Russia 3 July: Izhevsk - Golyany

Ижевск - Гольяны