Čec. 19, 2019 Reportáže z trasy

Hradec Králové

Zapsal/a Apaguha Vesely 1.0 km

The city of Hradec Kralové hosted the World Championship in Karate this year.

Hradec Králové byl letos pořadatelským městem významné sportovní události - Mistrovství světa v karate.

The event took place at the main ice hockey sport hall. Luckily the ice was replaced with much softer ground - tatami.

Hlavní akce se uskutečnila na hokejovém stadionu. Naštěstí byl bez ledu, který vystřídal o dost měkčí povrch-tatami :-)

The competition and the opening ceremony including the Peace Run part was projected on a large screens in the hall and it was televised by 2 national TV channels in Czech.

Závody i úvodní ceremoniál se promítal na velkoplošné obrazovky a celou akci včetně zahájení s Peace Runem natáčely dvě velké národní televizní stanice.

At the opening ceremony the peace runners had an opportunity to stand next to the VIP guests and the main organizers:
Prezident of the SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation) - Mr. Kancho Nobuaki Kanazawa, than the main organizer of the Championship and the Chairman of the Czech SKIF Mr. Kamil Guzek, and the hetman of the Hradec Králové county Mr. PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Jako běžci Peace Runu jsme měli velkou čest stát při zahajovacím ceremoniálu vedle nejvýznamějších hostů a pořadatelů: Prezidenta federace SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation) - pana Kancho Nobuaki Kanazawy z Japonska, dále hlavního organizátora MS a Předsedy SKIF CZ - pana Kamila Guzeka a též hejtmana Královéhradeckého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

The opening ceremony could not happen without the participants of the karate Championship. Here the teams from around the world are running the to sport hall with their national flags and country names.

Zahajovací ceremonice by nemohla začít bez těch hlavních - týmů karate z celého světa. Tady už nadšeně přibíhají na plochu stadionu s národními vlajkami a názvy jednotlivých zemí.

Finally all the teams are lined up in the hall.

Konečně jsou všechny týmy na ploše.

The referees and spectators are already watching.

Vše bedlivě sledují rozhodčí i diváci.

Opening speach was held by the Prezident SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation) - Mr. Kancho Nobuaki Kanazawa from Japan and the main organizer of the Championship - the chairman of the SKIF CZ - Mr. Kamil Guzek.

Úvodní slovo šampionátu pronesl Prezident federace SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation) - pan Kancho Nobuaki Kanazawa a hlavní organizátor Mistrovství světa Předseda SKIF CZ - pan Kamil Guzek.

The chairman of the Czech Peace Run - Apaguha Ondřej Veselý spoke about the idea of the run and the founder of the Peace Run Sri Chinmoy.

Předseda Peace Run CZ - Apaguha Ondřej Veselý potom krátce představil myšlenku Mírového běhu a jeho zakladatele Sri Chinmoye.

The speech in Czech had to be brief, since it was translated to English and Japanese too:

Ladies and Gentlemen, please welcome the Peace Torch of the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. The torch was carried by thousands of people over 150 countries around the world.
It symbolizes the true Peace, Love and Light that we all have inside our hearts.
Let us try to feel this inner peace that we need as karate fighters, runners or as members of one world family.

Sri Chinmoy-the founder of the Peace Run said:

“Peace does not mean the absence of war.
Peace means the presence of harmony,
Love, satisfaction and oneness.”

Therefore we would like to pass this Peace Torch with a wish for peace to many different nations represented here today . Thank You

Proslov musel být stručný, protože se překládal do angličtiny a japonštiny. Zaznělo toto:

Dámy a pánové, prosím přivítejte pochodeň Mírového běhu Sri Chinmoye.
Tuto pochodeň nesou tisíce lidí přes více než 150 zemí světa.
Symbolizuje skutečný Mír, Lásku a Světlo, které máme všichni v našich srdcích.
Pokusme se cítit tento vnitřní klid, který potřebujeme jako bojovníci karate, běžci nebo jako členové jedné světové rodiny.

Zakladatel běhu Sri Chinmoy řekl:

„Mír neznamená nepřítomnost války.
Mír znamená přítomnost harmonie,
lásky, spokojenosti a jednoty.“

Proto bychom rádi poslali tuto pochodeň s přáním pro mír i zástupcům mnoha národů, kteří jsou tu dnes. Děkuji

After that the lights in the hall were dimmed and the VIP runners ran in with the Peace Torch.

V zápětí zhasla světla v hale a už přibíhají běžci s Mírovou pochodní.

The Peace torch is carried by the Czech Woman marathon and half-marathon champion Eva Vrabcová-Nývltová and the former NHL Ice hockey player Martin Hosták.

Mírovou pochodeň nese česká rekordmanka v maratonu a půlmaratonu Eva Vrabcová-Nývltová a hokejový reprezentant Martin Hosták.

The Peace Torches are received by the Prezident SKIF - Mr. Kancho Nobuaki Kanazawa and by the hetman of the Hradec Králové county Mr. PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. and by the main organizer of the Championship - the chairman of the SKIF CZ - Mr. Kamil Guzek.

Mírovou pochodeň předávají Prezidentovi SKIF - panu Kancho Nobuaki Kanazawovi a hejtmanovi Královehradeckého kraje – panu PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D. a hlavnímu organizátorovi Mistrovství světa a předsedovi SKIF CZ - panu Kamilu Guzekovi.

A silent wish for peace...

Tiché přání pro mír...

Then the peace torches were passed from hand to hand by the karate teams with a silent wish for peace.

Potom mírové pochodně putovaly k týmům karate z mnoha zemí. Vlajkonoši států si je předávaly z ruky do ruky s tichým přáním pro mír.

Some teams took the opportunity to take a team picture with the peace torch.

Některé týmy si nenechaly ujít příležitost se s Mírovou pochodní vyfotit.

Next in the program was a drummer, who played the big Japanese drums.

Další přišel na řadu bubeník, který mohutně rozezněl velké japonské bubny.

The performance with the Japanese sword was also impressive.

Zajímavé bylo i vystoupení s japonským mečem

The president of the SKIF performed perfectly the karate kata.

Hlavní předseda SKIF nám předvedl dokonale provedenou katu.

Part of the opening ceremony was also the Czech record in number of people performing a Peace Kata together. It was over 1200 people.

Součástí úvodní ceremonie byl i český rekord v počtu cvičenců karate sestavy - Kata za mír. Katu cvičilo přes 1200 lidí.

Some referees also wanted to hold the torch.

Někteří rozhodčí si také chtěli podržet mírovou pochodeň.

After the opening ceremony many karate teams and people came to hold the peace torch and to make a wish for peace.

Po ceremonii se vystřídalo mnoho týmů a lidí, kteří přišli do mírové pochodně symbolicky vložit své přání pro mír.

We are very grateful to the organizers for embracing the idea of the Peace Run. It was wonderful experience to open together the World Karate Championship. Many thanks !

Jsme velmi vděční pořadatelům Mistrovství světa v karate jak přijali myšlenku Peace Runu a že jsme mohli společně zahájit letošní mistrovství světa. Sedečné díky za krásný zážitek.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Anton Pugach (Ukraine), Apaguha Vesely (Czech Republic), Jakub Pitrik (Czech Republic), Jakub Polach (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Katya Chunzuk (Ukraine), Ljuba Bobyková (Czech Republic).  
Další členové  
Eva Vrabcová- Nývltová, Martin Hosták, Alena Sviastyn
Fotografové
Andrej Višněvský, Jakub Pitrik, Josef Sverma
Uběhli jsme s pochodní 1.0 km v Hradec Králové.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše