sept. 7, 2023 Live from the road

Өзгөн Uzgen - Ош Osh

Reported by Kalpa Lazarev, Zhanara Niazova 45.0 km

Мамедов Жакыпжан Ураимович - Өзгөн районундагы спорт мектебинин жеңил атлетика боюнча машыктыруучусу. Тренер по легкой атлетике спортивной школы Узгенского района. Маскөө эл аралык тынчтык марафонунун катышуучусу 1986-87-88-89 жж. Участник Московского международного марафона мира 1986-87-88-89 гг. Райондор менен облустар аралык ар кандай спорттук иш-чаралардын уюштуруучусу жана машыктыруучусу. Организатор и тренер различных спортивных мероприятий между районами и областями

Койчуманов Манас Романкулович - Муниципалдык менчик башкармалыгынын директору. Директор управление муниципальной собственности

Ырысбаев Мамет Дубанаевич - Өзгөн районунун балдар-өспүрүмдөр спорт мектебинин директору. Директор спортивной школы для детей и подростков Узгенского района

Жусупов Советбек Толонбаевич - Өзгөн шаарынын вице мэри. Вице мэр г. Узген

Абылкасымов Баходир Маматкасымович - Өзгөн шаарындагы Ленин атындагы мектептин директору N2. Директор школы им.Ленина N2 в г.Узген

Мунара XI кылымдын аягы - Хll кылымдын башында Караханиддер династиясынын тушунда курулган. «Мунара» деген сөз араб тилинен которгондо «нур таратуучу» же «жарык беруучу» (маяк) деген маанини түшүндүрөт. Анын жанында мечит жана медресе жайгашкандыктан азан чакыруучу жай, күзөт мунарасы жана шаардын борборун көрсөткөн маяк катары да пайдаланылган.

Минарет был построен во время правления династии Караханидов в конце XI - начале XII веков. Слово «минарет» в переводе с арабского означает «даритель света» или «излучатель» (маяк). Являлся он и местом призыва к молитве (азан), так как рядом с ним, как правило, располагались мечеть и медресе. Также они могли служить сторожевой башней и маяком, указывающим на центр города.

The minaret was built during the reign of the Karakhanid dynasty at the end of the 11th - beginning of the 12th centuries. The word «minaret» in Arabic means «giver of light» or «emitter» (lighthouse). It was also the place of the call to prayer (azan), as mosques or medrese were usually located next to it. They could also serve as a watchtower and a beacon pointing to the city center.

Түндүк күмбөз. Күмбөздүн үстүңкү бөлүгүндөгү жазууларга таянган изилдөөчүлөрдүн маалыматына караганда түндүк күмбөзгө башкаруучу Тогрул Кара-Хакан Хусейн Хасан ибн Алинин сөөгү коюлган. Курулушу 1152-жылы аяктаган.

Северный мавзолей. На основание исследование надписей в верхней части лицевой стороны арки (пештаке) северного мавзолея, здесь захоронен правитель Тогрул Кара Хакан Хусейн - Хасан Ибн Али. Строительство было завершено в 1152 году.

The Northern Mausoleum.

Based on the study of inscriptions in the upper part of the front side of the arch (peshtakt) of the northern mausoleum, the ruler of Togrul Kara Khaqan Hussein Hassan In Ali is buried here. The construction was completed in 1152

Кубур - карапа суу тутуктеру. Чопо X - XII кк. Гончарные водопроводные трубы. Керамика. X - XII вв.

Water pipers. Clay. The X - XII centuries.

Солдон оңго: Омошев Мурат Абдылумутович - Ош шаары боюнча спорт комитетинин орун басары. Заместитель руководителя комитета по спорту по городу Ош

Болот Тилебалдиев - Тынчтык Жүгүрүшүнүн Кыргызстандагы координатору. Координатор Бега Мира по Кыргызстану.

Исраилов Мирлан Кубанычевич - Ош шаарынын мэриясынын тышкы саясат жана аналитикалык бөлүмүнүн башчысы. Начальник внешнеполитического и аналитического отдела мэрии.

Абакиров Бакдөөлөт Абакирович - Шаардык дене - тарбия жана спорт комитетинин төрагасы. Преседатель городского комитета по физической культуре и спорту

Казибеков Алмазбек Казибекович - Ош шаарындагы N1 жаштар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин машыктыруучусу. Тренер ДЮСШ  N1 в г. Ош

Иванова Наталья Владимировна - Жеңил атлетика боюнча машыктыруучу. Тренер по лёгкой атлетике

Torch carried by
Alexandr Vydrin (Russia), Almabek Kayirguzhin (Kazakhstan), Anara Kurmanova (Kazakhstan), Ashat Akhmerov (Kazakhstan), Bolot Tilebaldiev (Kyrgyzstan), Jhanara Niyazova (Kyrgyzstan), Kalpa Lazarev (Russia), Mikhail Atrokhov (Russia), Nadezhda Bahareva (Kyrgyzstan), Vildan Abdrahimov (Russia).  
Photographers
Alexandr Vydrin, Kalpa Lazarev
The torch has travelled 45.0 km from Өзгөн Uzgen to Ош Osh.

Latest reports from Kyrgyzstan - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all