PEACE RUN

Czech Republic 12 August: Týn nad Vltavou - Blatná

Go West

Once again a beautiful morning.

Další krásné ráno.

Running towards a summer camp in the woods.

Běžíme směrem k letnímu táboru v lesích.

We bring music as well.

Máme s sebou i hudbu.

We arrived to the karate camp in Albrechtice.

Děti z karatistického soustředění v Albrechtických.

Feeling peace.

Cítíme mír.

Practicing self-defense.

Cvičíme sebeobranu.

Thank you for welcoming us here.

Děkujeme za přivítání.

Thank you for preparing this nice meeting!

Děkujeme za přípravu hezkého setkání.

With the Mayor of Albrechtice.

Se starostou Albrechtic.

We go on.

Pokračujeme.

This time we are in Pisek.

Tentokrát jsme v Písku.

The Vice-Mayor runs with us.

Místostarosta s námi také běží.

And then there is this beautiful colorful dance.

A pak jsme shlédli krásný barevný tanec.

Don't worry this is just a theater.

Nebojte, je to jen divadlo.

A beautiful smile on the face of dance teacher while receiving a painting titled Perfection.

Krásný úsměv na tváři učitelky tance, které jsme darovali malbu s názvem Dokonalost.

Running across the second oldest bridge in Czechia.

Běžíme přes druhý nejstarší most v Česku.

The city of Pisek.

Písek.

Pisek means "sand" and these statues are made from it.

V Písku jsou sochy z písku.

Hard to say whether the face expression means pain or joy.

Těžko říct, jestli tento výraz znamená radost či agónii.

Police safely escorting our runners.

Policie bezpečně eskortuje naše běžce.

Here we are in Mirotice.

A jsme v Miroticích.

Awesome.

Úžasné.

Feeling peace.

The Mayor of Mirotice.

Starostka Mirotic.

Bye bye Mirotice!

Ahoj Mirotice!

Trying to escape the harvester.

Utíkáme kombajnu.

We got a new friend.

Našli jsme nového přítele.

Outside of Blatna quite a crowd was waiting for us.

Před Blatnou na nás čekal dav.

The city of Blatna.

Město Blatná.

At the stadium in Blatna.

Na atletickém stadioně v Blatné.

Girls in Blatna are very successful majorette dancers.

Dívky z Blatné jsou velmi úspěšné mažoretky.

This girl in particular is world champion in one of the disciplines.

Konkrétně tato dívka je mistryně světa v jedné z tanečních disciplín.

Feeling peace.

Cítíme mír.

It's easy to run when your friends help you.

Je jednoduché běžet, když vám ostatní pomáhají.

A lot of fun.

Hodně legrace.

The Mayor of Blatna.

Starostka Blatné.

The chief of Sokols.

Hlavní zástupkyně Sokola v Blatné.

These dancers know how to smile.

Tanečnice vědí, jak se správně usmívat.

Thank you Blatna!

Děkujeme Blatné!

The water castle in Blatna.

Vodní hrad Blatná.