Қыр. 13, 2015 Live from the road

Zhelezinka - Cherlak

Reported by Yuriy Taranik 89.0 km
Torch carried by
Anisiya Baysarina (Kazakhstan), Chingiz Iskakov (Kazakhstan), Dauren Ospanov (Kazakhstan), Konstantin Rybin (Russia), Mikhail Vasilchenko (Russia), Rinat Khuzhin (Russia), Tatyana Arnst (Russia), Utkranta Arnst (Russia), Yuriy Taranik (Russia).  
Photographers
Yuriy Taranik
The torch has travelled 89.0 km from Zhelezinka to Cherlak.

Latest reports from Kazakhstan - 2020

view all

Latest reports - around the world:

view all