June 1, 2024 Live from the road

Křtiny - Boskovice

Reported by Jana Dušková 36.0 km

Today, we started with a tour of the Moravian Karst caves. The Moravian Karst is one of the most important karst areas in Central Europe. There are more than 1100 known caves in the whole area, five of which are open to the public. For today we decided to take a closer look at the Punkva Caves.

Dnešní den jsme zahájili prohlídkou jeskyní Moravského krasu. Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti. My jsme se pro dnešní den rozhodli blíže prozkoumat Punkevní jeskyně.

The natural beauty of the Moravian Karst really took our breath away.

Přírodní krásy Moravského krasu nám opravdu vyrazily dech.

Our knowledgable guide taught us the differences between stalagmites, stalactites and stalagnates.

Naše milá a znalá paní průvodkyně nás poučila, jaké jsou rozdíly mezi stalagnity, stalaktity a stalagnáty.

With our Peace Torch we visited the very bottom of the Macocha Abyss, which is more than 138.5 metres deep and is the largest abyss of its kind in the Czech Republic and Central Europe.

S naší Mírovou pochodní jsme zavítali až na samé dno propasti Macocha, která je více než 138,5 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice a i ve střední Evropě.

The underground river Punkva flows through the bottom of the abyss, which we had the opportunity to discover during our boat trip. Thanks to the very funny explanation of our boat captain, we were also able to exercise our abdominal muscles.

Dnem propasti protéká podzemní říčka Punkva, kterou jsme měli možnost objevovat během naší plavby na lodičkách. Díky velmi vtipnému výkladu kapitánky naší lodi jsme si zároveň procvičili také naše břišní svaly.

At the exit of the Punkva Caves, the head of the Moravian Karst Caves Administration Ing. Jakub Gabriš together with the head of the Punkva cave Hynek Pavelka. We were very pleased that they took the time on Saturday morning to meet our Peace Runner Team in person.

U východu z Punkevních jeskyní už na nás čekal vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Ing. Jakub Gabriš společně s vedoucím Punkevní jeskyně Hynkem Pavelkou. Byli jsme moc potěšeni, že si v sobotu dopoledne udělali čas, aby se osobně setkali s našimi Mírovými běžci.

On our way through the Punkva Trough we met several enthusiastic children and adults who did not want to miss the opportunity to hold our Peace Torch.

Na naší cestě Punkevním žlebem jsme potkali několik nadšených dětí a dospělých, kteří si nechtěli nechat ujít příležitost podržet si naši Mírovou pochodeň.

Thank you to Hotel Kras in Jedovnice for providing a discount on a delicious lunch for our runners.

Děkujeme Hotelu Kras v Jedovnici za poskytnutí slevy na vynikající oběd pro naše běžce.

The view from the terrace of Hotel Kras is truly exclusive.

Výhled z terasu Hotelu Kras je vskutku exkluzivní.

After lunch we had already planned a meeting in the Castle Park in Blansko, where we were invited to participate in the celebrations of the International Children's Day.

Po obědě už jsme měli naplánované setkání v Zámeckém parku v Blansku, kde jsme byli pozváni zúčastnit se oslavy Mezinárodního dne dětí.

Our big thanks to Mgr. Karolína Pavloková, head of the Department of Education, Culture and Sport in Blansko, who helped us to organize the program of our Peace Run.

Naše velké poděkování patří Mgr. Karolíně Pavlokové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu v Blansku, která nám zde pomohla zorganizovat program našeho Mírového běhu.

Finally, all participants of the Children's Day in Blansko had the opportunity to hold the torch and put their wishes for the world into it.

Nakonec měli všichni účastníci Dětského dne v Blansku možnost podržet si pochodeň a vložit do ní svá přání pro svět.

On our journey to Boskovice we met a lot of nice people.

Na naší další cestě do Boskovic jsme potkali spoustu milých lidí.

The Municipal Police were waiting for us in front of Boskovice and escorted us safely to the town centre.

Před Boskovicemi již na nás čekala Městská policie, která nás bezpečně doprovodila až do samotného centra města.

Today, we finished our route at Masaryk Square in Boskovice.

Naši dnešní trasu jsme zakončili na Masarykově náměstí v Boskovicích.

The magical rainbow at the end of the day was just the icing on the cake of another beautiful day of the Peace Run.

Sri Chinmoy:

"May every second of my life be a rainbow-beauty, rainbow-joy and rainbow-enthusiasm."

Magická duha na konci dne už byla jen takovou sladkou tečkou za dalším krásným dnem Mírového běhu.

Sri Chinmoy:

"Kéž je každá vteřina mého života krásou duhy, radostí duhy a nadšením duhy."

Torch carried by
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Alexandra Fernandes Santos (Portugal), Balavan Thomas (Great Britain), Balazs Bencsetler (Hungary), Danica Cernakova (Slovakia), Jana Dušková (Czech Republic), Josef Šverma (Czech Republic), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Robert Kopriva (Romania), Ronivon Oliveira (Brazil), Sandro Zincarini (Italy), Tamas Kopriva-Biro (Romania), Uddhava Selucký (Czech Republic), Vladimir Potapov (Czech Republic).  
Accompanied by  
Abhari Stradalova, Prineet Slouková
Photographers
Ronivon Oliveira, Sandro Zincarini
The torch has travelled 36.0 km from Křtiny to Boskovice.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all