jūlijs 29, 2014 Live from the road

Skrīveri - Līvāni

Reported by Gints Peleckis 100.0 km

We started our morning with the help of local Skriveri runners and the runners club "Ozolnieki" - their participation in the Run has become a tradition.

Mēs uzsākām savu rītu ar vietējo Skrīvernieku un skrējēju kluba "Ozolnieki" palīdzību - viņu dalība skrējienā ir kļuvusi jau par tradīciju.

Next we ran through Aizkraukle.

Tālāk mēs izskrējām cauri Aizkrauklei.

Near Koknese we met a large number of kids...

Pie Kokneses mēs satikām lielu skaitu bērnu...

We had a really nice meeting!

Mums bija patiesi jauka tikšanās!

We oficially presented the torch to Koknese sport centre director Davis Kalnins...

Mēs oficiāli nodevām lāpu Kokneses sporta centra direktoram Dāvim Kalniņam...

...and he passed it on to everybody present.

...un viņš to nodeva tālāk visiem klātesošajiem.

Riga volleyball school were one of the main participants of the event - they were having their volleyball camp here when they got the invitation to participate.

Rīgas volejbola skola bija vieni no galvenajiem dalībniekiem - viņiem bija volejbola nometne Koknesē, kad viņi saņēma ielūgumu piedalīties.

It says: "In this kitchen there are working excellent cooks" - very true... "Rudolfs" gave us really nice service and good lunch...

Šeit rakstīts: "Šajā virtuvē darbojas lieliski pavāri" - ļoti patiesi... Krodziņā "Rūdolfs" mēs saņēmām ļoti jauku apkalpošanu un labas pusdienas...

At the border of Plavinas municipality we had a meeting with the first branch of local runners.

Uz Pļaviņu novada robežas mums bija sarunāta tikšanās ar pirmajiem vietējiem skrējējiem.

They were really fast...

Viņi bija patiesi ātri...

Soon some others joined us.

Drīz mums pievienojās arī citi.

We were greeted and treated near bakery "Liepkalni".

Mūs sagaidīja un pacienāja pie maiznīcas "Liepkalni".

Youth Guard joined us next.

Kā nākamie mums pievienojās Jaunsardze.

They had a good pace.

Viņiem bija labs ātrums.

So step by step our team grew larger...

Tā soli pa solim mūsu komanda pieauga...

...until we finished at the promised land - a table full of drinks and snacks.

...līdz mēs finišējām pie apsolītās zemes - galds, kas bija pilns ar dzērieniem un uzkodām.

Everyone was invited to write something on the poster.

Katrs bija aicināts kaut ko uzrakstīt uz plakāta.

The vice chairman Aigars Lukss.

Priekšsēdētājas vietnieks Aigars Lukss.

Plavinu gymnasium and Youth Guard also got the certificate.

Arī Pļaviņu ģimnāzija un Jaunsardze saņēma sertifikātus.

Next stop was in Jekabpils.

Nākamā pietura bija Jēkabpilī.

The sports school director of Jekabpils Edgars Lamba.

Jēkabpils sporta skolas direktors Edgars Lamba.

Certificate for participation for Jekabpils.

Sertifikāts par dalību Jēkabpilij.

Our Ukrainian runner is getting a lot of attention and support in Latvia.

Mūsu ukraiņu skrējēja saņem lielu uzmanību un atbalstu Latvijā.

A little break...

Neliels pārtraukums...

...before we continued our way.

...pirms mēs turpinājām savu ceļu.

The people of Jekabpils really lit a spark in us - very joyful people.

Jēkabpilieši patiešām iededza mūsos dzirksteli - ļoti dzīvespriecīgi cilvēki.

We were greeted at the border of municipality of Livani.

Mūs sveica uz Līvānu novada robežas.

They presented us with a traditional bread and the synbolic keys of the city - Livani is the gate to Latgale.

Viņi mums dāvāja tradicionālo maizi un simboliskas pilsētas atslēgas - Līvāni ir Latgales vārti.

A very nice musical welcome from the local performers - country chapel "Julijs".

Ļoti jauks muzikāls sveiciens no vietējiem māksliniekiem - lauku kapela "Jūlijs'.

At the very end we got a nice refreshing rain and put up our Peace Run flag beside the city council of Livani.

Pašās beigās mēs dabūjām jauku atsvaidzinošu lietiņu un uzstādījām savu Miera Skrējiena karogu pie Līvānu pilsētas domes.

We were very honored and inspired that the runners club "Ozolnieki" found an opportunity to join us today - we presented the director Juris Berzins with a certificate.

Mēs bijām ļoti pagodināti un iedvesmoti, ka skrējēju klubs "Ozolnieki" atrada iespēju pievienoties mums šodien - kluba direktoram Jurim Bērziņam mēs pasniedzām sertifikātu.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Aleksandra Manevska (North Macedonia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Latvian runners (Latvia), Lucas Buchta (Czech Republic), Marko Mihajlov (North Macedonia), Patricia Daxner (Germany), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zsofia Nagy (Hungary).  
Photographers
Marko Mihajlov
The torch has travelled 100.0 km from Skrīveri to Līvāni.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all