May 25, 2024 Live from the road

Liptovský Mikuláš - Ružomberok

Reported by Pataka Špaček 60.0 km

When your day starts in the care of the Ševčík family, the owners of the Harmonia guesthouse in Liptovský Mikuláš, it cannot be other than wonderful.

Keď sa váš deň začne v starostlivosti rodiny Ševčíkovcov, majiteľov penziónu Harmonia v Liptovskom Mikuláši, môžete si byť istí, že bude nádherný.

If you are ever looking for accommodation under the Tatras, you will love their guesthouse. We felt at home there and the landlady told us the secret of the most amazing omelettes in the world, which she prepared for our breakfast.

Ak niekedy budete hľadať ubytovanie pod Tatrami, ich penzión si zamilujete. Cítili sme sa tam ako doma, a pani domáca nám prezradila tajomstvo najúžasnejších omeliet na svete, ktoré pripravovala na raňajky.

Then we were off to another perfect day, as if cut out of a calendar about the beauties of Slovakia. Here is a short stop at Juraj Janosik.

Potom sme sa už rozbehli do ďalšieho dokonalého dňa, ako vystrihnutého z kalendára o krásach Slovenska. Nakrátko sme sa zastavili aj pri Jurajovi Jánošíkovi.

Chopok and Ďumbier on one side, the majestic peaks of the Western Tatras on the other... above, blue sky with whipped clouds... and in our hearts pure joy that we can run in the midst of such beauty.

Na jednej strane Chopok a Ďumbier, na druhej majestátne štíty Západných Tatier... nad hlavou modrá obloha so šľahačkou oblakov... a v srdci čistá radosť, že môžeme bežať uprostred takej krásy.

At the beginning of Galovany, we are welcomed by local football players and runners who lead us to the location of our first stop today.

Na začiatku Galovan nás očakávajú miestni futbalisti a bežci, ktorí nás dovedú na miesto našej dnešnej prvej zastávky.

If the boys from Galovany are great runners, the local girls play and sing beautifully...

Tak, ako sú chlapci z Galovan skvelí bežci, miestne dievčatá nádherne hrajú a spievajú...

Also here our whistling mime Vlado makes everyone laugh with examples of how to behave when running (and football... and so on)...

Aj tu náš píšťalkový mím Vlado všetkých rozosmeje príkladmi, ako sa pri behu (a futbale... a tak ďalej) správať...

...and here, too, we will all make sure that peace, love, tolerance and friendship have a safe home in our hearts.

...a aj tu sa všetci uistíme, že mier, láska, tolerancia a priateľstvo majú v našich srdciach bezpečný domov.

Friendship and good mood has a safe place in Galovany also in the person of mayor Kubáň, with whom we enjoyed a lot of hearty laughter.

Priateľstvo a dobrá nálada má v Galovanoch bezpečné miesto aj v osobe starostu Miroslava Kubáňa, s ktorým sme si užili veľa srdečného smiechu.

Galovany add their silent wishes to the Peace Torch...

Galovany pridávajú svoje tiché želania do Mierovej pochodne...

...and then we'll run together with the torch...

...a potom spolu pobehneme s pochodňou...

...whether we are young or even younger :-)

...či sme mladí, alebo ešte mladší :-)

Finally, together we will plant the Tree of Peace - a fir tree that will hopefully provide shade, joy and a reminder of the peace that begins within each of us for many years to come.

Na záver spoločne zasadíme Strom pokoja - jedľu, ktorá, dúfajme, bude dlhé roky poskytovať okoloidúcim tieň, radosť a pripomienku pokoja, ktorý sa začína v každom z nás.

The Mayor receives small gifts from us for the village to commemorate today's meeting...

Pán starosta od nás dostáva darčeky pre obec na pamiatku dnešného stretnutia...

A group photo, in which the local firefighters cannot be missing - and by the way, very good firefighters. In fact, the best firefighters take such good care of their village that it doesn't catch fire at all - and Galovany have not been on fire for 40 years! (Fortunately, even our visit with a burning torch didn't change that...!)

Spoločná fotografia, na ktorej nemôžu chýbať miestni hasiči - mimochodom, veľmi dobrí hasiči. Najlepší hasiči sa totiž o svoju obec starajú tak dobre, že v nej vôbec nehorí - a Galovany vraj nehoreli už 40 rokov! (A, našťastie, na tom nič nezmenila ani naša návšteva s horiacou fakľou...!)

We gratefully receive water and energy for the journey ahead.

Vďačne prijímame vodu a energiu na ďalšiu cestu.

Who wouldn't want to take a jog here...? Our route goes around Liptovská Mara and the views are really beautiful.

Kto by sa tu nechcel prebehnúť...? Naša trasa vedie okolo Liptovskej Mary a výhľady sú tu naozaj krásne.

We are approaching the Primary School in Liptovská Teplá...

A tu sa blížime k Základnej škole v Liptovskej Teplej...

Even though it's Saturday after midday and we wouldn't believe that someone will be expecting us today, we are in for a nice surprise...

Hoci je sobota popoludní a neverili by sme, že nás dnes niekto bude čakať, čakalo nás milé prekvapenie...

A local top athlete takes the torch and shows us the way to school...

Pochodeň preberá miestny špičkový športovec a ukazuje nám cestu do školy...

...beautifully decorated with pictures by children...

…priestory vyzdobené krásnymi obrázkami, ktoré nám nakreslili deti…

...where he hands the torch over to the mayor of the town, Mr. Milan Kašák, who welcomes us with very kind words.

...kde bola pochodeň odovzdaná do rúk starostovi obce, pánovi Milanovi Kašákovi, ktorý nás privítal veľmi milými slovami.

A moment later, however, we are completely enchanted by two performances of the school ballerinas. You won't experience such spontaneous, pure joy even at the National Theatre.

O chvíľu neskôr nás úplne očarili dve vystúpenia školských baletiek. Takúto spontánnu, čistú radosť nezažijete ani v Národnom divadle.

Little flames of peace...

Plamienky pokoja...

Our "Slow Olympics" - is this right?

Naša "spomalená olympiáda" - je to tak správne?

Well, of course not...

No jasné, že nie...

Help a friend with a hurting knee? That's better...

Pomôcť kamarátke s boľavým kolenom? To už je lepšie...

In Liptov too, you don't have to go far for a smile. Just put your hand on your heart...

Ani na Liptove nemusíte pre úsmev chodiť ďaleko. Stačí si tu položiť ruku na srdce...

...and listen there for a moment...

...a chvíľu to svoje srdiečko počúvajte...

After that you just have to add your wish for someone else into the torch...

Potom už iba vložíte do pochodne svoju želanie pre niekoho iného...

...then run around the world...

...potom obehnete celý svet...

Which we confirm with a framed Thank You... and a team T-shirt for the mayor.

Čo potvrdzujeme zarámovaným poďakovaním... a tímovým tričkom pre starostu.

...and you become - at least symbolically - a member of our team!

...a stanete sa - aspoň symbolicky - členom nášho tímu!

We also... Then let's all start trying!

Aj my... Tak to sa teda začnime všetci snažiť!

Here, too, a new fir of peace begins to grow.

Aj tu začne rásť nová jedľa pokoja.

Some would say - "ballerina"... :-)

Niekto by povedal - "baletka"... :-)

Dear Liptovská Teplá...

Milá Liptovská Teplá...

...thank you for the wonderful time we spent here - and for the delicious lunch on top of it!

...ďakujeme za krásne chvíle, ktoré sme tu strávili - a ešte aj za výborný obed!

After a cheerful visit to Liptovská Teplá we thought the day couldn't get any better. But then we ran through Ruzomberok... reached the "U dobrého pastiera" cottages... met their director, Peter Bačkor... and experienced another of the many extraordinary encounters on the Peace Run route, for which we love organizing this relay every year.

Po veselej návšteve v Liptovskej Teplej sme si hovorili, že dnešný deň už nemôže byť lepší. Ale potom sme prebehli cez Ružomberok... dobehli na kolibu "U dobrého pastiera"... stretli pána Petra Bačkora, ich riaditeľa... a zažili ďalšie z mnohých výnimočných stretnutí na trase Mierového behu, pre ktoré túto štafetu každoročne radi organizujeme.

U Dobrého pastiera (At the Good Shepherd) you will find not only great cuisine and excellent cheese and other traditional products, but above all a place founded upon true kindness of heart, respect for nature and local tradition, and a firm belief that if we put love, sincerity and honesty into our work, the world will feel it and appreciate it.

U Dobrého pastiera nájdete nielen skvelú kuchyňu a vynikajúce syry a iné tradičné výrobky, ale predovšetkým miesto založené na skutočnej dobrote srdca, rešpektu k prírode, úcte k tradíciám a pevnom presvedčení, že ak dáme do svojej práce lásku, úprimnosť a poctivosť, svet to pocíti a ocení.

Local kindness and goodness in a very tangible form... :-)

Miestna poctivosť a dobrota vo veľmi hmatateľnej podobe... :-)

When Mr. Bačkor asked us at the end of our visit how we measure the success of what we are trying to achieve with the Peace Run, we could easily agree: when people approach each other (or better yet, run up to each other), try to bring out the best in themselves, pass on their goodwill and share a little inspiration, and then part with the feeling that we are really close to each other after all and the world is just a beautiful place to live in... it's the greatest achievement we could wish for.

Keď sa nás pán Bačkor na konci našej návštevy opýtal, ako meriame úspech toho, čo sa snažíme dosiahnuť s Mierovým behom, ľahko sme sa zhodli: keď k sebe ľudia prídu (alebo ešte lepšie, pribehnú), pokúsia sa v sebe prebudiť to najlepšie, odovzdajú si navzájom svoju dobrú vôľu a kúsok inšpirácie a potom sa rozídu s pocitom, že predsa len máme k sebe naozaj blízko a svet je jednoducho krásne miesto na život... je to ten najväčší úspech, aký si môžeme priať.

Torch carried by
Balavan Thomas (Great Britain), Dalibor Ficel (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Bohman (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Spak (Slovakia), Ronivon Oliveira (Brazil), Samunnati Lehonkava (Ukraine), Sandro Zincarini (Italy), Shamita Achenbach-König (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vladislav Vavrinec (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Sandro Zincarini
The torch has travelled 60.0 km from Liptovský Mikuláš to Ružomberok.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all