Sept. 27, 2023 Live from the road

Bresnik - Plovdiv

Reported by Violeta Angelova 2.0 km

For second year in a row, the municipality of Plovdiv becomes part of the Peace Week. After children and volunteers planted a Japanese cherry tree at the foot of Bunardjika hill last year, now 4 trees were planted in the "Mir" park in Plovdiv and a bench was placed with messages for peace and nature conservation. Be sure to check it out on your next walk in the park.

За втора поредна година община Пловдив става част от Седмица на мира. След като миналата година деца и доброволци засадиха японска вишна в подножието на хълм Бунарджика, сега в парк „Мир“ в Пловдив бяха засадени 4 дръвчета и беше поставена пейка с послания за мир и опазване на природата. Не пропускайте да я разгледате при следващата ви разходка в парка.

The Peace Bench will be a special place where people will be reminded of the importance of peace in life. It will remind not only of outer peace, but also of inner peace, which manifests itself as peace of mind, joy of life, harmony with the environment and everything around us.

Пейката на мира ще е специално място, където на хората ще бъде напомняно за важността на мира в живота. Тя ще напомня не само за външния мир, но и за вътрешния мир, който се проявява като душевен мир, радост от живота, хармония с околната среда и всичко около нас.

It's time for a little toy tease... we tested the geographical knowledge of the representatives from the Municipality of Plovdiv. We didn't make it difficult for them at all. They are excellent!

Време е за малка играчка закачка.... изпитахме географските познания на представителите от Община Пловдив. Изобщо не ги затруднихме. Отличници са!

Thank you for the opportunity to remind visitors about the power of peace.

What better place than being in nature to feel the peace and harmony.

Благодарим за възможността да напомняме на посетители за силата на мира.   Какво по-хубаво място от това човек да е сред природата за да усети мира и хармонията.

We hope that the first peace bench will lead to many, many, many more that will provide a place to relax, to inspire and beautify parks and schoolyards.

Надяваме, се че първата пейка на мира ще доведе до още много и много и много, които да дадат място за отдих, да вдъхновяват и красят паркове и училищни дворове.

We planted a tree next to the bench, which will provide a nice shade after a while.

До пейката посадихме дърво което след време да прави приятна сянка.

Planting Peace Trees and ennobling the vegetation in the park. Planting trees is one of the most affordable ways to improve the world we live in. Trees release the oxygen we breathe and filter pollution; they are beautiful, green and connect us with nature even in the urban environment.

Посаждане на дървета на мира и облагородяване на растителността в парка. Засаждането на дървета е един от най-достъпните начини да подобрим света, в който живеем. Дърветата отделят кислорода, който дишаме и филтрират замърсяването; те са красиви, зелени и ни свързват с природата дори и в градската среда.

We thank the park workers who also assisted in planting the rest of the trees.

Благодарим на работниците в парка, които също оказаха съдействие за посаждането на останалите дръвчета.

... and lastly, as a sign of luck, we found a four-leaf clover .... with gratitude in our hearts, we ended the Peace Week in the city of Plovdiv. We believe that next year, with new strength and even more enthusiasm, we will share our dreams for peace! Thank you!

... като за последно за късмет намерихме четирилистна детелина .... с благодарност в сърцата изпратихме Седмицата на мира отново в град Пловдив. Вярваме, че и догодина с нови сили и още повече ентусиазъм ще споделяме своите мечти за мир! Благодарим!

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Tatyana Emanuilova (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 2.0 km from Bresnik to Plovdiv.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all