Kvě. 18, 2022 Reportáže z trasy

Teplice nad Metují - Hradec Králové

Zapsal/a Andrej Višněvský 68.0 km

Today we start our day at the football field in Teplice nad Metuji with the children of the primary school.

Dnešní den začínáme na fotbalovém hřišti v Teplicích nad Metují s dětmi Základní školy.

Teplice nad Metují primary school teacher takes the torch.

Učitelka Základní školy Teplice nad Metují přebírá pochodeň.

The children take out a card with different countries where the Peace Run is organized. Maybe they'll go on a trip there soon.

Děti si vytahují kartičku s různými státy, kde se Mírový běh organizuje. Třeba tam brzy pojedou na výlet.

The children have an uplifting experience at our ceremony...

Děti mají z naší ceremonie povznášející zážitek...

Mayor Josef Bitner accepts the Certificate of Appreciation for the town of Teplice nad Metují.

Děkovný list pro město Teplice nad Metují přebírá starosta Josef Bitner.

And with this moment we start today's stage to Hradec Králové!

A tímto okamžikem startujeme dnešní etapu do Hradce Králové!

From the beginning of the town of Červený Kostelec, we were greeted by children from various primary and kindergarten schools and ran the stretch to the ceremony site.

Od začátku města Červený Kostelec nás vítaly děti z různých základních a mateřských škol a běžely úsek k místu ceremonie.

To say goodbye to the little ones from the kindergarten we sang the song World Harmony Run.

Na rozloučenou s nejmenšími z mateřské školky jsme si zazpívali píseň World Harmony Run.

Second ceremony in Červený Kostelec.

Druhá ceremonie v Červeném Kostelci.

Salil from Australia shows an animal that lives in his country - the kangaroo

Salil z Austrálie předvádí zvíře, které žije v jeho zemi - klokana

If we quiet down and focus our attention on the heart...

Když se ztišíme a zaměříme svoji pozornost na srdce...

On the right, Deputy Mayor of Červený Kostelec Jiří Regner and the director of the Václav Hejna Primary School in Červený Kostelec Mr. Jiří Oleják together with the Peace Run torch.

Vpravo místostarosta města Červený Kostelec Jiří Regner a ředitel Základní školy Václava Hejny v Červeném Kostelci pan Jiří Oleják společně s pochodní Mírového běhu.

Intercontinental passport control please...

Mezikontinentální pasová kontrola prosím...

The Červený Kostelec Municipal Police conscientiously control traffic during the Peace Run team run.

Městská policie Červený Kostelec svědomitě řídí dopravu při výběhu týmu Mírového běhu.

And we are slowly approaching Ratibořice.

A už se pomalu blížíme do Ratibořic.

At the beginning of Babiččino údolí we were met by children from Česká Skalice who ran with us to the ceremony. They greeted us cheerfully.

Na začátku Babiččina údolí nás čekaly děti z České Skalice, které s námi běžely až k ceremonii. Přivítali nás vesele.

Now I invite you to a photographic tour of the Babiččino údolí with the Peace Run.

Nyní vás zvu na fotografickou prohlídku Babiččina údolí s Mírovým během.

We're just passing Victor's Raft.

Právě míjíme Viktorčin splav.

The Old Bleach.

Staré bělidlo.

Statue of Grandma with children, Peace Run runners and local runners from Česká Skalice.

Socha Babičky s dětmi, běžci Mírového běhu a místní běžci z České Skalice.

Rudr's Mill

Rudrův mlýn

Ratibořice Chateau

Zámek Ratibořice

The kids from Česká Sklaice are really fast...the Peace Run runners had to speed up to avoid getting lost in the park.

Děti z České Skalice jsou opravdu rychlí...běžci Mírového běhu museli přidat, aby se neztratili.

Children's singing performance and at the same time a demonstration of artworks.

Pěvecké vystoupení dětí a zároveň ukázka výtvraných děl.

On the left is the Vice-Mayor Gabriela Jiránková, on the right a representative from the Česká Skalice Primary School.

Vlevo paní místostarostka Gabriela Jiránková, vpravo zástupce ze Základní školy Česká Skalice.

New members of the Peace Run...

Noví členové Mírového běhu...

We are approaching the beautiful square in Jaroměř.

Přibíháme na krásné náměstí v Jaroměři.

Children from Jaroměř.

Děti z Jaroměře.

In the middle Deputy Mayor of Jaroměř Mr. Jiří Kubina, on the left a representative of the Jaroměř Primary School and on the right a representative of the Jaroměř Municipal Police.

Uprostřed Místostarosta Jaroměře pan Jiří Kubina, vlevo zástupce Základní školy Jaroměř a vpravo zástupce za městskou policii Jaroměř.

Running out of Jaroměř...

Výběh z Jaroměře...

The final city Hradec Kralove and a short ceremony in the park.

Finální město Hradec Králové a krátká ceremonie v parku.

Certificate of Appreciation to the Hradec Králové City Police, who will also provide us with a smooth run tomorrow.

Děkovný list pro Městskou policii Hradce Králové, která nám zajistí také zítřejší hladký výběh.

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Hana Lepičová (Czech Republic), Jakub Polách (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Salil Wilson (Australia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vigra Paz (Guatemala), Yuri Trostenyuk (Ukraine), Zygmunt Krasun (Poland).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Danica Cernakova
Uběhli jsme s pochodní 68.0 km z Teplice nad Metují do Hradec Králové.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše