PEACE RUN

North Macedonia 7 March: Border with Greece - Negotino

The roads are lined with children

Goodbye to Greece!

Грција довидување!

Running across the border into Macedonia.

Трчаме низ границата на Македонија

Todorka, our Macedonian coordinator, greets us on the border.

Тодорка, нашиот македонски координатор, не пречекува на границата.

Team Macedonia!

Македонскиот тим!

Children joins us to run into Gevgeliya.

Со придружба на децата трчаме заедно во Гевгелија.

Running down the main street with music and cheering! The students come form two schools: Vlado Kantardziev School and Krste Misirkov School.

Трчаме по главната улица со песна и навивање. Дојдоа ученици од две училишта -ОУ ,,Владо Кантарџиев и ОУ,,Крсте Мисирков.

Outside the City Hall we present the Peace Run.

На градскиот плоштад ја претставуваме Трката за Мир.

The Mayor of Gevgeliјa receives the torch.

Градоначалникот на Гевгелија го прифаќа факелот.

A few kilometres further on we meet runners from Stojakovo.

Неколку километри понатаму не пречекуваат тркачите од Стојаково.

Children from Kiril and Methodius School are waiting for us in Stojakovo.

Децата од ОУ Кирил и Методиј не чекаат во Стојаково.

In the gymnasium everyone gathers to hear about the Peace Run.

Во спортската сала секој се заинтересира да слушне за Трка за Мир.

Students from Josip Broz Tito School in Valandovo run with us into the city.

Учениците од ОУ Јосип Броз Тито од Валандово се спремни за трчање со нас до градот.

The Mayor receives the torch.

Градоначалникот го прима факелот.

The Mayor plants a tree for Peace with the runners.

Градоначалникот засадува дрво за Мир со тркачите.

In Demir Kapija runners from D.A. Gaberot School are waiting for us.

Во Демир Капија не пречекуваат тркачите од ОУ ,,Д.А. Габерот

Running down Sri Chinmoy Street, the main street, named after the founder of the Peace Run.

Трчајќи по улица Шри Чинмој, главната улица, именувана по основачот на Трката за Мир.

In the school there are some wonderful performances.

Во училиштето не пречекуваат со прекрасни претстави.

The Principal receives the torch and offers us very kind words of welcome.

Директорката го прифаќа факелот и ни упатува топли зборови за добредојде.

A representative from the Municipality receives a Certificate of Appreciation.

Советник од општината прима Сертификат за Благодарност.

Sri Chinmoy Street.

Улица Шри Чинмој.

We are invited for a feast at the famous winery 'Popova Kula' in Demir Kapija.

Поканети сме на голема гозба во познатата винарија „Попова Кула" во Демир Капија.

We were treated to a sumptuous feast of traditional Macedonian dishes. Halva in lemon juice for dessert!

И нагостени со највкусните традиционални македоснки јадења.
Алва во сок од лимон за десерт!

The Mayor of Demir Kapija had just returned from meetings in Skopje in time to hold the torch and share some inspiring words with us.

Градоначалникот на Демир Капија само што се врати од состаноци од Скопје, точно на време за да го прими факелот и да да сподели инспиративни зборови со нас.

The sun had set by the time we finished our feast and we still had 18 Kilometres to go.

Сонцето зајде додека се гостевме, а сепак имаме уште 18км за трчање.

Natalie and Zuzka running by torchlight.

Наталија и Зуска трчаат со светилки.