June 13, 2024 Live from the road

Varnsdorf - Šluknov, Rožany hranice CZ/DE

Reported by Petr Hlava 22.3 km

Den začíná s dětmi z Hrádku nad Nisou během na Trojmezí.

The day starts by running with the kids from Hrádek nad Nisou to the Tri-border.

Pan starosta Hrádku nad Nisou, Pavel Farský, nás vede cestou ke Trojmezí.

Mayor of Hrádek nad Nisou, Mr. Pavel Farský, is leading our way to the Tri-border.

Slavnostní odhalení plakety Trojmezí mezi Českou republikou, Polskem a Německem jako Mírového květu Sri Chinmoye.

Ceremonial unveiling of a plaque at the Tri-border of Czech Republic, Poland and Germany as Sri Chinmoy Peace-Blossom.

Vystoupení dětí ze ZUŠ z Hrádku nad Nisou.

Performance of kids from Art School of Hrádek nad Nisou.

Společná chvilka pro mír. Zleva: jednatel německé strany Euroregionu Neisse-Nysa-Nisa, Markus Köhler, starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský a místostarosta Chrastavy Robert Šipula.

Shared moment of peace. From left: director of German part of Euroregion Neisse-Nysa-Nisa, Markus Köhler, mayor of Hrádek nad Nisou Mr. Pavel Farský and vicemayor of Chrastava Mr. Robert Šipula.

Cítíme mír na Trojmezí.

Feeling the peace at the Tri-border.

Děkujeme za příjemné ranní setkání.

Thank you for a pleasant morning meeting.

Přibíháme na dopolední program na hřiště u sportovní haly ve Varnsdorfu, kde nás čekaly stovky dětí z devíti místních MŠ a ZŠ.

We are arriving for a morning programme to a playground by a sports hall in Varnsdorf where hundreds of kids from nine local schools and kindergartens were waiting for us.

"Já si chci také tlesknout s běžci."

"I also want to high-five with the runners."

Hádej, kam teď letíme. Zábavné vystoupení v podání místní MŠ Čtyřlístek.

Guess where we are flying to. Joyful performance by local kindergarten Čtyřlístek.

Letíme přes Ameriku, Rusko...

We are flying over America, Russia...

...přes Japonsko až zpátky domů.

...over Japan and all the way back home again.

Názorná ukázka, jak funguje štafeta. Takto si během Mírového běhu předávají jednotliví běžci pochodeň, abychom byli schopní pokrýt trasu celého dne z jednoho města do druhého v řádu od desítek až po sto kilometrů.

Illustrative demonstration of how a relay works. In this way the runners of the Peace Run pass on the torch to each other to be able to cover the distance of the whole day from one city to another one, from tens of kilometers up to a hundred.

Připravili jsme si pro děti tématické scénky. Na této konkrétní naši běžci znázorňují finále mistrovství světa v běhu na 100 metrů. Reprezentantovi Macaronimu hned po startu ulétla sportovní obuv, ale závod nakonec ještě stačil vyhrát.

We have prepared some thematic skits for the kids. This one shows our runners in a world championship in 100 metres run. The Italian representative lost his shoe right at the start but eventually he managed to win the race.

S každou scénkou děti hádají, zda je o spolupráci či nikoli.

With every skit, the kids guess if it shows a cooperation or not.

Kde můžeme mír cítit? V srdci.

Where can we feel peace? In the heart.

Mírové cvičení s přítomnými žáky a dospělými, kdy se snažíme ten mír ve svém srdci cítit.

Peace excercise with present students and adults where we try to feel the peace in our heart.

Pan starosta Jan Šimek slavnostně přebírá Mírovou pochodeň ve Varnsdorfu.

Mayor Mr. Jan Šimek receives the Peace torch in Varnsdorf.

Rádi bychom poděkovali starostovi města Varnsdorf panu Janu Šimkovi za spolupráci a podporu Mírového běhu.

We would like to express our thanks to the mayor of Varnsdorf Mr. Jan Šimek for cooperation and support of the Peace Run.

Děkujeme za účast MŠ Varnsdorf T. G. Masaryka.

Our thanks to the kindergarten Varnsdorf T. G. Masaryka for their presence.

Děkujeme za účast MŠ Varnsdorf Nezvalova.

Our thanks to the kindergarten Varnsdorf Nezvalova for their presence.

Symbolický běh kolem celého světa s dětmi v čele s panem starostou.

Symbolic run around the whole world with kids and mr. mayor leading the way.

Děkujeme za účast MŠ Varnsdorf Národní.

Our thanks to the kindergarten Varnsdorf Národní for their presence.

Děkujeme za účast Interaktivní ZŠ Varnsdorf.

Our thanks to the Interactive school of Varnsdorf for their presence.

Děkujeme za účast MŠ Varnsdorf Křižíkova.

Our thanks to the kindergarten Varnsdorf Křižíkova for their presence.

Děkujeme za účast ZŠ Varnsdorf nám. E. Beneše.

Our thanks to the Varnsdorf school nám. E. Beneše for their presence.

Děkujeme za účast ZŠ Varnsdorf Východní.

Our thanks to the Varnsdorf school Východní for their presence.

Děkujeme za účast ZŠ Varnsdorf Edisonova.

Our thanks to the Varnsdorf school Edisonova for their presence.

Děkujeme za občerstvení, abychom mohli pokračovat dále v běhu.

We are grateful for the refreshments so that we can continue running.

Žáci ze ZŠ Edisonova s námi vybíhají z hřiště u sportovní haly...

The students from Edisonova school are running with us from the playground by the sports hall...

...a doprovázejí nás společně s paní Neubauerovou až na kraj města Varnsdorf. Děkujeme za doprovod!

...and are accompanying us together with Mrs. Neubauerová up to the city border. Thank you for accompanying us!

Pokračujeme dál cestou přes německý "Sajfík".

We continue on running through German city Seifhennersdorf.

Na začátku města Šluknov jsme se setkali s panem starostou Ing. Tomášem Kolonečným a s místními běžci ze Speciální a praktické školy Šluknov.

At the beginning of city Šluknov, we met Mr. mayor Ing. Tomáš Kolonečný and local runners from the Special and practical school Šluknov.

Se všemi běžci pak vybíháme od Bobřího rybníku.

Then we run with all runners from the Bobří pond.

Až do zámeckého parku.

All the way to the castle park.

Zde si děti mají možnost podržet Mírovou pochodeň a přát si nějaké přání pro mír, které poté symbolicky poneseme dětem do dalšího města v další zemi.

Here, the kids have the possibility to hold the Peace torch a make a wish for peace which we will then symbolically carry to the kids in the next city in the next country.

Děkujeme za vaše upřímná přání!

Thank you for your sincere wishes!

Z kartiček se děti dozvědí, ve kterých všech zemích po světě jsme již s Mírovou pochodní běželi.

The kids can see on the cards all the countries we have already visited with the Peace torch.

Se všemi děláme cvičení, kde se snažíme cítit mír ve svém vlastním srdci.

We do an excercise with everyone where we try to feel peace in our own heart.

Rozcvička před během po parku.

A warm-up before running in the park.

Běžíme kolem světadílů celého světa v zámeckém parku.

We are running across all continents in the castle park.

Všichni si mohou podržet Mírovou pochodeň a přát si přání pro ostatní.

Everyone can hold the Peace torch and make a wish for others.

Děkujeme policii města Šluknov za zajištění bezpečnosti při průběhu městem.

Our thanks to the city police of Šluknov for providing security during the run through the city.

Děkujeme Speciální a praktické škole Šluknov za účast.

Our thanks to the Special and practical school of Šluknov for their presence.

Rádi bychom poděkovali panu starostovi Šluknova Ing. Tomáši Kolonečnému za účast a spolupráci při organizaci Mírového běhu ve Šluknově. Děkujeme také družině ZŠ Šluknov i Speciální a praktické škole Šluknov za to, že jsme měli tu příležitost se s vámi sejít.

We would like to thank Mr. mayor of Šluknov Ing. Tomáš Kolonečný for participation and cooperation in the organisation of the Peace Run in Šluknov. Our thanks also to the school day care and the Special and practical school of Šluknov that we had the opportunity to meet you.

Děkujeme též za občerstvení pro běžce, aby mohli plní sil zdolat další kilometry na jejich cestě.

We are also grateful for the refreshment for the runners to be able to continue running in good shape for the upcoming kilometers.

Pan starosta města Šluknov a paní ze Speciální a praktické školy Šluknov nás vedou k česko-německým hranicím.

The mayor of Šluknov and representative from the Special and practical school escort us to the Czech-German border.

Při doběhu na hranice nám trochu zapršelo, ale nenechali jsme se tím ani my ani pan starosta odradit.

It was a little drizzling on our way to the border but neither us nor Mr. mayor were discouraged by that.

A zdárně jsme doběhli až na česko-německé hranice, kde jsme se setkali se starostou města Sohland an der Spree panem Hagen Israelem.

And we successfully arrived to the Czech-German border where we met the mayor of Sohland and der Spree Mr. Hagen Israel.

Zde symbolicky předáváme Mírovou pochodeň do Německa. Mírový běh pak bude následující týden pokračovat v Heidelberku a Výmaru.

Here we symbolically hand over the Peace torch to Germany. The Peace Run then continues next week to Heidelberg and Weimar.

Rádi bychom poděkovali restauraci Balaton a paní Yvě Fránikové z Rožan za její dobrosrdečné pozvání celého týmu Mírového běhu na dnešní závěrečný oběd. Její dobrá vůle pomáhat ostatním se nás upřímně dotkla.

We would like to express our thanks to the restaurant Balaton and Mrs. Yva Frániková from Rožany for her kind-hearted invitation of the whole Peace Run team for today's final lunch. Her good will to help others has sincerely touched our hearts.

Torch carried by
Apaguha Veselý (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Gundega Gaile (Latvia), Helene Beyer (Germany), Jiří Juřica (Czech Republic), Miroslav Bareš (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Praguna Vágner (Czech Republic), Ronivon Oliveira (Brazil), Sandro Zincarini (Italy), Shatadal Poetzsch (Germany), Sukinkar Poetzsch (Germany), Suparna Pustogowa (Germany), Vladimir Potapov (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Veselý, Ronivon Oliveira, Sandro Zincarini
The torch has travelled 22.3 km from Varnsdorf to Šluknov, Rožany hranice CZ/DE.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all