May 30, 2024 Live from the road

Zlín - Vyškov

Reported by Nirbhasa Magee 66.0 km

We were up bright and early for our first stop was in Komenského I primary school.

Vstali jsme brzy ráno a jeli na naše první setkání do Základní školy Komenského I.

The kids had lots of beautiful artwork waiting for us.

Děti pro nás připravily celou řadu krásných přivítacích obrázků a mávátek.

Mayor Jiří Korec also very kindly stopped by to hold the torch and offer some words of encouragement. He had a very busy day ahead of him as he also had to open the Zlín Film Festival, so we are very grateful to him for making some time for us.

Primátor Jiří Korec se za námi také zastavil, převzal Mírovou pochodeň a povzbudil nás do dalších kilometrů. Měl před sebou velmi nabitý program a přímo ze školy mířil na zahájení zlínského Filmového festivalu, proto jsme mu byli velmi vděční, že si na nás našel čas.

We invite the kids to feel peace inside their heart....

S dětmi děláme cvičení, ve kterém je učíme cítit mír v jejich srdcích...

We invite the kids to do the actions to our World Harmony Run song...

Všichni společně zpíváme píseň World Harmony Run s pohybovým ztvárněním.

And it comes time to hold the Torch and offer wishes for peace....

A přichází chvíle podržet si osobně pochodeň a vložit do ní své přání pro mír.

And now we run!

A teď společně běžíme!

A signed certificate of appreciation for school principal Mgr. Karin Frýdlová

Paní ředitelka Mgr. Karin Frýdlová přebírá Děkovný list od Mírového běhu.

and one big group photo!

A společná fotka na závěr!

We then run to nearby Otrokovice, and our next stop, Trávníky Primary School

Pokračujeme během do nedalekých Otrokovic, kde na nás čekají děti ze Základní školy Trávníky.

We demonstrate how the run works - we can't cover all the distance alone, we run a few kilometres and pass the torch to the next person....

Ukazujeme dětem, jak štafetový běh vypadá v praxi - nedokážeme celou vzdálenost uběhnout sami, běžíme ji štafetově, každý pár kilometrů.

Now we introduce ourselves using our own language, songs, dance, and the kids try to guess where we come from...

Tady se dětem představujeme - náš jazyk, písně, tance,... a děti hádají, ze které jsme země.

Sandro from Italy has found a nice place to give his performance!

Sandro z Itálie si pro svůj výstup našel netradiční místo!

peace in the heart....

mír v srdci...

passing the torch from hand to hand and heart to heart....

předávání pochodně z ruky do ruky a od srdce k srdci...

Ok, let's run!

Dobře, pojďme si zaběhat!

The school very kindly provided water and fruit - much needed, as it was a very hot day...

Škola nám zajistila krásné občerstvení, které se v horkém dnu velmi hodilo.

Thank you to principal Mgr. Eva Horňáková for being such a gracious and enthusiastic host!

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Evě Horňákové za to, že nás tak srdečně a s nadšením se školou přivítala!

Some nice words from Mayor Bc. Hana Večerková, DiS

Pár krásných slov od paní starostky Bc. Hany Večerkové, DiS.

and the Mayor kindly leads us out of the school as we go to our next destination.

A paní starostka nás laskavě vyvedla ze školy směrem k našemu dalšímu místu setkání.

Some nice running along the river path....

Krásné momenty z běhu kolem řeky Moravy.

and into our third and final school of the day, Kvasice Primary School

A vzhůru do naší dnešní třetí a poslední Základní školy v Kvasicích.

These kids are super talented artists!

Děti z této školy jsou super talentovaní umělci!

Mayor Ing. Dušan Odehnal stopped by to hold the torch and offer some kind words...

Starosta Ing. Dušan Odehnal se za námi zastavil, podržel si pochodeň a pronesl pár laskavých slov.

Some more much-needed refreshment for the runners....

Další, tak potřebné, občerstvení pro běžce.

and then we hit the road again...

A vydáváme se opět na cestu.

We were very kindly provided a police escort as made our way through Kroměříž.

Přes Kroměříž nás prováděla městská policie.

..to our last ceremony, at the famous Kroměříž Flower Gardens.

Na cestě k naší poslední ceremonii v Květné zahradě v Kroměříži.

These gardens are renowned for their historical significance and architectural beauty. They were established in the 17th century have been recognized as a UNESCO World Heritage Site since 1998. Today, they will be dedicated to peace as a Sri Chinmoy Peace-Blossom.

Květná zahrada v Kroměříži je proslulá svým historickým významem a architektonickou krásou. Byla založena v 17. století a od roku 1998 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes bude zasvěcena míru jako Květina míru Sri Chinmoye.

As part of the beautiful ceremony, Katka and Abhari read out poems and aphorisms on peace by Sri Chinmoy, the founder of the Peace Run, accompanied by Anusobhini on the harp.

Jako součást programu recitovala Katka a Abhari básně a aforismy o míru od Sri Chinmoye, zakladatele Mírového běhu. Doprovázela je Anusobhini na harfu.

And then comes the unveiling of the Peace-Blossom plaque, by castellan Mgr. Zdeněk Novák, councillor Jiří Kašík, and Kateřina Zonová

A poté byla odhalena plaketa Mírového květu kastelánem Mgr. Zdeňkem Novákem, radním Jiřím Kašíkem a paní učitelkou ze ZUŠ Kateřinou Zonovou.

Some beautiful singing...

Krásná vystoupení dětí ze ZUŠ v Kromeříži.

A choir of children song the Word Harmony Run song, by Sri Chinmoy

Sbor dětí zpívá píseň World Harmony Run složenou Sri Chinmoyem.

As a token of gratitude to the children and their teacher, Kateřina Zonová, we present an artwork by Sri Chinmoy entitled 'Compassion'

Jako vyjádření vděčnosti zpěvákům a jejich paní učitelce Kateřině Zonové, jim předáváme obraz Jharna Kala od Sri Chinmoye nazvaný "Soucit".

And of course, no ceremony is complete without running with the torch, even if it is only around the fountain :)

A samozřejmě, žádná ceremonie se nemůže obejít bez běhu... i když je to jen běh kolem kašny.

After such a nice experience we were ready for more running, and so in the afternoon we covered the remaining 35km on our route to Vyskov. See you tomorrow!

Po tomto krásném zážitku jsme byli opět připraveni běžet, a tak jsme ještě odpoledne odběhli 35km do našeho koncového města Vyškova. Uvidíme se zase zítra!

Torch carried by
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Agnikana Šenkýřová (Czech Republic), Alexandra Fernandes Santos (Portugal), Andrea Malíšková (Czech Republic), Anusobhini Rabensová (Czech Republic), Asangas Steimetz (Czech Republic), Baladev Saraz (Slovakia), Balavan Thomas (Great Britain), Balazs Bencsetler (Hungary), Dharmik Šenkýř (Czech Republic), Ema Rabensová (Czech Republic), Jana Dušková (Czech Republic), Josef Šverma (Czech Republic), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Nirbhasa Magee (Ireland), Robert Kopriva (Romania), Ronivon Oliveira (Brazil), Sandro Zincarini (Italy), Sylva Strádalová (Czech Republic), Tamas Kopriva-Biro (Romania), Udayachal Šenkýř (Czech Republic), Uddhava Selucký (Czech Republic), Vladimir Potapov (Czech Republic).  
Photographers
Ronivon Oliveira, Sandro Zincarini
The torch has travelled 66.0 km from Zlín to Vyškov.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all