Mayo 27, 2024 Live from the road

Dolný Kubín - Klokočov

Reported by Danica Cernakova, Padyatra Komak 105.0 km

Sunday was a day off, so we hiked up to the top of Velky Choc mountain.

V nedeľu sme mali voľný deň a tak sme si s tímom vyšli na túru na Veľký Choči.

Views from the top were just stunning.

Odmenou nám boli krásne výhľady.

Our first meeting was at the Private primary school and kindergarten Janos.

Prvé stretnutie sme mali v Súkromnej základnej škole s materskou školou Jánoš.

Kids enjoyed the program we prepared for them.

Deti veľmi pekne zapájali do všetkých našich aktivít, čo sme pre ne pripravili.

Teacher and principal Mrs. Ludmila Fajcakova joined the program as well.

Pridali sa k nim aj učiteľky spolu s pani riaditelkou Mgr. Ľudmilou Fajčákovou.

Kids prepared a nice performance. They sang a song with beautiful lyrics about love and friendship and how it can change the world for better.

Deti si pre nás pripravili veľmi pekné vystúpenie. Zaspievali nám pieseň s krásnym textom, ktorý vyjadroval všetko, o čom bol aj náš program.

In Parnica we met with Mr. Mayor Jan Hanciak and a local runner. They took the Torch and ran with us to the football stadium.

Na začiatku Párnice nás čakal starosta obce Ján Hančiak spolu s miestnym bežcom a spolu s nami bežali s pochodňou až na futbalový štadión.

The we were greeted by kindergarten kids.

Tam na nás už netrpezlivo čakali malí škôlkari.

Kids danced and sang some folk songs for children, which we remembered from our childhood, so some of us joined them. It was really cute, because when dancing, it seemed that every kid had different choreography. :o)

Deti nám aj zaspievali a zatancovali na detské ľudové piesne, ktoré sme si poniektorí pamätali z nášho detstva, tak sme si aj s nimi zanôtili ... bolo to veľmi roztomilé, hlavne keď si každé dieťa tancovalo svoj vlastný tanec.

Although they were just little kids, they knew what does peace mean. They felt a sun in their hearts shining love, friendship and joy into the whole world.

Bolo veľmi prekvapivé, že vedeli povedať aj iné slová, ktoré vyjadrujú mier a dokázali v tichosti pocítiť v srdci slniečko, ktoré žiari lásku, priateľstvo a radosť do celého sveta...

It was very difficult not to get distracted by the box full of doughnut. But whet the time came, every mouth was full of this delicious sweet.

Sem tam bolo pre ne ťažké chodiť okolo krabice plnej buchiet a nezobrať si, kým nebola chvíľa na občerstvenie, potom sa už len na to vrhli a veselo prežúvali...

Students performed tradition folks song from the region of Terchova, which is included in UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity for more than 10 years.

V Terchovej sa žiaci venujú aj ľudovej hudbe. Zahrali nám niečo z ich známej terchovskej muziky, ktorá je zapísaná v zozname nehmotného kultúrneho  dedičstva UNESCO už viac ako 10. rokov.

We have prepared an interesting program for children, which will not only entertain, but also educate them...

Pre deti máme prichystaný bohatý a zaujímavý program, ktorý ich nielen zabaví,  ale aj poučí ...

Mr. Mayor Jozef Davidik also participated in our program at the Primary school of Adam Frantisek Kollar and he too held the torch and expressed a wish for peace.

Pán starosta Jozef Dávidík sa tiež zúčastnil nášho programu na základnej škole s MŠ Adama Františka Kollára a aj on si podržal pochoden a vyslovil želanie pre mier.

We offered the certificate of appreciation to the school and the school principal Mgr. Renata Opalkova and also to the school's digital coordinator, Mgr. Marian Zajac, who already knew us from previous years and helped with organizing of the event.

Ďakovný list za školu prebrala od nás pani riaditeľka školy Mgr. Renáta Opalková a s organizáciou podujatia pomohol Mgr. Marián Zajac, školský digitálny koordinátor, ktorý nás už poznal z minulých ročníkov.

Before reaching the border, we stopped at Klokocov Elementary School, where the Mayor of Klokocov, Mr. Radoslav Zajac, and the Mayor of Rakova, Mr. Anton Heglas, were waiting for us with a generous refreshment.

Pred dobehom na hranicu sme sa zastavili pri ZŠ Klokočov, kde nás čakali starosta obce Klokočov, Ing. Radoslav Zajac, a starosta obce Raková, Mgr. Anton Heglas, ktorí pre nás pripravili bohaté občerstvenie.

There was also a cultural program prepared for us in the form of three accordionists, the Hlavicorski Pajtasi, who played some pieces from their repertoire very beautifully. They harmonized very well together...

Čakal na nás tiež kultúrny program v podobe troch harmonikárov - Hlavičorských pajtášov, ktorí nám veľmi pekne zahrali niečo zo svojho repertoáru. Veľmi dobre im to spolu ladilo...

At the border, we were met by Czech runners along with the Mayor of Bila, Mr. Tomas Kubacak, and the Mayor of Stare Hamry, Mrs. Eva Torova. They all agreed that it is very important to talk about peace and engage in similar activities because nowadays peace is not taken for granted and we must strive for it in our daily lives. They also highlighted the excellent cooperation between the surrounding Czech and Slovak municipalities, and that even though we have been two separate nations for years, we are still like brothers.

Na hranici nás čakali českí bežci spolu so starostom obce Bílá, Ing. Tomášom Kubačákom, a starostkou obce Staré Hamry, Bc. Evou Tořovou. Všetci sa zhodli na tom, že v súčasnosti je veľmi potrebné hovoriť o mieri a robiť podobné aktivity, keďže v dnešnej dobe už mier nie je úplnou samozrejmosťou a treba sa oň usilovať v každodennom živote. Tiež vyzdvihli veľmi dobrú spoluprácu medzi českými a slovenskými okolitými obcami a že aj keď sme už roky dva rozdelené národy, stále sme ako bratia.

Torch carried by
Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Bohman (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Michal Griglak (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Ronivon Oliveira (Brazil), Samunnati Lehonkava (Ukraine), Sandro Zincarini (Italy), Vladislav Vavrinec (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Sandro Zincarini
The torch has travelled 105.0 km from Dolný Kubín to Klokočov.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all