Kvě. 31, 2024 Live from the road

Vyškov - Křtiny

Reported by Petr Hlava, Uddhava Selucký 36.3 km

Greetings to the children of the Nádražní Primary School in Vyškov...

Zdravíme se s dětmi prvních tříd ZŠ Nádražní ve Vyškově.

Children passing the torch.

Děti si předávají pochodeň.

A moment to feel peace in the heart...

Chvíle pro pocítění míru v srdci.

Some actions to the World Harmony Run song.

Cvičíme s dětmi při písni World Harmony Run.

Children make their wishes for a better world while holding the torch.

Děti vkládají do pochodně svá přání pro lepší svět.

We are grateful to the Nádražní Vyškov Primary School for their participation in our Peace Run programme.

Děkujeme za účast ZŠ Nádražní Vyškov.

In Luleč we were warmly welcomed by the mayor Ing. Adam Majchrák...

Před úřadem v Lulči nás přivítal pan starosta Ing. Adam Majchrák...

He even ran with us to the nearby kindergarten.

... a doběhl s námi do blízké mateřské školy.

In Luleč kindergarten we were welcomed by enthusiastic children.

Děti z MŠ Luleč nás nadšeně přivítaly.

We feel peace.

Cítíme mír.

We show the kids some funny skits to illustrate what harmonious behaviour look like.

Děti hádají, co je mír a co není, na názorných ukázkách.

The mayor receives the certificate of appreciation that was offered by the Peace Runners to the town of Luleč.

Pan starosta převzal děkovný list za obec Luleč.

Big thank you to the Mrs. Monika Skřivánková, the director of the Luleč kindergarten, for their enthusiastic participation in our Peace Run programme.

Děkujeme paní ředitelce mateřské školy Monice Skřivánkové za účast a vřelé přijetí mírového běhu.

Our final photo with all the children at the kindergarten.

Závěrečné foto v MŠ Luleč na pahorku.

We run about 1k with the children from Rousínov Habrovanská Primary School to the local playground.

Vybíháme s dětmi od ZŠ Rousínov Habrovanská na místní hřiště vzdálené asi 1 km.

Mayor Ing. Jiří Lukášek was the first to receive the Peace torch on behalf of the town of Rousínov.

Pan starosta Ing. Jiří Lukášek převzal jako první za město Rousínov mírovou pochodeň.

The children were not put off by the rain.

Ani déšť děti neodradil.

Peace Runners wrote down their notes into the chronicle of the town of Rousínov.

Běžci mírového běhu se zapisují do kroniky města Rousínov.

The Secretary of the town of Rousínov Ing. Marián Tlčik, MBA ran a few laps with us and the children on the track.

Pan tajemník města Rousínov Ing. Marián Tlčik, MBA s námi a dětmi uběhl několik koleček na atletickém oválu.

We thank the deputy director of the Rousínov Habrovanská Primary School, Mgr. Martin Havlíček for organizing the run with the children.

Děkujeme zástupci ředitele ZŠ Rousínov Habrovanská panu Mgr. Martinu Havlíčkovi za zorganizování běhu s dětmi.

Many thanks to the town of Rousínov for their warm welcome.

Naše velké díky patří také městu Rousínov za jejich vřelé přijetí.

We are also very grateful to Ing. Eliška Škrobová, who helped us with great enthusiasm to organize our meeting with children in Rousínov.

Jsme obzvláště vděční také paní Ing. Elišce Škrobové, která nám s velkým nadšením pomohla zorganizovat naše dnešní setkání s dětmi v Rousínově.

Spontaneous meeting with Mrs. Radmila Danielová from Brno at the lunch stop at the pond near Olšany.

Nadšené setkání s paní Radmilou Danielovou z Brna na obědové zastávce u rybníka u Olšan.

Our next stop was the town of Křtiny, where representatives of the town together with local residents were waiting for us in the town square.

Naší další zastávkou byl městys Křtiny, kde na nás na náměstí čekali zástupci městyse společně s místními obyvateli.

The town of Křtiny joined the international project of Sri Chinmoy Peace-Blossoms. It is a project of goodwill that connects more than 1100 important and inspiring places around the world that support the idea of peace. From Niagara Falls to the Taj Mahal, these Peace-Blossoms create a wreath of harmony, friendship and unity.

Městys Křtiny se připojil k celosvětovému projektu Mírových květů Sri Chinmoye. Jedná se o projekt dobré vůle, jež spojuje více než 1100 významných a inspirujících míst po celém světě, které podporují myšlenku míru. Od Niagarských vodopádů po Tádž Mahal, tyto Mírové květy vytvářejí věnec harmonie, přátelství a jednoty.

Together with the Mayor of Křtiny Mr. František Novotný, the Councillor Mgr. Petr Palíšek Zapletal, and Father Metoděj O. Praem., we wish that the town of Křtiny will continue to inspire its visitors with love and peace. And we hope that this peace will spread from heart to heart, from nation to nation, so that all people will live together as one world family.

Společně s panem panem Františkem Novotným, starostou Křtin, Mgr. Petrem Palíškem Zapletalem, členem zastupitelstva, a páterem Metoděj O. Praem. si přejeme, aby městys Křtiny nadále inspiroval své návštěvníky láskou a mírem a aby se tento mír šířil od srdce k srdci, od národa k národu, aby spolu všichni lidí žili jako jedna světová rodina.

Feeling the peace in our hearts...

Společné chvíle soustředění se na mír v našich srdcích.

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, one of the councillors of Křtiny, spontaneously offered us a tour of the Church of the Name of the Virgin Mary in Křtiny. Thank you very much!

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, jeden ze zastupitelů Křtin, nám spontánně nabídl prohlídku křtinského Kostela Jména Panny Marie, během níž nás doprovodil svým poutavým výkladem, a to dokonce v angličtině. Moc děkujeme!

Several local scouts enthusiastically accompanied us to the Křtiny Arboretum, where we visited the newly planted Peace Tree.

Několik místních skautů nás nadšeně doprovodilo k Arboretu Křtiny, kde jsme společně navštívili nově zasazený Mírový strom.

Big thank you to Zámek Křtiny for offering us a discount on accommodation and meals for runners.

Moc děkujeme Zámku Křtiny, zejména pak paní Andree Hájkové za velkou pomoc s organizací ubytování a večeře pro běžce, a to dokonce ještě i se slevou.

Torch carried by
Alexandra Fernandes Santos (Portugal), Balavan Thomas (Great Britain), Balazs Bencsetler (Hungary), Danica Cernakova (Slovakia), Jana Dušková (Czech Republic), Josef Šverma (Czech Republic), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Robert Kopriva (Romania), Ronivon Oliveira (Brazil), Sandro Zincarini (Italy), Tamas Kopriva-Biro (Romania), Uddhava Selucký (Czech Republic), Vladimir Potapov (Czech Republic).  
Photographers
Ronivon Oliveira, Sandro Zincarini
The torch has travelled 36.3 km from Vyškov to Křtiny.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all