Čec. 6, 2024 Live from the road

Govedartsi - Говедарци

Reported by Violeta Angelova 17.0 km

Bulgaria is among the countries where the traditions in the field of nature conservation have not been broken, and the Rila National Park is one of our most significant national achievements. It is the largest of the three national parks country-wide and one of the largest parks in Europe with an area of 81 046 ha. It was proclaimed on 24 February 1992 with the aim of preserving for the benefit of society representative natural complexes of high conservation significance and characteristic landscapes and objects of inanimate nature which are of global importance for science and culture.

България е сред страните, в които не са прекъснати традициите в областта на природозащитата, а Национален парк „Рила” е едно от най-значимите ни национални постижения. Той е най-големият от трите национални парка в страната и един от най-големите паркове в Европа с площ от 81 046 ха. Обявен е на 24 февруари 1992 г. с цел опазване в полза на обществото на представителни природни комплекси с висока консервационна значимост и характерни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.

On July 6, Rila National Park became part of the Sri Chinmoy Peace-Blossom program. Each "Peace-Blossom" is marked with a commemorative plaque that is placed outdoors or indoors where many people will be able to see it and receive the most inspiration about the importance of peace in human life. When people are in nature, the receptivity to higher ideals and values is greater, so we believe that the positioning of a memorial plaque with a message of inner and outer peace will be a real inspiration. Many nations and cities have taken part in the program in support of efforts to build a more satisfying future for humanity. In 1999, Bulgaria was included in the countries participating in the "Peace-Blossom" initiative.

На 6 юли Национален парк „Рила“ стана част от програмата „Шри Чинмой Цвете на мира“. Всяко „Цвете на мира“ се обозначава с възпоменателна плакета, която се поставя на открито или на закрито място, където много хора ще могат да го видят и да получат най-много вдъхновение за важността на мира в човешкия живот. Когато хората са сред природата възприемчивостта към по-висши идеали и ценности е по-голяма, затова вярваме, че позиционирането на паметна плакета с послание за вътрешен и външен мир ще е истинско вдъхновение. В програмата са взели участие множество нации и градове в знак на подкрепа на усилията за изграждане на по-удовлетворяващо бъдеще за човечеството. През 1999-та година България е включена към страните, участващи в инициативата „Цвете на мира“.

Moment of peace.

Момент на мир.

Rila is a priceless natural treasure and a sacred abode. The highest mountain in the Balkans with its highest peak Musala has kept secrets since ancient times, protects the largest Christian monastery of the Bulgarians: the Rila Monastery and inspired spiritual teachers like Petar Danov.

Рила е безценно природно съкровище и свещена обител. Най-високата планина на Балканите с първенец връх Мусала пази тайни от древни времена, закриля най-голямата християнска обител на българите: Рилският манастир и вдъхновява духовни учители като Петър Дънов.

Torch carried by
Hrishikesh Karov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov, Violeta Angelova
The torch has travelled 17.0 km from Govedartsi to Говедарци.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all