Czech Republic 9 June: Přední Výtoň - Lipno nad Vltavou

Running around beautiful lake Lipno

Běh kolem vodní nádrže Lipno

Yesterday, the Mayor of the Austrian village Guglwald, passed the Torch to the Vicemayor of the Czech village Predni Vyton, as the Team crossed the border from Austria to Czech Republic.

Starosta rakouské obce Guglwald (vpravo) včera při překročení rakousko-českých hranic předal pochodeň místostarostovi české obce Přední Výtoň.

The Mayor of Guglwald is quite a runner. He joined us all the way to Predni Vyton...and then he ran back home!

Starosta Guglwaldu je skutečným běžcem. Připojil se k nám až do Přední Výtoně... a pak běžel zpátky domů!

We spent the day running in the vicinity of Lake Lipno, where nature's beauty is all around.

Strávili jsme den během podél vodní nádrže Lipno, kde je krása přírody všudypřítomná.

We met many encouraging cyclists along the road today, such as this gentleman from Austria.

Cestou jsme potkali mnoho cyklistů, mezi nimi i tohoto pána z Rakouska.

He is proudly wearing the Peace Run sticker on his bike now.

S radostí teď má na svém kole Peace run nálepku.

At the outskirts of town Černá v Pošumaví, we were joined by fleet-footed kids from the local school.

Na začátku obce Černá v Pošumaví se k nám připojily děti z místní ZŠ.

Arriving at the local school of Černá v Pošumaví.

Po doběhu do místní MŠ a ZŠ Černá v Pošumaví.

As always, we perform skits about what is peace and what not...

Měli jsme pro děti připravené ukázky o tom, co je mír a co není...

...and the kids give their opinion.

...a děti je potom hodnotily.

In our "running around the world" game, the kids collect stamps from all the continents in their passports.

Při programu "běh kolem světa" děti sbírají razítka ze všech kontinentů do svých pasů.

Mrs. Vice Mayor and headmaster of local school Mgr. Dagmar Daňová of town Černá v Pošumaví.

Paní vícestarostka a paní řiditelka MŠ a ZŠ Černé v Pošumaví v jedné osobě.

Then we had to cross the lake, but how? The road seems to end here!

Pak jsme se potřebovali dostat přes Lipno, ale jak? Cesta tady končí!

Aha! We took the ferry.

Á, je tady přívoz.

We are very grateful for the ferry boat of Dolní Vltavice for joining the Peace run and transporting our whole team.

Velice děkujeme přívozu Dolní Vltavice za účast na Mírovém běhu a za převoz celého našeho týmu.

And on we go!

A běžíme dál.

Today brought us to some scenic backroads. The Mayor of Světlík village gave us permission to bring our support vehicles to these roads, which are otherwise closed for cars. Not only that: last week the Mayor had the road fixed for us and filled all the potholes. The runners are pointing to where there used to be a big hole.

Dnes jsme běželi skutečně krásnými cestami. Pan starosta Světlíku nám dovolil jet i s našimi doprovodnými vozidly místní cestou, která je jinak vozidlům uzavřená. A nejen to, minulý týden pan starosta pro nás nechal cestu opravit a vyplnit všechny díry. Běžci děkují za vyplnění jedné z velkých děr.

Handing the Torch to the Mayor of Světlík village, Michal Zahorák.

Předání pochodně panu starostovi Světlíku, Michalu Zahorákovi.

We had a relaxed noontime gathering with the citizens of Světlík village. We had already met kids from this village, as some of them go to school in Černá v Pošumaví.

Během poledne jsme měli relaxované setkání s obyvateli Světlíku. Chvíli před tím jsme se setkali s dětmi z této obce, jelikož některé z nich chodí do školy do Černé v Pošumaví.

Planting a Peace Tree.

Sázení Mírového stromu.

Světlík is a truly magnanimous village with a kind-hearted Mayor Mr. Michal Zahorák.

Děkujeme panu starostovi Michalu Zahorákovi za vlídné přijetí ve Světlíku.

The Team was sent off with gifts and refreshments...

Tým odjížděl obdarovaný dárky a občerstvením...

...and a tour of the local church.

...a prohlídkou místního kostela.

Onwards we pressed and at the outskirts of the city Frymburk, we were met by kids from local school ZŠ Frymburk, as well as the fire brigade.

Pokračovali jsme dál a na okraji městysu Frymburk na nás čekaly děti z místní školy ZŠ Frymburk a také místní Sbor dobrovolných hasičů Frymburk.

Mr. Ševčík, a responsible teacher of the kids, with the torch.

Zodpovědný učitel pan Ševčík s mírovou pochodní.

Mr. Mayor Oto Řezáč of city Frymburk received us and we had a heart-to-heart gathering in the city square. Thank you.

Děkujeme panu starostovi Oto Řezáčovi z Frymburku za přijetí mírového běhu na místním náměstí, kde se uskutečnilo krátké setkání.

We are presenting prepared skits for children. Now, well, that does not seem to be harmony!

Prezentujeme připravené scénky pro děti. Tato vypadá, že není o mezilidské harmonii.

The kids enjoy the skits.

Děti si užívají příklady různých situací.

And then it's time to feel peace in the heart.

Součástí programu je zkusit pocítit mír ve svém vlastním srdci.

Mr. Mayor hangs over the torch to Terezka, the youngest member of the fire brigade.

Pan starosta předává pochodeň nejmladší člence sboru dobrovolných hasičů Terezce.

Do you have all the stamps? Yes, I think I do!

Máš všechny razítka? Jo, myslím, že mám.

The great fire brigade of Frymburk decides to join us to the next village - another 8 km away!

Úžasný sbor dobrovolných hasičů z Frymburku se rozhodl k nám připojit na cestě do další obce - dalších 8 km!

Sometimes you just need a helping hand - or two!

Někdy prostě potřebujete pomocnou ruku - nebo dvě!

Arriving in the marina of the Lipno nad Vltavou village.

Přibíháme na marinu v Lipně nad Vltavou.

Goodbye Frymburk fire brigade. Thanks for your companionship and awesome running!

Loučíme se s Frymburskými hasiči. Děkujeme za váš doprovod a úžasné běhání!

The main editor of a running webmagazine SvetBehu.cz (in the centre) came to take part in the Peace Run.

Šéfredaktorka běžeckého webmagazínu SvetBehu.cz paní Michaela Gladišová (uprostřed) se přišla zúčastnit Mírového běhu.

We are grateful to Amenity resort in Lipno nad Vltavou for lending us paddle boards and pedal boats after finishing the running today.

Děkujeme Amenity resortu v Lipně nad Vltavou za zapůjčení paddle boardů a šlapadel po doběhu našeho týmu.

Since we have spent all day around lake Lipno, it was time to get an experience of being in the lake itself!

Jelikož jsme strávili celý den kolem vodní nádrže Lipno, byl teď čas si užít Lipno samotné.