming again full of enthusiasm to the town of Krásnohorské Podhradie.

Po ôsmich rokoch prichádzame opäť plní nadšenia do mestečka Krásnohorské Podhradie.

Pupils from the local Primary School, together with the Mayor Stefan Kun, accompany us to the schoolyard.

Žiaci miestnej Základnej školy nás spolu s pánom primátorom Štefanom Kúnom sprevádzajú na školský dvor.

Mr. Headmaster, who has been selflessly serving to the school for about twenty-five years, has raised more than one Olympian. Certainly among them are the sisters Janka and Danka Velďáková, who have made a good name for Slovakia at several Olympiads in triple jump and long jump.

Pán riaditeľ ZŠ Mgr.Ladislav Mikula, ktorý nezištne slúži na škole už asi dvadsať päť, vychoval nejedného oympionika. Určite medzi nich patria aj sestry Janka a Danka Velďákové, ktoré Slovensku robili dobré meno na nejednej olympiáde v trojskoku a skoku do diaľky.

Part of the decoration of the school was also this photo from eight years ago, when we first visited this elementary school and also met our best representative at the Paralympics in skiing Henrieta Farkasova, who also attended this school.

Súčasťou výzdoby školy bola aj táto fotka spred ôsmich rokov, kedy sme prvýkrát zavítali do tejto ZŠ a stretli sa tiež s našou najlepšou reprezentantkou na Paraolympiáde v lyžovaní Henrietou Farkašovou, ktorá na túto školu tiež chodila.

The children prepared a beautiful programme for us this time too. They sang for us...

Deti si pre nás aj tentokrát pripravili krásny program. Spievali...

....they also recited to us...

...aj nám recitovali...

and they danced nicely for us...

...a aj nám pekne zatancovali...

Mayor Kún smiles as he accepts a Certificate of Appreciation from us as a memento.

Pán primátor Kún s úsmevom príjma od nás Ďakovný list napamiatku.

Mr. Ladislav Mikula, the director, was both surprised and touched to receive our Torchbearer Award, which is given to people who contribute in some way to making our world a better place on earth. Mr. Mikula is certainly one of such people, as he has dedicated his entire life to his students and he strives to create the best possible conditions for them to be able to be successful in their lives.

Pán riaditeľ Mgr.Ladislav Mikula bol nesmierne prekvapený a zároveň dojatý za to, že získal naše ocenenie Nositeľa Pochodne, ktoré od nás dostávajú ľudia, čo sa nejakým spôsobom pričiňujú na tom, aby bol náš svet lepším miestom na zemi. K takýmto ľuďom pán riaditeľ určite patrí, pretože svojim žiakom zasvätil celý svoj život a snaží sa im vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby sa vedeli ďalej uplatniť v ich život.

This Torchbearer award was also given to sisters Janka a Danka Velďák not only for their achievements in sports, but also for their extremely positive attitude to life and for creating conditions for children to become successful but mainly good people like themselves.

Toto ocenenie Nositeľ pochodne sme udelili aj sestrám Janke a Danke Velďákovým nie len za ich úspechy v športe, ale aj za ich nesmierne pozitívny postoj k životu a za to, že vytvárajú podmienky deťom, aby sa z nich stali rovnako úspešní no hlavne dobrí ľudia, ako sú ony.

The director of the primary school P.K.Hostinského, PhDr. Vladimír Vnenčák and his pupils not only ran with us to the park in Gemerská Poloma, but also immediately took their musical instruments and welcomed us with our anthem of the Peace Run in their own rendition, which made us very happy.

Pán riaditeľ základnej školy P.K.Hostinského PhDr. Vladimír Vnenčák so svojimi žiakmi nielenže s nami bežali do parku v Gemerskej Polome, ale hneď aj sadli za svoje hudobné nástroje a privítali nás našou hymnou Mierového behu vo vlastnou prevedení, čím nás veľmi potešili.

Many children expressed their sincere gratitude for the peace programme we presented to them.

Mnohé deti vyjadrili úprimnú vďačnosť za náš mierový program, ktorý sme im predstavili.

The mayor of the village Gemerská Poloma Mgr. Lillian Bronďošová has a big heart that is on fire to make all the inhabitants of the village happy and satisfied... which was evident in the eyes of everyone present, especially the children.

Pani starostka obce Gemerská Poloma Mgr. Lillian Bronďošová má veľké srdce, ktoré horí preto, aby boli všetci obyvatelia obce spokojní a šťastní...čož aj bolo vidieť na všetkých prítomných a hlavne deťoch.

Our Mongolian fellow runners and friends had their admirers here as well.

Naše mongolské spolubežkyne a kamarátky tu mali aj svoje obdivovateľky.

The director of the kindergarden in Gemerská Poloma Bc. Eva Žúdelová told us how she and the children had been preparing for our arrival for a whole week by showing the children the globe and together they were imagining that they are also runners of the Peace Run and together they run through different countries and sail on the seas and the kids loved it very much. They also made this torch and symbolically took the flame from our Peace Torch, telling us that if by chance our flame goes out, we would know where to look for it...

Pani riaditeľka MŠ v Gemerskej Polome Bc. Eva Žúdelová nám porozprávala, ako sa s deťmi celý týždeň pripravovali na náš príchod, tým že ukázala deťom glóbus a spoločne si predstavovali, že aj oni sú bežcami Mierového behu a spoločne bežia cez rôzne krajiny a plavia sa po mori a deťom sa to nesmierne páčilo. Vyrobilsi aj takúto pochodeň a symbolicky si od nás zobrali aj plameň z našej Mierovej pochodni s tým, že keď nám náhodou zhasne náš plameň, tak budeme vedieť, kde ho máme hľadať...

Together we also planted the Peace Tree, which from now on will be this beautiful linden tree, in other words - a symbol of the Slavs.

Spoločne sme na záver zasadili aj Mierový strom, ktorým odteraz bude táto krásna lipa, alebo aj inak povedané- symbol slovanov.

Some pupils invited us to dance.

Niektorí žiaci nás pritom zobrali do tanca.

Danny, our runner from New Zealand, was very helpful in planting the Peace tree, as he is a gardener.

Danny, náš bežec z Nového Zelandu, nám bol veľmi nápomocný pri sadení Mierového stromu, keďže je záhradníkom.

We were very pleased with these homemade jam buns, which were still warm, freshly baked.

Veľkú radosť nám urobili tieto domáce lekvárové buchty, ktoré boli ešte teplé, čerstvo napečené.

Excellent musicians welcomed us also on the square in the town of Dobšiná.

Výborní muzikanti nás privítali aj na námestí v meste Dobšiná.

The Mayor Ján Slovák, the director of the primary school E. Ruffínyho Mgr. Jaroslav Hutník and the director of the kindergarden on SNP Street were happy to receive the Certificates of Appreciation from us for their participation in our program. The Mayor (left) knows our Peace Run from a couple of years ago, when he welcomed us together with the children on this square.

Pán primátor Ján Slovák, pán riaditeľ ZŠ E. Ruffínyho Mgr. Jaroslav Hutník a pani riaditeľka MŠ na ulici SNP si od nás s radosťou prevzali Ďakovné listy za účasť na našom programe. Pán primátor (vľavo) pozná náš Mierový beh už spred pár rokov, kedy nás tiež vítal aj s deťmi na tomto námestí.

The town of Dobšiná is proud of this lady Anna Rešovská, who is a very successful representative in Nordic Walking. She even became Slovak Champion in this discipline. She was very happy that the mayor invited her to our programme.

Mesto Dobšiná je hrdé na túto dámu Annu Rešovskú, ktorá je veľmi úspešnou reprezentantkou v Nordic Walking. Dokonca sa stala Majsterkou Slovenska v tejto disciplíne. Bola veľmi rada, že ju pán primátor pozval na nás program.

The final photo with everybody in front of the new Peace tree.

A na záver spoločná fotografia pred novo vymenovaným Stromom mieru.

Our last stop at the end of the day was a multifunctional playground in the village of Mlynky-Biele Vody, in the middle of nature, where children from the local primary school and kindergarden, as well as children from the Re-education Centre, were waiting impatiently for us. Some of the children had prepared very nice paintings for us on the theme of peace.

Poslednou našou zastávkou na konci dňa bolo multifunkčné ihrisko v obci Mlynky-Biele Vody, uprostred prírody,kde už na nás netrpezlivo čakali deti z miestnej ZŠ s MŠ, ako aj deti z Reedukačného centra. Niektoré deti si pre nás pripravili veľmi pekné maľby na tému mier.

The mayor of Mlynky, Maroš Turzák, was grateful that his village was also part of our Peace Programme.

Pán starosta obce Mlynky Maroš Turzák bol vďačný za to, že jeho obec tiež bola súčasťou nášho Mierového programu.

The director of the primary school Mlynky- Biele Vody PaedDr. Ing. Jozef MITRA, MBA received a second Certificate of Appreciation from us. It was exactly in this place that we had this kind of meeting a few years ago.

Pán riaditeľ ZŠ s MŠ Mlynky- Biele Vody PaedDr. Ing. Jozef MITRA, MBA od nás obdržal už druhý Ďakovný list, lebo presne na tomto mieste sme už mali takéto stretnutie pred pár rokmi.

The children love collecting stamps for their new passports, which they receive from us when they go around the world in one minute.

Deti majú veľmi radi zbieranie pečiatok do svojich nových pasov, ktoré od nás dostanú pri obehnutí okolo sveta za minutu.

Excellent dance performance at the end on almost professional level.

Vynikajúce tanečné vystúpenie na záver takmer na profesionálnej úrovni.

We found a new cute and enthusiastic Peace Run member.

Našli sme nového roztomilého a nadšeného člena Mierového behu.

Here is the proof that we have been here before.

Tu je dôkaz, že sme tu už raz boli.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Devatulya Sulekova (Slovakia), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Leelavatee Spodniaková (Slovakia), Martina Šimoníková (Czech Republic), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vladislav Vavrinec (Slovakia).  
Photographers
Padyatra Komak
The torch has travelled 74.0 km from Krásnohorské Podhradie to Spišská Nová Ves.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all