jūlijs 27, 2014 Live from the road

Smiltene - Madona

Reported by Gints Peleckis 106.0 km

We had a good nights sleep and met some new friends.

Mēs labi izgulējāmies un satikām jaunus draugus.

A big Thank You for our hosts

Liels Paldies saimniekiem

It was just about 20 km till we met our first running companions today - and we gave the certificate to the sport organizer of the parish of Ranka Peteris Zelcs.

Pagāja tikai 20 km līdz mēs satikām savus pirmos skriešanas kompanjonus šodien - un mēs iedevām sertifikātu Rnakas pagasta sporta organizatoram Pēterim Zelčam.

We ran through a beautiful area...

Mēs skrējām cauri skaistam rajonam...

...until we stopped to refresh ourselves with some cold water, bread and cheese.

...līdz mēs apstājāmies, lai veldzētos ar vēsu ūdeni un iestiprinātos ar maizi un sieru.

Thank You for letting us rest here for a while in this beautiful place!

Paldies, ka atļāvāt uz brīdi atvilkt elpu šajā skaistajā vietā!

Quickly - hide!

Ātri - slēpieties!

The sportsmen of Ranka helped us to get to the municipality border where we met our next running comrades from the municipality of Jaunpiebalga.

Rankas sportisti palīdzēja mums tikt līdz novada robežai, kur mēs satikām savus nākamos skriešanas biedrus no Jaunpiebalgas.

It was the local rugby team!

Tā bija vietējā regbija komanda!

After a joyful run we were greeted in the city of Jaunpiebalga.

Pēc priekpilna skrējiena mūs sagaidīja Jaunpiebalgā.

Thnak You for Your hospitality and kind words.

Paldies par Jūsu viesmīlību un laipnajiem vārdiem.

THe weather was really hot.

Laiks patiešām bija karsts.

The Allmighty torch like a magnet makes people to smile and to try to touch it.

Visuvarenā lāpa kāmagnēts liek cilvēkiem smaidīt un censties tai pieskarties.

It takes a lot of water to cover such a distance.

Ir vajadzīgs daudz ūdens, lai pieveiktu tādu distanci.

The sportsmen of Jaunpiebalga were happy to pass the torch to the next municipality of Vecpiebalga.

Jaunpiebalgas sportisti bija priecīgi nodot lāpu nākamajam novadam - Vecpiebalgai.

Pushing or stretching?

Stumt vai stiepties?

A lot of good runners are supporting us the whole day.

Daudz labu skrējēju mūs pavada visas dienas garumā.

Andris Praulitis with the torch and the certificate.

Andris Praulītis ar sertifikātu un lāpu.

Thank You Vecpiebalga for Your support!

Paldies Vecpiebalgai par atbalstu!

They came at the right spot at the right time.

Viņi ieradās īstajā vietā un īstajā laikā.

The city of Cesvaine had a big festival yesterday so there were not many people around, but still we felt honored to oficially pass the torch to the city in the person of the organizer of sports in the district - Roberts Cepurniek.

Cesvainei vakar bija lieli svētki, tāpēc nevarēja manīt daudzus cilvēkus, bet mēs bijām pagodināti oficiāli nodot lāpu Cesvaines pilsētai novada sporta organizatora Roberta Cepurnieka personā.

The castle of Cesvaine.

Cesvaines pils.

Just before entering last city of the day we were intercepted by the local orienteering team.

Tieši pirms ieskriešanas pēdējā šīs dienas pilsētā, mūs pārtvēra vietējā orientēšanās komanda.

The orchestra of Madona.

Madonas pūtēju orķestris.

The sport section director Maris Gailums with the torch and a gift.

Sporta daļas vadītājs Māris Gailums ar lāpu un pateicības dāvanu.

A little challenge to the orchestra.

Neliels izaicinājums orķestrim.

And they managed very well!

Un viņi tika galā ļoti labi!

Thank You Madona for the warm welcome...

Paldies Tev, Madona, par laipno uzņemšanu...

And big thanks to all the local runners who rented a bus just to be able to join the Run for a few days - You inspiration was really essential!

Un liels paldies visiem vietējiem skrējējiem, kuri bija noīrējuši autobusu, lai varētu pievienoties skrējienam dažas dienas - Jūsu iedvesma bija patiesi nozīmīga!

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Aleksandra Manevska (North Macedonia), Dragan Nikolic (Serbia), Jorge Pina (Portugal), Latvian runners (Latvia), Lucas Buchta (Czech Republic), Marko Mihajlov (North Macedonia), Patricia Daxner (Germany), Rachel Pina (Portugal), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zsofia Nagy (Hungary).  
Photographers
Marko Mihajlov
The torch has travelled 106.0 km from Smiltene to Madona.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all