Eyl. 27, 2023 Live from the road

Plovdiv

Reported by Violeta Angelova 2.0 km

Visit to "Mir" (“Peace”) Kindergarten

Посещение на детска градина „Мир“ в град Пловдив.

We thank for the wonderful welcome to the Principal of Kindergarten Mir, Mr. Gencho Bivolarski. Our day started with a lot of smiles and good mood with children from 3 to 6 years old.

Благодарим за прекрасното посрещане на Директора на детска градина Мир г-н Генчо Биволарски. Денят ни започна с много усмивки и добро настроение с деца от 3 до 6 годишна възраст.

We were greeted with a traditional delicious bread with patterned salt. A girl and a boy dressed in traditional costumes welcomed us.

Бяхме посрещнати с традиционна вкусна питка с шарена сол. Пременени в традиционна носия момиченце и момченце ни приветстваха с добре дошли.

Games and fun questions created even more joy for everyone….

Игри и забавни въпроси създадоха още повече радост за всички….

It’s time to feel peace and send peace ….

Време е да почувстваме мир и да изпратим мир ….

We thank Mr. Bivolarski for the words he addressed to the children and the special guests from the local authority.

Благодарим на г-н Биволарски за думите с които се обърна към малчуганите и специалните гости от местната власт.

The Deputy Mayor of the Western District, Georgi Georgiev, also expressed his sympathy.

Заместник-кмета на район Западен Георги Георгиев също изрази своята съпричастност.

The director of sports school Vasil Levski - Ruzhka Genova encouraged young and old to seek the culture of peace.

Директора на спортно училище Васил Левски - Ружка Генова насърчи малки и големи да търсят културата на мира

Thanks also to all the other guests who joined in with inspiring words.

Благодарим и на всички други гости които се включиха с вдъхновяващи думи.

Songs, verses and dances... So many talents.

Песни, стихчета и танци …. Толкова много таланти.

We also planted a Peace Tree to grow and remind everyone as Sri Chinmoy says:

„Tall Is my heart's love-tree. Taller Is my heart's joy-tree. Tallest Is my heart's peace-tree.“

Посадихме и дръвче на мира, което да расте и напомня на всички както казва Шри Чинмой : „Високо е дървото на любовта в сърцето ми. По-високо е дървото на радостта в сърцето ми. Най-високо е дървото на мира в сърцето ми.“

A wonderful surprise awaited us in the event hall of “Mir” Kindergarten - a delicious treat. Thank you!

Прекрасна изненада ни очакваше в залата за събития на детска градина Мир – вкусна почерпка. Благодарим!

We headed to the village of Brestnik... we were greeted with a traditional pita and a lovely song. "Vasil Levski" Primary School in the village of Brestnik is a renaissance, but modern and contemporary Bulgarian school. A school that not only shelters the children of the village of Brestnik, a school with a cause, because every single graduate is a Person and every one is an innovator.

Отправихме се към село Брестник… бяхме посрещнати с традиционна питка и прекрасна песен. Основно училище "Васил Левски" с. Брестник е възрожденско, но модерно и съвременно българско училище.Училище, което не само приютява децата на с.Брестник, училище с кауза,защото всеки един възпитаник е Личност и всеки един е новатор.

The wonderful words of Ms. Sofia Koleva-Principal warmed the hearts of all of us.

Прекрасните думи на г-жа София Колева-Директор стоплиха сърцата на всички ни.

We received a gift - cookies prepared by a parent especially for the Peace Run team.

Получихме подарък курабийки приготвени от родител специално за отбора на Пробега на мира.

Everyone touched the torch and sent their message of peace!

Всички се докоснаха до факела и отправиха своето послание за мир!

Finally, the children "planted" their hopes, which will grow in the wonderful birch tree!

Накрая учениците “посадиха” надеждите си, които ще растат в прекрасната брезичка!

We had the opportunity to walk through all the classrooms and happily remembered how good it is to be at school. A school that is indeed a wonderful example!

Имахме възможност да се разходим през всички класни стаи и с радост си спомнихме колко е хубаво да си на училище. Наистина едно прекрасно училище за пример!

How nice - a special corner dedicated to Peace Week!

Колко приятно – специален кът посветен на Седмицата на мира!

Torch carried by
Baridhi Yonchev (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Salil Wilson (Australia), Savyasachi Brown (United States), Tatyana Emanuilova (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Usika Muckenhumer (Austria), Vasko Jovanov (North Macedonia), Violeta Angelova (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 2.0 km in Plovdiv.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all