jūlijs 28, 2014 Live from the road

Madona - Skrīveri

Reported by Gints Peleckis 104.0 km

Olegs Maluhins - a famous latvian olympian - helped the team by serving a magnificent breakfast this morning and dinner last evening.

Oļegs Maļuhins - slavens latviešu olimpietis - palīdzēja komandai, pasniedzot lieliskas vakariņas un brokastis.

Now we definitely had an olympic strenght to start the day.

Tagad mums patiešām bija olimpisks spēks, lai uzsāktu dienu.

We met the first runners near Vestiena.

Mēs satikām pirmos skrējējus netālu no Vestienas.

This pwas the first time that the torch arrived in Vestiena, and the people were very excited.

Tā bija pirmā reize, kad lāpa ieradās Vestienā, un cilvēki bija aizkustināti.

Handing the torch oficially to the representative of the Vestiena - the head of the Vestiena parish administration Arturs Vile-Berzins.

Oficiāli nododot lāpu Vestienas pārstāvim - Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Vīle-Bērziņš.

The team had to leave their handprints and some words of Peace.

Komandai vajadzēja atstāt savus roku nospiedumus un dažus vārdus par Mieru.

The great Vestiena runners.

Dižie Vestienas skrējēji.

People seemed to be really excited.

Cilvēki likās tiešām sajūsmināti.

Next stop was in Ergli - we were greeted by the head of Ergli district administration Guntars Velcis and some other inhabitants of this nice city.

Nākamā pietura bija Ērgļos - mūs sagaidīja Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un daži citi šis jaukās pilsētas iedzīvotāji.

Heading off for the next stop..

Uzsākam skrējienu uz nākamo pieturu..

..which happened to be a nice meal!

..kas izrādījās bija jaukas pusdienas!

Many thanks to Ergli for the nice welcome!

Liels paldies Ērgļiem par jauko sagaidīšanu!

Now we had the strenght to continue - and some beautiful views we had on the way of this hilly region!

Tagad mums bija spēks turpināt - un skaistus skatus mēs redzējām pa ceļam šajā paugurainajā apgabalā!

Our next stop was Madliena.

Mūsu nākamā pietura bija Madliena.

Here as well the torch was for the first time and created much joy and excitement as we saw it in the faces of people and the head of the administration of Madliena parish.

Arī šeit lāpa ieceļoja pirmo reizi un radīju lielu prieku un sajūsmu, kā mēs to redzējām Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja Ojāra Atslēdziņa un sanākušo cilvēku sejās.

They said that theirs is a small place, but it certainly was one of the biggest and warmest welcome of the day.

Viņi teica, ka Madliena esot maza vieta, bet tā noteikti bija viena no lielākajām un siltākajām sagaidīšanām šodien.

Local dance group "Mažoretes".

Madlienas "Mažoretes".

Madlienas orchestra.

Pūtēju orķestris "Madliena".

A little challenge for the orchestra as we sang "World Harmony Run" song.

Neliels izaicinājums orķestrim, kamēr mēs dziedājām "Pasaules Sadraudzības skrējiena" dziemu.

We met so many nice people!

Mēs satikām tik daudz jauku cilvēku!

The torch bearers of tomorrow - what we give in the hands of these children today - will be manifested in the world tomorrow.

Rītdienas lāpneši - tas, ko mēs ieliekam šo bērnu rokās šodien, tiks izpausts pasaulē rītdien.

They may be small in numbers, but certainly they are strong.

Varbūt viņu nav daudz, bet viņi pavisam noteikti ir stipri.

Many storks we see in Latvia.

Latvijā mēs redzam daudz stārķu.

It wasn't long before we were intercepted by a few eager runners...

Nebija ilgi jāgaida, līdz mūs pārtvēra dažas dedzīgas skrējējas...

...and soon we got to the last stop of the day.

...un drīz mēs tikām līdz pēdējai dienas pieturai.

We were welcomed at the museum of Andrejs Upits - a famous latvian teacher, poet and short story teller.

Mūs sagaidīja pie Andreja Upīša - slavena latviešu skolotāja, dzejnieka un īsstāstu rakstnieka - muzeja.

Andris Zalitis - head of the administration of Skriveri district.

Andris Zālītis - Skrīveru novada domes priekšsēdētājs.

We also had guests from Germany - football team "Monasteria", who participated in the football festival in Skriveri.

Mums arī bija ciemiņi no Vācijas - futbola komanda "Monasteria", kas piedalījās Skrīveru futbola svētkos.

Orchestra "Skriveru Tauretajs".

Pūtēju orķestris "Skrīveru Taurētājs".

The traditional game with the orchestra.

Nu jau tradicionālā spēle ar orķestri.

Our Ukrainian runner also happen to play flute.

Mūsu skrējēja no Ukrainas arī spēlē flautu.

"The Chef".

"Pavārs".

The day wasn't over after we finished our last ceremony - we were greeted at the "Skriveru Saldumi" candy factory where we had the opportunity to participate in a candy making workshop.

Pēc pēdējās sagaidīšanas ceremonijas diena nebija galā - mūs sagaidīja "Skrīveru Saldumi" Saldumu darbnīcā, kur mums bija iespēja piedalīties konfekšu veidošanas procesā.

It's really hard to wrap a candy in a paper when it's there before you so sweet and unprotected ready to fulfil it's purpose - for some sweet lovers it's a really hard test.

Ir patiešām grūti ietīt konfekti papīrā, kad tā atrodas tavā priekšā tik salda un neaizsargāta, gatava izpildīt savu sūtību - dažiem saldumniekiem tas ir patiešām grūts pārbaudījums.

Children in a candy factory.

Bērni saldumu rūpnīcā.

But that was not the end! - we were greeted at the natural farm "Ragares".

Bet tās vēl nebija beigas! - mūs sagaidīja saimniecībā "Ragāres".

The table was full of fresh and delicious things.

Galds bija pilns ar svaigām un gardām lietām.

The main meal was the soup.

Galvenajā ēdienā bija zupa.

Janis Vaivars - the householder of the farm - also happens to be a runner.

Mājas saimnieks Jānis Vaivars arī ir skrējējs.

What a warm and heartfelt evening! - in an informal way runners had the opportunity to tell about themselves and why they're running...

Cik gan silts un sirsnīgs vakars mums bija izdevies! - neformālā veidā skrējējiem bija iespēja pastāstīt par sevi un to, kāpēc viņi skrien...

The sky sang it's melody of Peace, as we parted from this beautiful place, slowly contemplating a really nice day and really nice words...

Debesis dziedāja savu Miera melodiju, kamēr mēs šķīrāmies no šīs skaistās vietas, lēnām apcerot patiešām jauku dienu un patiešām jaukus vārdus...

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Aleksandra Manevska (North Macedonia), Dragan Nikolic (Serbia), Latvian runners (Latvia), Lucas Buchta (Czech Republic), Marko Mihajlov (North Macedonia), Patricia Daxner (Germany), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zsofia Nagy (Hungary).  
The torch has travelled 104.0 km from Madona to Skrīveri.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all