júl 27, 2021 Live from the road

Slovak-hungarian border - Tisovec

Reported by Danica Cernakova, Varunavi Klabnikova 73.0 km

The next stage of the Slovak Peace Run begins

Začína sa ďalšia etapa Slovenského mierového behu.

The Peace Torch was lit by our Hungarian team member Himadri.

Pochodeň nám zapálil náš maďarský člen tímu Himadri.

S veľkým elánom vybiehame.

The first determined sports enthusiasts of the town Tornala are getting ready to run with us a few kilometers.

Prví odhodlaní športoví nadšenci v meste Tornaľa sú pripravení odbehnúť si s nami pár kilometrov.

We run together with the athletes from the primary school in Tornala to the square.

So športovcami zo ZŠ v Tornali spoločne pribiehame na námestie.

The little cheerleaders greeted us with their cute performance.

Malí roztlieskávači nás privítali svojím roztomilým vystúpením.

The Mayor of Tornala Anna Szogedi told us she remembers us from Peace Run twelve years ago. Since then she still keeps our Certificate of Appreciation. She said that message of peace that we spread is nowadays very important. She wished us to have swift legs.

Pani primátorka Mgr. Anna Szogedi si nás pamätá ešte spred dvanástich rokov, kedy sme s Mierovým behom navštívili Tornaľu a že ešte stále majú odvtedy aj náš Ďakovný list. Povedala nám, že posolstvo mieru, ktoré šírime je hlavne v tejto dobe veľmi dôležité a popriala nám, aby sme mali bystré nohy.

Children´s joy can be very contagious.

Detská radosť vie byť veľmi nákazlivá.

The students escort us from Tornala at the brisk pace in the direction of our next destination Gemerska Ves.

Žiaci nás svižným tempom odprevádzajú z Tornale v smere našej ďalšej destinácii Gemerská Ves.

The teacher with her pupils brought us to another meeting place in the village Gemerska Ves.

Pani učiteľka telocviku nás so svojimi žiakmi priviedla na miesto ďalšieho stretnutia v obci Gemerská Ves.

The Mayor Monika Lévaiová wholeheartedly greeted us in front of their community centre.

Pani starostka Monika Lévaiová nás veľmi srdečne privítala na pôde miestneho komunitného centra.

The members of female ensemble Harkacsi Asszonykórus not only sing very well...

Členky ženského súboru Harkácsi Asszonykórus vedia nielen pekne spievať...

...but also are able to sincerely feel peace inside the depths of their hearts.

...ale aj úprimne a z hĺbky srdca precítiť mier a harmóniu vo svojom vnútri.

Some of them wanted to capture our torch in their mobile phones.

Niektorí si našu horiacu pochodeň chceli zvečniť aj vo svojich mobiloch.

From Gemerská Ves already a bigger group of enthusiastic little runners was saying good-bye to us.

Z Gemerskej Vsi nás odprevádzala už väčšia skupina malých nadšencov.

Football players from FC Jelšava chose our Peace Run as one of the ways to maintain their physical fitness as well as feeling of oneness.

Futbalisti z FK Jelšava si ako súčasť udržovania svojej kondičky ale aj spolupatričnosti zvolili aj náš Mierový beh.

Member of the local council Emília Šimanová is also clear about the fact that sport and life in peace and harmony go hand in hand. It is really true when we say: "In fit body, fit spirit!"

Pani poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Emília Šimanová má v tom tiež jasno, že šport a život v mieri a harmónii kráčajú ruka v ruke. Nie nadarmo sa hovori:" V zdravom tele zdravý duch!"

This young man mentioned that he was a participant of our Peace Run a couple of years ago.

Tento mladý muž nám prezradil, že sa nášho Mierového behu zúčastnil ako chlapec pred niekoľkými rokmi.

Mrs. Director of City museum in Jelšava Mgr. Tatiana Strelková also received a Certificate of Appreciation.

Pani riaditeľka Mestského múzea v Jelšave Mgr. Tatiana Strelková takisto od nás obdržala Ďakovný list.

As we learned, the most valuable collection of the museum are these bells made with a special technique. They are not meant only for sheep but also for other animals, for example camels.

Ako sme sa dozvedeli, najznámejším artiklom múzea sú tieto zvonce, vyrobené špeciálnou technikou. Sú určené nielen pre ovce, ale aj iné zvieratá, napríklad ťavy.

The mayor of Revúca town Ing. Július Buchta received the Peace Torch from us. He told us that in Revúca region there is one of the biggest mines of magnesite.

Pán primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta s vďakou prijal od nás mierovú pochodeň. Porozprával nám, že v okolí Revúcej je jedna z najväčších ťažieb magnezitu.

Also the little ones could feel peace in their hearts.

Aj tí najmenší vedeli pocítiť mier vo svojom srdci.

The Mayor with his little helpers planted this Peace tree.

Pán primátor spolu s malými pomocníkmi zasadil tento stromček mieru.

Also our team members collaborated.

Aj náš tím priložil ruku k dielu.

Ing. Igor Kvetko from the department of school, physical fitness and sports in Revúca participated in a similar Peace Run relay of Czechoslovak youth in 1984-85 which ran from Dukla monument to Milnik pod Prahou monument. Altogether 5 relay teams from different parts from Czechoslovakia joined and ran together to Milnik pod Prahou. Mr. Kvetko was responsible for the longest portion from Dukla which was about 740km. He organized that in collaboration with Agricultural University in Nitra and Forest University in Zvolen from where he had a team of runners able to run 15-20km at once. Instead of the Peace Torch they had a row on which individual towns and villages decorated with ribbons.

Ing. Igor Kvetko z oddelenia školstva, telesnej kultúry a športu v Revúcej sa v rokoch 1984-85 zúčastnil podobnej štafety Mierového behu československej mládeže, ktorá bežala od pamätníka Dukla k pamätníku Milnik pod Prahou. Celkovo bežalo 5 štafiet z rôznych častí Československa, ktoré sa spájali a spoločne dobehli do Milnika. Pán Kvetko bol zodpovedný za najdlhší úsek z Dukly, čo bolo cca 740 km. Organizoval to v spolupráci s Nitrianskou poľnohospodárskou univerzitou a so Zvolenskou lesníckou univerzitou, odkiaľ mal tím bežcov, ktorí dokázali ubehnúť naraz 15-20 km. Namiesto mierovej pochodne mali však pádlo, na ktoré im jednotlivé obce a mestá dávali stužky.

Even though there are holidays, in Muráň a couple of people found time and together with us felt peace in their hearts.

Hoci sú prázdniny aj na Muráni si pár ľudí na nás našlo čas a spolu s nami precítili mier v srdci.

Muráň is famous for its pastry which are made using a special recipe.

Muráň je vychýrený aj svojimi buchtami, ktoré robia podľa špeciálnej receptúry.

The donkey attentively listens to interesting stories from our Peace Run.

Oslík pozorne počúva zaujímavé príbehy z nášho mierového behu.

The first donkey in the world has a chance to hold our Peace Torch in Slovakia.

Prvý oslík na svete má možnosť podržať si mierovú pochodeň na Slovensku.

The best ending of the day was at Zbojská Cottage where we had a special welcome.

Najlepší záver dňa bol na Chate Zbojská, kde sme mali špeciálne privítanie.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Himadri Kavai (Hungary), Katka Minarčíková (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Varunavi Klabnikova (Switzerland), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Danica Cernakova, Himadri Kavai
The torch has travelled 73.0 km from Slovak-hungarian border to Tisovec.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all