PEACE RUN

Czech Republic 16 August: Františkový Lázně - Westernmost point in Czechia

Finish line

You can see all our other videos here.

Naše další videa můžete zhlédnout tady.

Door leading to new adventures are wide open.

Dveře vedoucí za dalšími dobrodružstvími jsou otevřené dokořán.

We started the day at Frantiskovy Lazne at the site of the Peace Tree that we planted here in 2015.

Začli jsme den ve Františkových Lázní u Stromu míru, který jsme tu zasadili v roce 2015 spolu s místními obyvateli. Daří se mu dobře!

Lama.

Lama.

Castle Seeberg.

Hrad Seeberg.

Castle caretaker showed us around.

Kastelánka hradu Seeberg nás provedla kolem.

Trying out some equipment.

Vyzkoušeli jsme místní vybavení.

Nap time?

Čas na dvacet?

Let us out we have to finish today!

Pusťte nás ven, musíme to dnes doběhnout!

Approaching the city of Hazlov.

Blížíme se k obci Hazlov.

The Mayor of Hazlov with the Peace torch in hand and smile on her face.

Starostka Hazlova s pochodní a úsměvem na tváři.

Song time.

Čas na písničku.

Very tasty looking refreshments :)

Občerstvení vypadá velmi lákavě :)

Another song time.

Čas na další písničku.

We then planted together a Peace Tree.

Poté jsme zasadili Mírový strom - lípu. Veříme, že se mu tu bude dařit.

Thank you, Hazlov!

Děkujeme Hazlovu!

Arriving to the city of Aš.

Vbíháme do Aše.

From left: EU director of Peace Run; Vice-Mayor of Aš; Mayor of Aš; senator Nenutil.

Zleva: Ředitel evropské části Peace Run, Ondřej Veselý; místostarosta Aše, Pavel Klepáček; starosta Aše, Dalibor Blažek; senátor Miroslav Nenutil.

Thank you, Aš!

Děkujeme Aši!

The border is getting closer.

Hranice se blíží.

Yet we stopped by a Peace Tree that was planted outside the city hall of Aš five years ago.

Ale zastavili jsme se ještě na chvilku u Mírového stromu, který byl zasazen před městským úřadem v Aši před pěti lety. Daří se mu úžasně a už přerostl jiné dva stromky, které jsou vysazené vedle něj :)

Right outside of Aš we have visited the town of Krasna.

Hned za Aší jsme navštívili obec Krásná, která je krásná.

The Mayor of Krasna will go with us to the border itself.

Starosta Krásné, který s námi pojede až k hranici.

Musical welcome...

Hudební uvítání...

...but it's not so easy to play it actually.

...ale není tak snadné na dudy hrát.

Thank you, Krasna!

Děkujeme Krásné!

2 km to go.

2 km do cíle.

This is the "bridge of European friendship" that connects Czechia and Germany.

Toto je most "evropského přátelství", který spojuje Česko a Německo.

And here we are, hurray! Many many thanks to all that met with us on our 16 days long journey and shared their joy and inspiration with us.

A jsme tady, hurá! Děkujeme moc všem, kteří se s námi na naší 16 dní dlouhé cestě potkali a sdíleli s námi svou radost a inspiraci.