Srp. 11, 2020 Reportáže z trasy

Jindřichův Hradec - Týn nad Vltavou

Zapsal/a Ondrej Mocny 56.0 km

Solid breakfast means more running and less breaks, but the first run is the toughest :)

Pořádná snídaně znamená víc běhání a míň přestávek, ale ten první běh je těžký :)

Starting at the main square in Jindrichuv Hradec.

Začináme na hlavním náměstí v Jindřichově Hradci.

Hockey club, triathletes and ping-pong players ready to go with us to the city border.

Hokejisti, triatlonisti a ping-pongisti jsou připraveni s námi běžet na kraj města.

The Mayor of Jindrichuv Hradec Mr. Jan Mlcak.

Starosta Jindřichova Hradce, Jan Mlčák.

Passing the torch from hand to hand.

Předávání pochodně z ruky do ruky.

Jindrichuv Hradec.

Jindřichův Hradec.

We moved to a nearby photography museum to unveil a Peace Tree.

Po programu jsme se přesunuli k nedalekému muzeu fotografie, kde jsme odkryli plaketu u Mírového stromu.

What a beautiful tree!

Jaký krásný stromek!

Exiting Jindrichuv Hradec through one of its old gates.

Z Jindřichova Hradce vybíháme jednou z původních bran.

Last photo with the triathletes who obviously had longest stamina from among the other kids.

Poslední fotka s triatlonistama, kteří mají pochopitelně větší výdrž než ostatní sportovci.

Peace Run team in action.

Peace Run tým v akci.

Next stop was Kardasova Recice.

Další zastávka byla Kardašova Řečice.

In the city of Kardasova Recice we were greeted by Mayor Mr. Petr Nekut who had a very nice welcoming speech.

Ve městě Kardašova Řečice jsme byli přivítaní panem starostou Petrem Nekutem velmi pěknou uvítací řečí.

Then followed a beautiful program with musical performances and our games.

Poté následoval krásný program s hudebními vystoupeními a našemi hrami.

Playing games.

Hrajeme hry.

Wishes for peace.

Přání pro mír.

We planted a Peace Tree here in Kardasova Recice.

V Kardašově Řečici jsme zasadili Mírový strom - sakuru.

We hope that the locals will take care of it by giving it water and love.

Doufáme, že se o stromek místní lidé budou starat a zalévat ho.

Next on the programme was the Peace Messenger Award that we give to special individuals selected by the city. In this case, the award went to a well-known school teacher, Mr. Jan Frolik, who is loved for his kindness, wisdom and knowledge. Among many things, he is expert in ornithology and literature, as well as being a poet.

Další část programu bylo udělení ocenění Posel míru, které dáváme neobyčejným lidem vybraným městem samotným. V tomto případě ocenění získal známý místní dlouholetý učitel Mgr. Jan Frolík, který je oblíbený svou vlídností, moudrostí a znalostmi. Mimo jiné je expertem v ortnitologii a literatuře a sám je i básníkem.

But we were not finished! Next, we unveiled a plaque that declared that the city of Kardasova Recice becomes part of the Peace Blossoms family!

Ale to ještě není všechno! Dále jsme odkryli plaketu, která deklaruje, že se město Kardašova Řečice připojilo k rodině Mírových květů!

It is a special programme for cities and natural landmarks that allows them to express their wish for a more peaceful world. We are very happy about this announcement!

Je to neobyčejný projekt, do kterého se zapojují různá místa či přírodní úkazy, aby tak vyjádřili své přání pro míruplnější svět. Máme z toho velkou radost!

In Veseli nad Luznici the Mayor Vit Rada received us enthusiastically. He greeted us with the quote by Dalai Lama: Our planet does not need more successful people. It desperately needs those who create peace, heal, tell stories and love every living being.

Ve Veselí nad Lužnicí nás přijal pan starosta Vít Rada s velkým nadšením. Přivítal nás citátem od Dalai Lamy: Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Potřebuje zoufale ty, kteří vytváří mír, léčí, vypráví příběhy a milují vše živé.

Feeling peace.

Cítíme mír.

Thank you for a nice welcome and friendly atmosphere.

Děkujeme za hezké setkání a přátelskou atmosféru.

We dedicated a tree for peace.

Katalpa Kulovitá u ZŠ se stala Mírovým stromem.

Amazing!

Úžasné!

Thank you Veseli nad Luznici!

Děkujeme Veselí nad Lužnicí a mějte se všichni krásně!

Approaching Tyn nad Vltavou with a firebrigade escort.

Blížíme se k Týnu nad Vltavou s hasičským doprovodem.

We are fast approaching the city of Tyn along the Vltava river.

Podél Vltavy se blížíme k Týnu.

The Mayor of Tyn nad Vltavou, Mr. Ivo Machálek.

Pan starosta Týnu nad Vltavou, Ing. Ivo Machálek.

Young rescuers rescue.

Mladí záchranáři zachraňují.

Children prepared a really nice cultural programme.

Děti si připravily krásný kulturní program.

And there were singers as well.

A také jsme slyšeli hudební vystoupení.

Many thanks to Tyn nad Vltavou for preparing a really nice programme!

Mnoho díků Týnu nad Vltavou za krásný program!

There was even a fire brigade exhibition.

Dokonce jsme se mohli podívat dovnitř hasičského auta.

And the last meeting we had was with children in a summer camp Haffo near Hvozdeny.

A poslední setkání jsme dnes měli s dětským táborem Haffo poblíž Hvožděnů.

Their theme this summer is "Four South Bohemian Lords".

Jejich letošní tema je "čtyři jihočeští páni".

Having fun.

Máme rádi legraci.

Feeling peace.

Cítíme mír.

Wishing for peace.

Přání pro mír.

Thank you kids for nice time!

Děkujeme dětem za super čas!

Time for the torch to go to bed.

Čas uložit pochodeň ke spánku.

Bye!

Ahoooj!

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Eniko Soron (Hungary), Himadri Kavai (Hungary), Jiří Palička (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Miriam Hauser (Germany), Ondrej Mocny (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vaibhava Kuschnow (Austria), Vedisha Papp (Hungary), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Vaibhava Kuschnow
Uběhli jsme s pochodní 56.0 km z Jindřichův Hradec do Týn nad Vltavou.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše