May 22, 2024 Live from the road

Vranov nad Topľou - Spišské Podhradie

Reported by Pataka Špaček 89.0 km

Our first stop today was the Juh Primary School in Vranov and it was clear from the start that we were in for a great day. The program started with a brisk rhythm of smiling majorettes...

Našou prvou dnešnou zastávkou bola Základná škola Juh vo Vranove a už od začiatku bolo jasné, že nás čaká skvelý deň. Program odštartovali v svižnom rytme usmievavé ~~mažoretky...~~

Afterwards, we were again warmly welcomed by Mayor Ragan...

Potom nás opäť milo privítal pán primátor Ragan...

...and then the headmistress of the school, Mrs. Zlatica Halajová, who presented the Peace Run so beautifully, as if she had been with us from the very beginning...

...a potom riaditeľka školy, pani Mgr. Zlatica Halajová, ktorá prezentovala Beh mieru tak krásne, ako keby bola s nami od samého začiatku...

Testing "for real" how the relay running works...

Skúšame si "nanečisto", ako funguje štafetový beh...

Who knows where to find Palau on the map?

Kto vie, kde na mape nájsť Palau?

A little warm-up...

Malá rozcvička...

...then let's see if everyone knows what proper friend behaviour looks like...

...potom sa presvedčime, či všetci vedia, ako vyzerá správne kamarátske správanie...

...and then the most important thing: where can we always find the source of peace, love and tolerance...?

...a potom to najdôležitejšie: kde vždy nájsť zdroj mieru, lásky a tolerancie...?

The headmistress - whom, by the way, the local eighth and ninth graders call "our little treasure" :) - bade us farewell with a touching wish that we would carry the whole school in our hearts on our next journey.

Pani riaditeľka, ktorú, mimochodom, miestni ôsmaci a deviataci volajú "náš pokladík" :), sa s nami rozlúčila dojímavým želaním, aby sme si na ďalšiu cestu odniesli v našich srdciach celú školu.

After today's visit, a new Peace Tree will begin to grow in this school as well.

Po dnešnej návšteve začne aj v tejto škole rásť nový Strom mieru.

It will certainly do well when they sang so nicely to him when planting.

Určite bude rásť ako z vody, keď sa mu pri sadení tak pekne spievalo.

The plaque, which will soon be installed next to the tree, features a quote by Sri Chinmoy chosen by the school: "Do not try to change the world. You will fail. Try to love the world. Lo, the world is changed, changed forever."

Na plakete, ktorá sa čoskoro objaví vedľa stromu, je citát Sri Chinmoya, ktorý si vybrala škola: "Nesnaž sa zmeniť svet. Neuspeješ. Snaž sa svet milovať. Hľa, svet sa zmenil, zmenil navždy."

The programme ended with a beautiful children's poem about how wonderful our world could be if only we tried a little harder...

Program zakončila krásna detská báseň o tom, aký úžasný by mohol byť náš svet, keby sme sa trochu viac snažili...

...and then a touching farewell song...

...a potom dojemná pieseň na rozlúčku...

Many promising athletes grow up in the school, so it was no problem for the oldest of them to escort us to the edge of the city.

V škole vyrastá veľa nádejných športovcov, takže pre najstarších z nich nebol problém odprevadiť nás až na kraj mesta.

Bye again next time!

Ahoj opäť niekedy nabudúce!

We continue to Hanušovce nad Topľou.

Pokračujeme do Hanušoviec nad Topľou.

Also here, in front of the Hanušovce Primary School, a lot of enthusiastic children are waiting for us.

Aj tu, pred Základnou školou Hanušovce, nás čaká množstvo nadšených detí.

They welcomed us with a lot of beautiful pictures they painted...

Privítali nás množstvom krásnych obrázkov...

The torch was received on behalf of the school by the headmistress RNDr. Natália Verčimáková.

Pochodeň v mene školy prevzala pani riaditeľka RNDr. Natália Verčimáková.

The Peace Torch carries millions of beautiful silent wishes from all over the world and for the whole world... and yet it can easily hold more...

Pochodeň mieru v sebe nesie milióny nádherných tichých želaní z celého sveta a pre celý svet... a predsa ľahko pojme ďalšie...

Nobody misses the opportunity to run around with a torch, not even the headmistress...

Nikto si nenechá ujsť príležitosť pobehnúť s pochodňou, dokonca ani pani riaditeľka...

Our team has made a lot of new friends again!

Náš tím získal opäť veľa nových priateľov!

Already approaching Kapušany...

A už sa blížime ku Kapušanom...

An enthusiastic local priest Petrer, who heard about the Peace Run relay from the local radio..., joined us to the pleasant natural amphitheatre of Kapušany, where we were welcomed by the mayor Ing. Ján Zemčák,

Do príjemného prírodného amfiteátra, v ktorom nás privítal starosta obce Ing. Ján Zemčák, sa k nám pridal miestny farár Peter, ktorý sa o štafete Mierového behu dozvedel z rozhlasu...

The Kapušany children in the auditorium of the amphitheatre were literally brimming with enthusiasm and eagerness.

Kapušianske deti v hľadisku amfiteátra doslova sršali nadšením a dychtivosťou.

No, no, we don't want to behave like that... We wouldn't have peace in a thousand years...

Nie, nie, takto sa správať nechceme... To by sme nemali mier ani za tisíc rokov...

This way we could succeed sooner...

Takto by sa nám to mohlo podariť skôr...

Beautiful wishes - not only for Kapušany - were also added by the mayor...

Krásne želanie nielen pre Kapušany pridal aj pán starosta...

...but we will need everyone's help, even from the youngest...

...ale budeme potrebovať pomoc všetkých, aj tých najmladších...

And now it's time for a round-the-world run.

A teraz je už čas na bežeckú cestu okolo sveta.

"When I tell my mom, she won't believe ..."

"Až to budem rozprávať mame, neuverí ..."

A few small gifts from us for the Mayor, as well as for the council member Igor Revay, who helped to prepare today's meeting in Kapusany, and the entire local primary school and kindergarten.

Niekoľko drobných darčekov na pamiatku (a tiež naše tímové tričko, "nabudúce") od nás dostal nielen pán starosta Ján Zemčák, ale aj člen zastupiteľstva Ing. Igor Revay, ktorý pomáhal dnešné stretnutie v Kapušanoch pripraviť, a celá miestna základná a materská škola.

We will also take away a fond memory from Kapušany...

Aj my si z Kapušian odnesieme milú spomienku...

Getting energy for the upcoming kilometers...

Vďačne sa posilňujeme na ďalšie kilometre...

Today's last stop is at the Náruč (The Embrace) Home for the elderly in Prešov.

Dnešná posledná zastávka je v Domove seniorov Náruč v Prešove.

Even here they have no problem recognizing where one of our team members comes from: Brazil...

Ani tu nemajú problém spoznať, odkiaľ pochádza jeden z členov nášho tímu: z Brazílie...

Along with peace, calm and love, a profound life wisdom spreads from these hearts in our shared moment of silence.

Spolu s mierom, pokojom a láskou sa z týchto sŕdc v našej spoločnej chvíli ticha šíri hlboká životná múdrosť.

Life's wisdom may be yet to come for these young boys from the local school, but how to sing, they already know!

Na týchto šikovných chlapcov z miestnej školy síce životná múdrosť možno ešte len čaká, ale spieva im to pekne už teraz!

Not to mention these superb dancers...!

O týchto vynikajúcich tanečniciach ani nehovoriac...!

The bravest, however, were these singers, who stayed on their feet until the end of the program, when they gave us lots of joy with their great performance.

Najstatočnejší ale boli títo speváci a speváčky, ktorí vydržali stáť až do záveru programu, kedy nám urobili veľkú radosť svojim viachlasným vystúpením.

During this precious visit, we really felt embraced - also thanks to the enthusiastic and cordial energy of the director of the home, Mr. Jozef Dobrovic, and the kindness of Mrs. Monika Sýkorová from the Office of Labour, Social Affairs and Family in Prešov...

Počas tejto vzácnej návštevy sme sa naozaj cítili ako v náručí - aj vďaka nadšeniu a srdečnej energii riaditeľa domova pána Jozefa Dobroviča a láskavosti pani Moniky Sýkorovej z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove...

Along with them, the Peace Torch was also held by our other co-host, Mr Marcel Tkáč, the principal of the St. Nicholas Catholic United School.

Spolu s nimi si Mierovú pochodeň podržal aj aj náš ďalší spoluhostiteľ, riaditeľ Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša RNDr. Marcel Tkáč.

Still dry-penned "thank you" in the chronicle of the Home Náruč... and then off for the "last" 43 kilometres to Spišské Podhradie, our destination for today. Sadly, the heavy downpour which suddenly turned all the pavements, streets and roads into torrential rivers, threatened to drown our cameras, too, and so this part of today's leg remains undocumented. However, we will never forget the magnificent rainbow that appeared as a climax over the majestic Spišský Castle the moment we reached it by the end of the day!

Ešte suchým perom poďakovanie do kroniky Domova Náruč... a potom nás čaká "posledných" 43 kilometrov do Spišského Podhradia, nášho dnešného cieľa. Hustý lejak, ktorým nás vyprevadil Prešov, a ktorý zrazu premenil všetky chodníky, ulice a cesty na prívalové rieky, však hrozil, že nám utopí fotoaparáty, a tak táto časť dnešnej etapy zostala nezdokumentovaná. Nádhernú dúhu, ktorá sa objavila ako vyvrcholenie nad majestátnym Spišským hradom vo chvíli, keď sme k nemu dorazili, si však budeme pamätať dlho!

Torch carried by
Balavan Thomas (Great Britain), Dalibor Ficel (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Bohman (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Ronivon Oliveira (Brazil), Samunnati Natalia Lehonkova (Ukraine), Sandro Zincarini (Italy), Shamita Achenbach-König (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
Mery Hláčová
Photographers
Sandro Zincarini
The torch has travelled 89.0 km from Vranov nad Topľou to Spišské Podhradie.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all