PEACE RUN

Czech Republic 22 May: Jemnice - Slavonice - Fratres (AU)

Sunday's stage to the Austrian border.

Nedělní etapa k rakouské hranici.

Today we are looking forward to the last stage of the Peace Run in the Czech Republic. In the morning we run out of the Liberty Square in Jemnice.

Dnes nás čeká poslední etapa Mírového běhu v České republice. Ráno vybíháme z náměstí Svobody ve Jemnici.

The beautiful sky and flowering fields created a beautiful panorama.

Nádherná obloha a kvetoucí pole vytvořila krásná panorama.

It's Sunday, so more runners have arrived, and since we are only running 24 km today, we are a large group.

Je neděle, takže dorazilo více běžců, a protože je dnes běžíme jen 24 km, tak jsme početná skupina.

The first ceremony is in the village of Pisecna.

První ceremonie je v obci Písečná.

Official handing over of the peace torch to the mayor of the village Mr. Petr Boušek

Oficiální předání mírové pochodně starostovi obce panu Petru Bouškovi.

A short warm-up before running out of the village of Pisecna. We will be accompanied by local children.

Krátká rozcvička před vyběhnutím z obce Písečné. Doprovodí nás i místní děti.

The second stop today is in Slavonice.

Druhá dnešní zastávka je v městě Slavonice.

On the square in Slavonice we met some children with their parents and other tourists for whom we made a half-hour program.

Na náměstí ve Slavonicích jsme potkali pár dětí s rodiči a dalších turistů, pro které jsme udělali půlhodinový program.

There are only a few dozen metres left to the Czech-Austrian border. In the foreground is the mayor of Písečná, Mr. Petr Bouška.

Zbývá už jen pár desítek metrů k česko-rakouské hranici. V popředí starosta obce Písečné pan Petr Bouška.

Presentation of the peace torch to a representative of the nearest Austrian municipality.

Předání mírové pochodně zástupci nejbližší rakouské obce.

A few words from the representative of Austria on the Peace Run.

Pár slov zástupce Rakouska k Mírovému běhu.

We say goodbye to you from the 2022 Peace Run in the Czech Republic. And we look forward to seeing you again next year.

Loučíme se s vámi z Mírového běhu v roce 2022 v České republice. A budeme se těšit zase příští rok.