Juni 2, 2024 Live from the road

Boskovice - Bystřice nad Perštejnem

Reported by Michaela Zdeňková 48.0 km

Sunday started in the rain at the square in Boskovice, where only a few brave people gathered.

Nedělní den jsme začali v dešti na náměstí v Boskovicích, kde se sešlo jen pár odvážných.

On behalf of the town of Boskovice arrived Mr. Ing. Milan Sivera - the officer of sports, culture and tourism together with representatives of the municipal police.

Za město Boskovice dorazil pan Ing. Milan Sivera - referent sportu, kultury a cestovního ruchu spolu se zástupci městské policie.

The Boskovice Municipal Police escorted us out of town.

Městská policie Boskovice nás vyprovodila z města.

Local runner Milan accompanied us to Mladkov.

Z běžců dorazil Milan, který nás doprovodil až do Mladkova.

At the beginning of the town of Lysice, we were joined by firefighters, children and parents from the kindergarten and representatives of the municipality of Lysice.

Na začátku městysu Lysice se k nám připojili místní hasiči, zástupci města a děti s rodiči z mateřského centra.

The ceremony took place in the courtyard of Lysice Castle.

Slavnostní ceremonie se odehrála na nádvoří zámku Lysice.

A shared moment of silence and peace.

Společná chvilka ticha a míru.

Children answer the question, what they would like for the world.

Děti odpovídají na otázku, co by si přáli pro svět.

The torch was taken over by Councillor Bc. Břetislav Šulc, whom we thank very much for his active organization and assistance and smooth cooperation while preparing this meeting.

Za městys pochodeň převzal pan radní Bc. Břetislav Šulc, kterému moc děkujeme za aktivní organizaci a příjemnou spolupráci při přípravě tohoto setkání.

We would like to thank Mrs. Martina Rudolfová, the castellan of Lysice Chateau, for providing space and refreshments for the runners in the chateau grounds.

Děkujeme paní kastelánce zámku Lysice Martině Rudolfové za poskytnutí prostoru a občerstvení v areálu zámku.

)

Thank you also to the Jablíčko Maternity Centre for their participation and support of the Peace Run.

Děkujeme také Mateřskému centru Jablíčko za jeho účast a podporu mírovému běhu.

We also thank the Association of Volunteer Firefighters of Lysice for their accompaniment and support of this idea of good will.

Děkujeme také Sdružení dobrovolných hasičů Lysice za jejich doprovod a podporu této myšlence dobré vůle.

See you again, Lysice!

Tak zase někdy na viděnou, Lysice!

We approach the Nedvědice sign, where we are joined by local runners and firefighters.

Přibíháme na začátek městysu Nedvědice, kde se k nám připojují místní běžci a hasiči.

We are accompanied by fire trucks that lead and at the same time close the group.

Doprovází nás hasičská vozidla, která vedou a zároveň uzavírají skupinu.

The children accompany us to the pond, where a rich refreshment is prepared for us.

Děti nás doprovází až k rybníku, kde je pro nás připraveno bohaté občerstvení.

The children have prepared pictures with flags of international runners, which they have to guess first.

Připravené obrázky dětí s vlajkami mezinárodních běžců, které však musí nejprve uhádnout.

The runners give hints not only by their speech, what countries they are from.

Běžci napovídají dětem nejen řečí, ale i krátkým představením z jakých států jsou.

Each runner receives their national flag from the children.

Každý běžec dostává od dětí vlajku svého státu.

"What kind of world would we like to have?"

"Jaký svět bychom si přáli mít?"

Vice-mayor Jaromír Kocourek MSc., MBA takes the torch for the town of Nedvědice.

Za městys Nedvědice přebírá pochodeň pan místostarosta Jaromír Kocourek MSc., MBA.

Hundreds of thousands of people a year pass this torch and put their wishes into it.

Tuto pochodeň si ročně předá statisíce lidí a vkládá do ní svá přání.

Children symbolically go around the world with the torch.

Děti obíhají s pochodní symbolicky kolem celého světa.

With the help of everyone involved, the Peace Tree is planted in Nedvědice.

Za pomoci všech zúčastněných je v Nedvědici zasazen Strom Míru.

Children and runners draw pictures of joy and peace.

Děti i běžci kreslí obrázky radosti a míru.

Thank you to Nedvědice and everyone involved for their support of the idea of global friendship, peace and understanding.

Děkujeme městysu Nedvědice a všem, co se zapojili za jejich podporu myšlence celosvětového přátelství, míru a porozumění.

We also thank the local volunteer firefighters of Nedvědice for their majestic escort.

Děkujeme také místním dobrovolným hasičům Nedvědice za jejich majestátní doprovod.

We run up to Pernštejn Castle - a castle of many charming stories and famous Czech fairy tales.

Vybíháme vzhůru na hrad Pernštejn - hrad mnoha čarokrásných příběhu a známých českých pohádek.

Tour of the four castle courtyards.

Prohlídka čtyř hradních nádvoří.

From heart to heart... A heart-shaped tree climbing the walls of Pernštejn Castle. From there it is only 10 km to Bystřice n. P. and we are done for the day :)

Od srdce k srdci... Strom ve tvaru srdce na zdi hradu Pernštejn. Odtud už jenom 10 km do Bystřice n. P. a pro dnešek máme doběháno :)

Torch carried by
Alexandra Fernandes Santos (Portugal), Apaguha Veselý (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Balazs Bencsetler (Hungary), Danica Cernakova (Slovakia), Gundega Gaile (Latvia), Hana Lepičová (Czech Republic), Jana Dušková (Czech Republic), Jiří Staněk (Czech Republic), Jonáš Lepič (Czech Republic), Josef Šverma (Czech Republic), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Petr Hlava (Czech Republic), Robert Kopriva (Romania), Sandro Zincarini (Italy), Tamas Kopriva-Biro (Romania), Uddhava Selucký (Czech Republic), Vladimir Potapov (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Veselý, Sandro Zincarini
The torch has travelled 48.0 km from Boskovice to Bystřice nad Perštejnem.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all