Kvě. 19, 2022 Reportáže z trasy

Hradec Králové - Golčův Jeníkov

Zapsal/a Andrej Višněvský 67.0 km

Good morning from Hradec Kralove, where we are running to the ceremony in the park. The mayor of the city, Mr. Alexandr Hrabálek, is running with the torch.

Dobré ráno z Hradce Králové, kde přibíháme na ceremonii do parku. S pochodní běží primátor města pan Alexandr Hrabálek.

A lot of curious children came to the park.

Do parku dorazilo opravdu hodně zvídavých dětí.

In order to have a lot of energy, we need to warm up our body.

Abychom měli hodně energie, je potřeba rozcvičit své tělo.

There are many nice qualities in our heart, just dive in and find them.

V našem srdcise nachází mnoho pěkných vlastností, jen se ponořit a najít je.

Children from Aerobic HipHop Hradec Králové prepared several dance performances.

Děti z Aerobic HipHop Hradec Králové si připravily několik tanečních vystoupení.

Presentation of a Certificate of Appreciation to the Dance Club.

Předání Děkovného listu tanečnímu klubu.

The next performance was focused on martial arts Karate, where members of SK Karate Spartak Hradec Králové performed.

Další vystoupení bylo zaměřené na bojové umění Karate, kde vystoupili členové SK Karate Spartak Hradec Králové.

Then we sent a torch among the children to insert a peace wish.

Potom jsme poslali mezi děti pochodeň, aby vložily mírové přání.

We handed out many Certificates of Appreciation for elementary schools.

Předali jsme mnoho děkovných listů podle základních škol.

We're leaving Hradec Kralove...

Opouštíme Hradec Králové...

We are approaching Pardubice and in the background is the beautiful Kunětická hora castle.

Blížíme se do Pardubic a v pozadí je nádherný hrad Kunětická hora.

Elbe River

Řeka Labe

We arrive at a park in Pardubice, where we are greeted by children from Ukraine.

Přibíháme do parku v Pardubicích, kde nás vítají děti z Ukrajiny.

A representative of the city of Pardubice with a few words about the Peace Run.

Zástupce města Pardubice s několika slovy k Mírovému běhu.

Amazing performance of pupils from the Havlíčkova Primary Art School in Pardubice.

Úžasné vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Havlíčkova v Pardubicích.

A local priest from Ukraine who has been living in the Czech Republic for a long time.

Místní kněz z Ukrajiny, který dlouhodobě žije v České republice.

Children from Ukraine painted pictures for us, which they personally donated to the runners.

Děti z Ukrajiny pro nás namamlovaly obrázky, které osobně darovaly běžcům.

Accompanied by the police, we run through the centre of Pardubice.

Za doprovodu policie probíháme centrem Pardubic.

Today's third ceremony took place in the town of Heřmanův Městec.

Dnešní třetí ceremonie proběhla v měste Heřmanův Městec.

Official handover of the torch to the Deputy Mayor of Heřmanův Městec Mr. Tomáš Plavec.

Oficiální předání pochodně místostarostovi města Heřmanův Městec panu Tomáši Plavcovi.

Certificate of Appreciation for the town Heřmanův Městec.

Děkovný list městu Heřmanův Městec.

Two boys joined us on the way home from school.

Dva kluci se k nám přidali cestou ze školy.

We are accompanied by a sports club from Třemošnice.

Doprovází nás sportovní klub z Třemošnic.

Mayor of Třemošnice Radek Janoušek

Starosta města Třemošnice Miroslav Bubeník

The children showed us their football skills.

Děti nám ukázaly fotbalové dovednosti.

We could also listen to the artistic children, in short, a very rich program in Třemošnice.

Také umělecky zaměřené děti jsme si mohli poslechnout, zkrátka velmi bohatý program v Třemošnicích.

The Peace Run team received gifts from the Mayor of Třemošnice.

Tým Mírového běhu obdržel dárky od starosty města Třemošnice.

The peak of the ceremony in Třemošnice took place at the Caucasian fir tree, which was declared a Peace Tree.

Vyvrcholením ceremonie v Třemošnicích probíhalo u Kavkazské jedle, která byla prohlášena za Mírový strom.

And we are already running out of Třemošnice.

A už vybíháme z Třemošnic dále.

Today's final stop is in Golčov Jeníkov.

Dnešní finální zastávka je v Golčově Jeníkovu.

There were a lot of people at the early evening ceremony.

Na podvečerní ceremonii dorazilo hodně lidí.

Mayor of Golčův Jeníkov Mr. Pavel Kopecký

Starosta města Golčův Jeníkov pan Pavel Kopecký

Performance of several groups of the dance club on the square in Golčov Jeníkov.

Vystoupení několika skupin tanečního klubu na náměstí v Golčově Jeníkovu.

It's not often that we stay in a chateau. Since the nearby accommodation was occupied, we used the Hostačov Chateau, which offered us a very stylistic accommodation.

Nestává se často, abychom se ubytovali na zámku. Protože v blízkém okolí bylo ubytování obsazeno, využili jsme zámek Hostačov, který nám nabídl velmi stylistické ubytování.

Girls Peace Run Crew.

Dívčí posádka mírového běhu.

Členové týmu
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Hana Lepičová (Czech Republic), Helene Beyer (Germany), Jakub Polách (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Salil Wilson (Australia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vigra Paz (Guatemala), Yuri Trostenyuk (Ukraine), Zygmunt Krasun (Poland).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Danica Cernakova
Uběhli jsme s pochodní 67.0 km z Hradec Králové do Golčův Jeníkov.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše