PEACE RUN

North Macedonia 31 October: Skopje - Makedonski Brod

High mountains, blue sky

Високи планини, сино небо

Beautiful Macedonian mountains.

Прекрасните македонски планини.

And beautiful runners.

И прекрасни тркачи.

School `St. Kliment Ohridski` in Samokov was awaiting our arrival eagerly.

Во училиштето „Св.Климент Охридски“ - Самоков со нетрпение не очекуваа.

Showing kids what relay is.

Прикажување што всушност е штафета.

Playing simple theater skits about harmony and friendship.

Играње едноставни театарски сцени за хармонија и пријателство.

The headmistress of the school.

Раководителот на училиштето го прима факелот

Kids made their own Peace Torches.

Децата припремиле сопствени факели на мирот.

And paintings about peace.

И цртежи со мировен мотив.

With training to perfection!

Со тренинг до совршенство!

Many thanks, Certificate for taking part in the Peace Run, and a painting about world peace goes to the school as presents.

Голема благодарност. Сертификат за учество во `Трка за мир` и слика за светскиот мир оди во училиштето како подароци.

P.E.A.C.E.

М.И.Р.

Poems and aphorisms about peace and harmony.

Поеми и афоризми за мир и хармонија.

Thank you and good bye!

Благодариме и довидување!

Still some brave kids were continuing with us.

Сепак, некои храбри деца продолжија со нас.

Back on the road.

Враќање на патеката.

Up and down.

Горе и долу.

Good day...

Убав ден...

High five to footballers outside of Makedonski Brod.

Спортски поздрав со фудбалерите кои не пречекаа пред Македонски Брод.

Theater in front of the primary school `St. Kliment Ohridski` in Makedonski Brod.

Амфитеатар во дворот на училиштето „Св.Климент Охридски“ во Македонски Брод

Team coach (left) and team captain (right).

Тренерот (лево) и капитенот на тимот (десно).

Some nice performances by talented children...

Убави изведби од талентирани деца...

Great gratitude to the Sport teacher who tirelessly engaged in a full organization throughout this region. Certificate for taking part in the Peace Run, and a painting about world harmony.

Голема благодарност до професорот по физичко кој неуморно се ангажираше за целосна организација низ овој регион. Сертификат за учество во `Трка за мир` и слика со мотив `Светска хармонија`

`St. Kliment Ohridski` Makedonski Brod, we are grateful for the wonderful reception. We were very pleased to run through Poreche.

ООУ„Св.Климент Охридски“ Македонски Брод, благодарни сме за прекрасниот прием. Ни беше големо задоволство да трчаме низ Поречје

At dinner we met with Mayor of Makedonski Brod, who is a very kind and good man.

На вечерата се сретнавме со градоначалникот на Македоснки Брод, кој е многу љубезен и добар човек.