jūlijs 26, 2014 Live from the road

Valka - Smiltene

Reported by Dipavajan Renner 62.0 km

Welcome to Latvia! It was time to say good bye to Estonia. Again all our gratitude for hosting our international team so nicely!

Laipni lūgti Latvijā! Bija pienācis laiks atsveicināties no Igaunijas. Un vēlreiz - liels paldies par jauko mūsu starptautiskās komandas uzņemšanu!

Still in Estonia we started in Valga/Valka - one city in two countries, as both city representatives pointed out to us. The torch was passed officially from Estonia to Latvia.

Vēl esot Igaunijā mēs sākām Valgā\Valkā - viena pilsēta divās valstīs, kā to norādīja abu pilsētu pārstavji. Lāpa tika oficiāli nodota no Igaunijas Latvijai.

Some presents from the estonian coordinators to the mayor of Valka - Vents krauklis.

Dažas dāvanas no igaunu koordinatoriem Valkas mēram Ventam Krauklim.

...a group picture with all our Estonian and Latvian runners!

... grupas bilde ar visiem mūsu igauņu un latviešu skrējējiem!

Let the fun start!

Lai sākas jautrība!

...first steps...

...pirmie soļi...

..soon we reached Strenči... We oficially handled the torch to the chairman of municipality of Strenci - Janis Petersons.

..drīz mēs sasniedzām Strenčus... Mēs oficiāli nodevām lāpu Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam.

..a small, heartfelt meeting next to the river of Gauja...

..neliela, bet sirsnīga tikšanās pie Gaujas upes...

Thank you Strenči!

Paldies Strenčiem!

...a great place to watch the Peace Run...

...lieliska vieta, no kuras vērot skrējienu...

..running into Trikāta we got a nice welcome...

..ieskrienot Trikātā mūs jauki sagaidīja...

...the city received the torch...

...pilsēta saņēma lāpu...

Thank you Trikāta!

Paldies, Trikāta!

...the dirtroads are back! So is the dust....

...atpakaļ pie grants ceļiem! Un atpakaļ pie putekļiem....

Our final meeting: Smiltene.

Mūsu pēdējā tikšanās: Smiltenē.

We ran right into the internatioanal gathering of latvians from all over the world in the 3x3 camp - it was a surprise! Many people where gathered and we presented the Peace Run to the kids...

Mēs ieskrējām tieši starptautiskajā visas pasaules latviešu pulcēšanās nometnē 3x3 - tas bija pārsteigums! Tur bija daudz cilvēku, un mēs prezentējām Miera skrējienu bērniem...

...nice outfit....

...jauks vainags....

Aleksandra joined the trend...

Aleksandra pievienojās plūsmai...

Thank you Smiltene for the nice finish!

Paldies Smiltenei par jauko finišu!

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Aleksandra Manevska (North Macedonia), Andrea Marcato (Italy), Anne L Leinonen (Finland), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Ilya Evdokimov (Russia), Jorge Pina (Portugal), Latvian runners (Latvia), Lucas Buchta (Czech Republic), Marko Mihajlov (North Macedonia), Patricia Daxner (Germany), Rachel Pina (Portugal), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zsofia Nagy (Hungary).  
Photographers
Andrea Marcato, Dipavajan Renner
The torch has travelled 62.0 km from Valka to Smiltene.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all