Kvě. 21, 2022 Live from the road

Pelhřimov - Jemnice

Reported by Andrej Višněvský 67.0 km

Podívejte se, jak předseda senátu Miloš Vystrčil pozvedává v Telči Mírovou pochodeň a připojuje se tak Mírovému běhu, jakožto nejdelšímu štafetovému běhu na světě, jehož posláním je šířit atmosféru míru, přátelství, harmonie a vzájemného porozuměni bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru.

Today we are running out of Pelhřimov accompanied by great police officers who guided us through the busy streets of the town.

Dnes vybíháme z Pelhřimova za doprovodu skvělých policicstů, kteří nás provedli rušnými ulicemi města.

And we leave the beautiful square of Pelhřimov.

A opouštíme krásné náměstí Pelhřimova.

Today is a sunny day again, and not too hot.

Dnes je opět slunečný den, a není moc horko.

Accompanied by children, we run into the town of Horní Cerekev.

Za doprovodu dětí přibíháme do města Horní Cerekev.

Mayor of Horní Cerekev Mr. Milan Kunst presents us with a commemorative coin of the town.

Starosta města Horní Cerekev pan Milan Kunst nám předává pamětní minci města.

There was also a singing performance by local children from the Art School.

Nechybělo ani pěvecké vystoupení místních dětí z Umělecké školy.

...and then began the traditional program prepared by the Peace Run runners.

...a poté už začal tradiční program připravený běžci Mírového běhu.

All children completed the task of getting the stamps of all continents for the Peace Passport.

Všechny děti splnily úkol získat razítka všech kontinentů do Mírového cestovního pasu.

The town of Horní Cerekev decided to plant a Peace Tree. In this photo we are presenting the plaque with the naming of the tree.

Město Horní Cerekev se rozhodlo zasadit Strom Míru. Na této fotce předáváme slavnostně plaketu s jmenováním stromu.

Smaller children accompanied us from the city, for which they deserve great appreciation.

Z města nás doprovodily i menší děti, za což jim patří velké uznání.

Joy and only endless joy...that's running

Radost a jen nekonečná radost...to je běh

The second stop today was the town of Telč, which has one of the most beautiful squares in the Czech Republic.

Druhou dnešní zastávkou bylo město Telč, které má jedno z nejkrásnějších náměstí v České republice.

We are part of the wider cultural programme of this city.

Jsme součástí širšího kulturního programu tohoto města.

We are officially handing over the torch to the town of Telč - to the mayor Vladimír Brtník.

Slavnostně předáváme pochodeň městu Telč - panu starostovi Vladimíru Brtníkovi.

The Peace Torch was also received by the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, Mr Miloš Vystrčil.

Mírovou pochodeň převzal také předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil.

From left: the Mayor of Telč Mr. Vladimír Brtník, the Deputy Mayor of Telč Mr. Pavel Komín, the Deputy Mayor for Culture Mr. Roman Fabeš, the President of the Senate Mr. Milan Vystrčil and the Mayor of the Slovak town of Šaľa Mr. Jozef Belický.

Zleva: Starosta města Telč pan Vladimír Brtník, Místostarosta města Telč pan Pavel Komín, Náměstek hejtmana pro kulturu pan Roman Fabeš, Předseda Senátu pan Milan Vystrčil a Primátor slovenského města Šaľa pan Jozef Belický.

We present a Certificate of Appreciation to the town of Telč for its participation in the Peace Run meeting with the public.

Předáváme Děkovný list městu Telč za spoluúčast na setkání Mírového běhu s veřejností.

On our cards that we hand out along the route we have a card representing the Czech Republic. On the card is the square in Telč from 2017.

Na našich kartičkách, které rozdáváme po trase máme i kartičku reprezentující Českou republiku. Na kartičce je právě náměstí v Telči z roku 2017.

We recharge with a light lunch.

Doplňujeme síly lehkým obědem.

We're running through some absolutely stunning scenery that we're going to miss...

Běžíme naprosto úžasnou přírodní scenérií, po které se nám bude moc stýskat...

Dačice volunteer firefighters welcome us to the beginning of their town.

Dobrovolní hasiči Dačice nás vítají na začátku jejich města.

And more athletes are joining in...

A přidávají se další sportovci...

In Dačice we named the Tree of Peace in 2017.

V Dačicích jsme jmenovali Strom Míru v roce 2017.

A rich cultural programme follows.

Následuje bohatý kulturní program dětí.

Vice-mayor Kateřina Marková puts her peaceful wishes for the town of Dačice into the torch.

Mírové přání za město Dačice vkládá do pochodně místostarostka paní Kateřina Marková.

Apaguha answers questions for local TV.

Apaguha odpovídá na dotazy do místní TV.

We had to award all the children's performances with a Certificate of Appreciation.

Všechna vystoupení dětí jsme museli ocenit Děkovným listem.

All we have to do today is run to the town of Jemnice.

Zbývá nám dnes doběhnout do města Jemnice.

Accompanied by local runners, we climb up to the chateau.

Za doprovodu místních běžců stoupáme k zámku.

We haven't had majorettes at this year's Peace Run yet...

Mažoretky jsme na letošním Mírovém běhu ještě neměli...

The Peace Run is part of a wider cultural programme in Jemnice: A day for the whole family.

Mírový běh je součástí širšího kulturního programu v Jemnici: Dne pro celou rodinu.

A group of the youngest children played several games with us.

Skupinka nejmenších dětí si s námi zahrála několik her.

...then we were quiet for a while to feel in our hearts the good that is in each of us.

...poté jsme se na chvíli ztišili, abychom ucítili v našem srdci to dobré co je v každém z nás.

We officially hand over the Peace Torch to the Vice-Mayor of Jemnice, Mr. Zdeněk Hoška.

Oficiálně předáváme mírovou pochodeň místostarostovi města Jemnice panu Zdeňku Hoškovi.

And now we move on to an important event - the planting of the Peace Tree in Jemnice.

A nyní se přesouváme k významné události - zasazení Stromu Míru v Jemnici.

Torch carried by
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Helene Beyer (Germany), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Jiří Palička (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kamil Haman (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Salil Wilson (Australia), Udayachal Šenkýř (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vigra Paz (Guatemala), Yuri Trostenyuk (Ukraine), Zigi Krasun (Poland).  
Photographers
Aleš Plíva, Apaguha Vesely
The torch has travelled 67.0 km from Pelhřimov to Jemnice.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all