Kvě. 20, 2022 Live from the road

Golčův Jeníkov - Pelhřimov

Reported by Andrej Višněvský 66.0 km

The morning ceremony in Golčov Jeníkov starts in the brand new sports hall.

Ranní ceremonie v Golčově Jeníkovu začíná ve zbrusu nové sportovní hale.

The hall was completely filled with children from the Golčův Jeníkov Primary School.

Ochozy byly zcela zaplněny dětmi Základní školy Golčův Jeníkov.

Introduction of the international Peace Run team.

Představení mezinárodního týmu Mírového běhu.

Floorball coach with the mascot of the local floorball club - an elephant.

Trenér florbalistů s maskotem místního florbalového klubu - slonem.

Mayor of Golčův Jeníkov Mr. Pavel Kopecký

Starosta města Golčův Jeníkov pan Pavel Kopecký

We are leaving Golčov Jeníkov.

Vybíháme z Golčova Jeníkova.

We enjoy the beautiful nature of the Vysočina around us.

Užíváme si krásnou přírodu Vysočiny kolem nás.

At the beginning of Světlá nad Sázavou we are welcomed by children.

Na začátku města Světlá nad Sázavou nás vítají velmi milé děti.

Who would miss the chance to run downhill?

Kdo by si nechal ujít možnost běžet z kopce?

The mayor of Světlá nad Sázavou is now saying a few words about the Peace Run.

Starosta města Světlá nad Sázavou právě pronáší pár slov k mírovému běhu.

There was a very nice atmosphere at the ceremony, we created such a united circle.

Na ceremonii panovala velmi pěkná atmosféra, vytvořili jsme takový jednotný kruh.

Together with the children we practiced the song World Harmony Run.

Společně s dětmi jsme si zacvičili na píseň World Harmony Run.

...and more games to follow.

...a následujíi další hry.

The mayor of Světlá nad Sázavou František Aubrecht inserts a peace wish into the torch.

Starosta města František Aubrecht Světlá nad Sázavou vkládá do pochodně mírové přání.

Certificates of appreciation for representative of the Světlá nad Sázavou and two Elementary Schools.

Děkovné listy pro město Světlá nad Sázavou a dvou Základních škol.

Revealing of the Peace Blossom plaque of Sri Chinmoy.

Odkrytí plakety Mírového květu Sri Chinmoye.

A reporter from Český Rozhlas radio visited us on the route.

Navštívila nás na trase reportérka Českého Rozhlasu.

We allowed the reporter to run a few meters with the torch to have an authentic experience for her report.

Paní reportérce jsme umožnili běžet pár metrů s pochodní, aby měla autentický zážitek do reportáže.

The physical education teacher at the Světlá nad Sázavou Primary School ran about 2 km with us.

Učitel tělesné výchovy na Základní škole Světlá nad Sázavou s námi běžel asi 2 km.

Welcome to the new members of the Peace Run team.

Vítáme nové členky týmu Mírového běhu.

Our route leads around the beautiful castle Lipnice nad Sázavou.

Naše trasa vede kolem krásného hradu Lipnice nad Sázavou.

And now we are approaching Humpolec, where we are accompanied by children from the scout troop and the local marathoner Mr. Josef Novák (right).

A už se blížíme do Humpolce, kde nás doprovází děti ze skautského oddílu a místní maratonec pan Josef Novák (vpravo).

Official handing over of the peace torch to representatives of the town of Humpolec.

Oficiální předání mírové pochodně zástupcům města Humpolce.

Even in a busy square you can find a moment of silence in your heart.

I na rušném náměstí lze najít chvíli ticha ve svém srdci.

We tasted the local non-alcoholic beer Bernard.

Ochutnali jsme místní nealkoholické pivo Bernard.

Appreciation to the representatives of the city of Humpolec for their cooperation with the Peace Run.

Ocenění zástupcům města Humpolec za spolupráci s Mírovým během.

Equally important thanks to TJ Jiskra Humpolec.

Stejně důležité díky také pro TJ Jiskra Humpolec.

...and the scout troop Rys Humpolec.

...a družině skautů Rysů Humpolec.

Náš ukra

Accompanied by children we leave the town of Humpolec.

Za doprovodu dětí opouštíme město Humpolec.

Pelhřimov athletes join us already 7 km before Pelhřomov.

Pelhřimovští atleti se k nám přidávájí už 7 km před Pelhřomovem.

The youngest runner was ten-year-old Ales, a very talented athlete.

Nejmladším běžcem byl desetiletý Aleš, velice talentovaný sportovec.

A few kilometres later we were joined by local scouts.

O několik kilometrů později se k nám připojili místní skauti.

We are approaching the square in Pelhřimov.

Přibíháme na náměstí v Pelhřimově.

On the square in Pelhřimov we were part of the Muzejní noc programme, when museums are opened to the public free of charge.

Na náměstí v Pelhřimově jsme byli součástí programu Muzejní noci, kdy se otevírají zdarma veřejnosti muzea.

Elementary Art School Pelhřimov performed with the songs Peace Run, World Harmony Run, followed by other songs.

Základní umělecká škola Pelhřimov vystoupila s písněmi Peace Run, World Harmony Run, následovaly ještě další písně.

We interested even the youngest listener.

Zaujali jsme i nejmenší posluchačku.

Deputy Mayor of Pelhřimov Mr. Josef Koch.

Místostarosta města Pelhřimov pan Josef Koch.

Certificate of appreciation to the town of Pelhřimov.

Děkovný list městu Pelhřimov.

Thanks also to the Pelhřimov athletes.

Poděkování také Pelhřimovským atletům.

Official announcement of the Museum of Highlands Pelhřimov as the Peace Blossom of Sri Chinmoy. Accepted by the Director of the Museum Mr. Ondřej Hájek.

Oficiální vyhlášení Muzea Vysočiny Pelhřimov Mírovým květem Sri Chinmoye. Přebírá Ředitel Muuzea pan Ondřej Hájek.

In the evening after dinner we visited the Museum of Records and Curiosities.

Večer po večeři jsme navštívili Museum rekordů a kuriozit.

Torch carried by
Akshaya Bradová (Czech Republic), Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bára Lochmanová (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Helene Beyer (Germany), Jana Duskova (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Lenka Kůrková (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Salil Wilson (Australia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vigra Paz (Guatemala), Yuri Trostenyuk (Ukraine), Zigi Krasun (Poland).  
Photographers
Aleš Plíva, Apaguha Vesely
The torch has travelled 66.0 km from Golčův Jeníkov to Pelhřimov.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all