Čer. 8, 2023 Live from the road

Jablunkov - Ostrava

Reported by Sadajyoti Belzová 57.0 km

Getting started - the first full day in the Czech Republic. Our team is strengthened with more members.

Začínáme - první celý den v České Republice. Náš tým je posílen o další členy.

Hooray for school in Jablunkov.

Hurá do školy v Jablunkově.

Runners from Mongolia sing a song and children from Lesní Primary School in Jablunkov guess what country they are from.

Běžkyně z Mongolska zpívají píseň a dětí ze ZŠ Jablunkov hádají z jaké země jsou.

Imagine the sun in your heart.

Představte si slunce ve svém srdci.

The torch and the certificate of appreciation were officially handed over to the Mayor of Jablunkov, Mr. Hamrozi.

Pochodeň a děkovný list oficiálně předán starostovi města Jablunkova panu J. Hamrozimu.

We would like to thank the headmaster of the Jablunkov Lesní school, the representatives of the Jablunkov schools with Polish language and the Bukovec primary school for the beautiful reception of the children.

Děkujeme řediteli školy Jablunkov Lesní, zástupci škol Jablunkov H. Sienkiewicze s polským vyučovacím jazykem a základní škole Bukovec za krásné přijetí dětmi.

Runners from Třinec accompanied us to the square.

Běžci z Třince nás doprovodili až do základní školy.

We had a great performance, like at the Olympics.

Zažili jsme skvělé vystoupení, jako na olympiádě.

Official handover of the torch to Deputy Mayor Ivo Kaleta.

Oficiální předání pochodně městu Třinec náměstku primátorky Ivu Kaletovi.

In Třinec we presented a very special Ambassador of Peace award to Mr. Karl Bieringer for his many years of leadership and development of the Dana and Emil Zátopek Elementary School and for all his sports and organizational activities.

V Třinci jsme předali velmi speciální ocenění Posel míru panu Karlovi Bieringerovi za dlouholeté vedení a rozvoj ZŠ Dany a Emila Zátopkových a za veškerou sportovní a organizační činnost.

Proclamation of the Peace Tree at the Dana and Emil Zátopek Primary School.

Vyhlášení Stromu míru v ZŠ Dany a Emila Zátopkových paní zástupkyní ředitele Magdou Nogovou.

Meeting with the mayor, children and local citizens in Český Těšín at the CSA square.

Setkání se starostou, dětmi a místními občany v Českém Těšíně na náměstí ČSA.

Our team captain and photographer.

Náš kapitán týmu a fotograf.

New Zealand is catching up with Indonesia.

Nový Zéland dohání Indonésii.

Mayor Karel Kula took the torch for Český Těšín.

Za Český Těšín převzal pochodeň pan starosta Karel Kula.

A group photo in Cesky Tesin.

Společné foto v Českém Těšíně.

Our special police escort in Havířov.

Náš speciální doprovod policie v Havířově.

At OC ELAN we were joined by other Havířov sports clubs, kart players, basketball players, athletes, hockey players and others.

U OC ELAN se k nám připojily další havířovské sportovní kluby, karatisti, basketbalisti, atleti, hokejisté a další.

The City of Havířov

Město Havířov

The Mayor of Havířov Josef Bělica took the torch on behalf of the town at the new playground of the Havířov Gorkého Primary School.

Na novém hřišti ZŠ Havířov Gorkého převzal za město pochodeň primátor Havířova Josef Bělica.

The official presentation of a special Ambassador of Peace award to Mr. Daniel Vachtarčík for everything he does for the sport in Havířov.

Oficiální předání speciálního ocenění Posla míru panu náměstkovi pro sport Danielovi Vachtarčíkovi za vše, co pro havířovský sport dělá.

In front of the Phoenix Hall in Havířov.

Před halou Fénix v Havířově.

The FÉNIX sports hall in Havířov was declared a Peace Blosssom by the Mayor and Deputy Mayors, joining other important places - peace flowers - around the world. These include, for example, Niagara Falls and, in the Czech Republic, the Gong Hall in Ostrava and Václav Havel Airport in Prague.

Sportovní hala FÉNIX v Havířově byla panem primátorem Josefem Bělicou, náměstkem pro sport Danielem Vachtarčíkem a náměstkem pro investice a chytré město Bohuslavem Niemiecem vyhlášena jako Mírový květ a přidala se tak k dalším významným místům - mírovým květům - po celém světě. Patří k nim např. i Niagarské vodopády, Sydney Opera House a v České Republice např. hala Gong v Ostravě a letiště Václava Havla v Praze.

We were escorted to the next town by Mr. Daniel Vachtarčík deputy for sports and a director of the Administration of Sports and Recreational Facilities Havířov Jiří Matěj.

Do dalšího města nás vyprovodili pan náměstek pro sport Daniel Vachtarčík a ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov Jiří Matěj.

Bolt Tower in the Lower Vítkovice area in Ostrava.

Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Ex-mayor Tomas Macura in front of multipurpose hall Gong in Ostrava.

Exprimátor Tomáš Macura před multifunkční halou Gong v Ostravě.

V Ostavě jsme se před multifunkční halou Gong setkali s bývalýám primátorem Ostravy Tomášem Macurou a sportovcem Stepanem Knishovem

A representative of the Lower Vítkovice area also came to greet us.

Přišla se s námi pozdravit také zástupkyně Dolní oblasti Vítkovic.

Stepan Knyshov received the Ambassador of Peace award not only for his outstanding achievements in taekwondo and kickboxing but also for spreading tremendous positivity and inspiring many people.

Stepan Knyshov obdržel ocenění Posel míru nejen za vynikající úspěchy v taekwondu a kicboxu ale i šírení obrovské pozitivity a inspirování mnoha lidí.

That's where the plaque of Peace Blossom is placed.

Tam je plaketa Mírového květu umístěna.

On the right is the multifunctional Gong Hall, which is also the Flower of Peace.

Vpravo je multifunkční hala Gong, jež je také Květem Míru.

Finally we all looked at Ostrava from the Bolt Tower and visited the Bolt Café.

Nakonce jsem se všichni podívali na Ostravu z Bolt Tower a navštivili jsme kavárnu Bolt Café.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Dalibor Ficel (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Josef Sverma (Czech Republic), Kateřina Cigášová (Czech Republic), Klára Válková (Czech Republic), Lucka Válková (Czech Republic), Martin Válek (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Olexii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Tanuja Konečná (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayr (Mongolia), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu, Padyatra Komak
The torch has travelled 57.0 km from Jablunkov to Ostrava.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all