Čer. 30, 2019 Reportáže z trasy

Hejnice - Trojmezí - hranice CZ-D-PL

Zapsal/a Andrej Višněvský 35.0 km

Last day on the Peace Run in the video!

Poslední den na Mírovém běhu ve videu!

On the last day of the Peace Run in the Czech Republic, we start unconventionally at the Sunday Mass in the Church "Navstiveni Panny Marie" in town "Hejnice".

Poslední den Mírového běhu v České republice začínáme netradičně na Nedělní Mši v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

The local parish priest, Mr. Pavel Andrš, blessed the Peace Torche and wished everyone, that the idea of a Peace Run not only spread through the world, but that it would actually be realized on earth.

Místní farář pan Pavel Andrš požehnal Mírové pochodni a popřál všem přítomným, aby myšlenka mírového běhu se nejen šířila naším světem, ale aby se skutečně realizovala na zemi.

At the end of the Holy Mass we offered the public the opportunity to hold a Peace Torch.

Na konci Mše Svaté jsme veřejnosti nabídli možnost podržet Mírovou pochodeň.

The parish priest Pavel Andrš passed several symbolic meters with us in front of the church.

Pan farář Pavel Andrš s námi před kostelem uběhl několik symbolických metrů.

Certificate of appreciation for the representative from the monastery in town Hejnice, where we were staying.

Děkovný list pro zástupce z Kláštera v Hejnicích, ve kterém jsme byli ubytovaní.

... the first meters of the last stage of Peace Run in the Czech Republic 2019

...první metry poslední etapy mírového běhu v Česku 2019

We had a wonderful run in the countryside without cars ... and we met a local children's camp.

Čekal nás nádherný běh v přírodě bez aut...a potkali jsme místní dětský tábor.

The border is full of picturesque forests, but also hills, we enjoyed a cross-country run.

Pohraničí je plné malebných lesů, ale i kopců, užili jsme si terénní běh.

Even though we have hundreds of kilometers behind us, we still have the enthusiasm and the desire to run :)

I přesto, že máme za sebou stovky kilometrů, máme stále nadšení a chuť běžet :)

The mountains "Jizerske Hory" forest paths also contain various fun elements for tourists.

Lesní stezky Jizerských Hor skrývají i různé zábavní prvky pro turisty.

In the borderland we met all three nationalities - Germany, Poland and the Czech Republic. So we passed the torch to the tourists.

V pohraničí jsme potkávali všechny tři národnosti - Německa, Polska a Česka. A tak jsme předávali pochodeň turistům.

Stone Rocks created natural lookout towers.

Kamenné skály vytvořily přirozené rozhledny.

Our joy at one of the stone lookout towers :)

Naše radost na jedné z kamenných rozhleden :)

...a typical lunch at the Peace Run :)

...typický oběd na Mírovém běhu :)

...pure happiness from the Peace Run!

...čiré štěstí z Mírového běhu!

"Ještěd" - a famous hill above the town of Liberec.

Ještěd - slavný kopec nad městem Liberec.

...and once again run a beautiful landscape without cars...

...a opět běh krásnou krajinou bez aut...

...one of the few wind turbines in the Czech Republic.

...jedny z mála větrných turbín na území České republiky.

We took a 30 minutes break at "Grabštejn" Castle.

Udělali jsme si 30 minutovou přestávku u hradu Grabštejn.

...and we had the time to do beautiful pictures.

...a měli tak čas dělat krásné fotky.

We come to town "Hradek nad Nisou", which lies a few kilometers from the border. Local runners joined us. In the picture you can see World Champion in trail triathlon Ondra Petr.

Přibíháme do Hrádku nad Nisou, který leží jen pár kilometrů od hranic. Přidali se k nám místní běžci. Na fotografii můžete vidět mistra světa v terénním triatlonu Ondru Petra.

In the border triangle there goes to the main road..

Na trojzemí to vede po hlavní doprava...

At the square in town "Hradek nad Nisou" we were welcomed by the local Elementary Art School with a musical performance.

Na náměstí v Hrádku nad Nisou nás přivítala místní Základní umělecká škola s hudebním vystoupením.

...our last ceremony in Czech Republic in 2019 ...

...naše poslední ceremonie na českém území v roce 2019...

...a common moment of peace and harmony is much more intense than alone.

...společná chvíle míru a harmonie má mnohem větší intenzitu, než osamotě.

Mayor of the town "Hradek nad Nisou" Josef Horinka received certificate of appreciation.

Děkovný list městu Hrádek nad Nisou obdržel starosta Josef Horinka.

...a little refreshment before the run on the border triangle of the Czech Republic, Poland and Germany.

...malé osvěžení před výběhem na trojzemí - hranici Česka, Polska a Německa.

...and let's do it!

...a jdeme na to!

...running with Mayor of "Hradek nad Nisou

...běh se starostou Hrádku nad Nisou

...the last meters. In the background there is the river Nisa, which divides the Czech Republic with Germany and Poland. Each flag borders the country.

...poslední metry. V pozadí se nachází řeka Nisa, která dělí Česko s Německem a Polskem. Každá vlajka ohraničuje území dané země.

Bye Peace Run in the Czech Republic - We are looking forward to see you again next year!

Ahoj Mírový běhu v Česku - těšíme se zase za rok!

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Bára Lochmanová (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Katya Chunzuk (Ukraine), Lenka Svecova (Czech Republic), Lubos Svec (Czech Republic), Muniya Haskova (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondrej Mocny (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine), Viliam Segeda (Slovakia), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely
Uběhli jsme s pochodní 35.0 km z Hejnice do Trojmezí - hranice CZ-D-PL.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše