júl 29, 2021 Live from the road

Detva - Žarnovica

Reported by Andrej Višněvský, Pataka Špaček, Vinati Docziova 66.0 km

After an excellent breakfast, we started the day by running from the town of Detva on the square near the cultural house. After 13 km, we came to Zvolenská Slatina, where we unexpectedly became part of the memorial program honoring the victims of the First and Second World Wars.

Po výborných raňajkách sme začali deň výbehom z mesta Detva na námestí pred Kultúrnym domom. Po 13 km sme dobehli do obce Zvolenská Slatina, kde sme sa neplánovane pripojili k programu uctenia pamiatky obetí 1. a 2. svetovej vojny.

The program was opened by the Slovak Army Wind Ensemble with the Slovak national anthem.

Program zahájil Slovenský armádny dychový súbor Slovenskou hymnou.

On this occasion, we shared the idea that for true peace in the world, it is not enough just to put down weapons, but to actively strive to live in harmony with everyone around us.

Pri tejto príležitosti sme zdieľali myšlienky, že na skutočný mier nestačí len nečinnosť zbraní medzi národmi, ale aktívne sa snažit žiť v harmónii s každým človekom okolo nás.

The mayor of the village Zvolenská slatina Ing. Maria Klimentova recieved our Peace torch.

Slávnostne sme odovzdali pochodeň starostke obce Zvolenská Slatina, pani Ing. Márii Klimentovej.

The special guest of honour in this event was a member of the Czechoslovak Air Force in Great Britain during World War II, General Emil Boček. At his admirable age of 98, he is the last living Czechoslovak pilot of the RAF.

Hlavným a výnimočným hosťom tejto udalosti bol príslušník československého letectva vo Veľkej Británii za 2. svetovej vojny, pán generál Emil Boček. Vo svojich obdivuhodných 98 rokoch je posledným žijúcím československým pilotom RAF.

He embraced the idea of Peace Run with great warmth and some very inspiring words.

Myšlienku mierového behu Peace Run prijal s veľkou vrelosťou a inšpirujúcimi slovami.

The monument to local victims of the 1st and 2nd World Wars. It was created by Jan Kulich, native of Zvolenska Slatina.\

Pamiatnik miestnym obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Jeho autorom je Ján Kulich, rodák zo Zvolenskej Slatiny.\

At the Viglas castle

Na hrade Vígľaš

We continued for 11 km to the historic town of Zvolen. On the way, we got another surprise on the route — a runner from Zvolen named Miro (in the red T-shirt). Miro's mother called from Zvolenská Slatina, where she saw us at the ceremony. Miro did not hesitate and within minutes started running to meet us half way, to accompany us back to his home town.

Nasledoval 11 kilometrový beh do historického mesta Zvolen. Ďalším prekvapením na trati bol zvolenský bežec Miro (v červenom tričku). Mirova mamka mu zavolala zo Zvolenskej Slatiny, kde nás zahliadla. A tak Miro neváhal a v priebehu niekoľkých minút nám vybehol naproti 4 km, aby nás odprevadil do Zvolena.

Due to an unfortunate mishap during the planning, a group of children expected us to arrive in Zvolen a day earlier (luckily, this kind of hiccups occur very rarely on the Peace Run route :) ) Even so, the city's Deputy Mayor Vladimir Luptak welcomed us with great kindness.

V priebehu plánovania trasy došlo k nešťastnému nedorozumeniu a skupinka zvolenských detí a dalších zástupcov mesta nás čakali o deň skor (k takým zádrhelom našťastie dochádza na trase Mierového behu veľmi výnimočne :) ) Napriek tomu nás dnes nesmierne láskavo privítal zástupca primátora mesta Zvolen, pán Ing. Vladimír Lupták.

Runner Miro with his daughter.

Bežec Miro s dcérou.

Mr. Deputy Mayor Vladimír Luptak gave us a captivating introduction to the history of the city of Zvolen, for example why this city has been an important railway node in the middle of Slovakia.

Pán zástupca primátora Ing. Vladimír Lupták nám v priebehu 15 minút predstavil históriu mesta Zvolen, napríklad prečo je toto mesto v strede Slovenska železničným uzlom.

What a lovely surprise the next day — the Vice Mayor has put up a wonderful post on FB!

Nasledujúci deň nás pán zástupca starostu krásne prekvapil svojím príspevkom na FB...

On a hot day we enjoyed a special edition of Ben&Jerry's Peace Pop!

V horúcom dni sme sa dočkali zmrzliny, která mala v názve Peace - Mier.

The deputy mayor offered us also a quick visit to the main dominant of this historical city - Chateu Zvolen.

S pánom zástupca primátora Zvolena Ing. Vladimírom Luptákom sme si krátko prehliadli hlavné pamiatky tohto historického mesta - zámok Zvolen.

Sometimes we manage to run for short sections without cars. We enjoy the beauty of nature in Slovakia.

Občas sa nám podarí vybehnúť na krátke úseky bez áut. Užívame si krásu prírody Slovenska.

Our keenest runner Pataka is enjoying the downhill run.

Náš nejvýkonnejší bežec Pataka si práve užíva beh z kopca dole.

Passing the Peace torch relay between the girls.

Odovzdanie štafety mierovej pochodne medzi dievčatami.

The last meeting of this day took place in Hliník nad Hronom, where members of the local Karate club were waiting for us.

Posledné stretnutie tohto dňa sa uskutočnilo v obci Hliník nad Hronom, kde na nás čakali členovia miestneho Karate klubu.

Here too, there was yet another lovely surprise: a musical performance by a folklore trio.

Aj tu nás čakalo milé prekvapenie v podobe hudobného vystúpenia folklórneho tria.

The peace and harmony we felt in our hearts together for a few moments in Hliník was wonderfully fulfilling.

Podarilo sa nám společne pocítiť na pár chvíľ mier a harmóniu vo svojom srdci.

Mayor Vladimír Mikuláš received the torch on behalf of the whole municipality.

Za obec Hliník nad Hronom slávnostne prevzal pochodeň starosta Vladimír Mikuláš.

A rare opportunity to make a wish for others.

Vzácna príležitosť si niečo priať pre druhých.

Meetings between people and between generations are the most beautiful thing in the Peace Run.

Na mierovom behu sú stretnutia medzi ľudmi a medzi generáciami to najkrajšie.

On the left you can see an oak tree, which was named as Peace Tree.

Vľavo možete vidieť dub, který bol vyhlásený za Mierový strom.

Mayor Vladimír Mikuláš received also the Certificate of Appreciation for Hliník nad Hronom as well as Sri Chinmoy's painting entitled Earth.

Starosta Vladimír Mikuláš prevzal ďakovný list pre obec Hliník nad Hronom a tiež obrázok s názvom Zem.

Our meeting was recorded in the local chronicle of the village Hliník nad Hronom. We were happy to see that this wasn't the first record of our relay in this book!

Naše stretnutie bolo zapísané do miestnej kroniky obce Hliník nad Hronom. S radosťou sme sa presvedčili, že to nebol prvý zápis nášho behu v tejto kronike!

The children from the local karate club showed us their endurance when they accompanied us to the end of the municipality.

Deti z miestneho klubu karate nám ukázali svoju vytrvalosť, keď nás odprevadili až na koniec obce.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Himadri Kavai (Hungary), Katka Minarčíková (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Himadri Kavai
The torch has travelled 66.0 km from Detva to Žarnovica.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all