máj 19, 2023 Live from the road

Bratislava

Reported by Padyatra Komak, Varunavi Klabníková 5.0 km

Video clip from TV Ruzinov (starts at 5:12)

Videoreportáž TV Ružinov (začína na 5:12)

Even before the official start of this year's Slovak route of the Peace Run, we took part in 4 beautiful events in Bratislava. With the collaboration of City districts Ruzinov and Raca we organized the planting and dedicating of Peace Trees. We combined these events with visits to elementary schools, one in each of these districts. Our ceremonies usually consist of an educational and entertaining parts, riddles, singing, running "around the continents", feeling peace in the heart and circulating the Peace Torch, in which everyone puts their wish for the world.

Ešte pred oficiálnym začiatkom tohtoročnej slovenskej trasy Mierového behu sme sa v Bratislave zúčastnili krásnych 4 podujatí. S mestskými časťami Ružinov a Rača sme zorganizovali sadenie a vymenovanie Stromov mieru, a tieto akcie sme spojili s návštevami základných školy, po jednej v každej tejto mestskej časti. Naše ceremónie zvyčajne pozostávajú z výchovno-zábavnej časti, z hádanok, spevu, behu “okolo svetadielov”, precítenia mieru v srdci a kolovania Mierovej pochodne, do ktorej každý vloží svoje želanie pre svet.

We started the day at the Elementary School on Drienova in Ruzinov. We met the first four grades in their sports complex.

Deň sme začali na Základnej škole na Drieňovej ulici v Ružinove. Stretli sme sa s prvým stupňom v ich športovom areáli.

The students immediately showed us their knowledge of Slovak cities and also guessed where our foreign guests came from. As a reward, we sang them the anthem of our run, which luckily hasn't changed since last year, and hopefully we managed... ;)

Žiaci nám hneď ukázali svoje znalosti slovenských miest a tiež uhádli, odkiaľ pochádzajú naši zahraniční hostia. Za odmenu sme im zaspievali hymnu nášho behu (ktorá sa našťastie od minulého roka nezmenila, a snáď sme to dobre zvádli… ;)

During the traditional short silence and imagining the beautiful loving sun in their hearts, the pupils really calmed down and at the end they smiled beautifully.

Počas tradičného krátkeho utíšenia sa a predstavovania si krásneho láskavého slnka v srdci sa žiaci naozaj upokojili a na záver aj krásne usmievali.

With the children, we repeated the motto of our run - "Peace begins with me", which is one of the conditions for joining our run. They did shout, so I hope they will remember how it goes as well as the content, which we all want to be guided by.

So žiakmi sme si zopakovali motto nášho behu – "Mier začína u mňa", čo je jednou z podmienok k pripojeniu sa k nášmu behu. Krásne zakričali, tak dúfam, že si zapamätajú aj znenie, aj obsah, podľa ktorého sa všetci chceme riadiť.

In order to manage to pass the Peace Torch among all the participants, many of them held it in groups.

Aby sme stihli popodávali Mierovú pochodeň medzi všetkými zúčastnenými, veľa z nich ju držalo po skupinkách.

Peace Torch was passed to the teachers as well.

Pochodeň neobišla ani pani učiteľky.

One of the most popular activities at PS Drienova was collecting stamps for the Peace Passport at each continent. They all waved at us beautifully when they had already gone around the world.

Jednou z najobľúbenejších aktivít na ZŠ Drieňovej bolo zbieranie pečiatok do Mierového pasu pri každom svetadieli. Krásne nám nimi všetci zakývali, keď už obišli celý svet.

The representative of the school receives the Certificate of Appreciation on behalf of all the runners of the Peace Run, along with a painting by Sri Chinmoy, the founder of the run.

Pani zástupkyňa školy, Mgr. Dagmar Dubinová, preberá Ďakovný list v mene všetkých bežcov Mierového behu, spolu s maľbou od Sri Chinmoya, zakladateľa behu.

With one class, we moved out of the school grounds to the Strkovec lake. This beautiful place was chosen by the Environment Department of the City District to plant the Peace Tree - and chose a linden tree as a symbol of Slavism.

S jednou triedou sme sa presunuli von z areálu školy ku Štrkoveckému jazeru. Toto krásne miesto vybralo Oddelenie životného prostredia Mestkej časti na zasadenie Stromu mieru – a vybralo lipu, ako symbol slovanstva.

Deputy Mayor, Martin Patoprsty, together with the children, ceremoniously unveiled a commemorative plaque, which will remind all citizens that they too can contribute to peace. Just start with yourself: be tolerant, smiling, considerate - and if we all have this inner peace, we will help the whole world.

Pán zástupca starostu, Ing. Martin Patoprstý, spoločne s deťmi slávnostne odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude odteraz pripomínať všetkým občanom, že aj oni môžu prispieť k mieru. Stačí začať od seba: byť tolerantní, usmievaví, ohľaduplní - a ak budeme mať všetci tento vnútorný mier, pomôžeme tým celému svetu.

At the same time, we send a huge thank you to parents and all teachers for their exemplary upbringing of children.

Zároveň posielame obrovskú vďaku rodičom aj všetkým učiteľom za ich príkladnú výchovu detí vo všetkých smeroch.

Just before lunch, our team moved to Raca, where they visited PS Tbiliska, which has a newly renovated sports complex. Here, too, the students guessed all the cities correctly.

Tesne pred obedom sa náš tím presunul do Rače, kde navštívil ZŠ Tbiliská, ktorý majú krásne vynovený športový areál. Aj tu žiaci uhádli všetky mestá správne.

The school representative accepts the Certificate of Appreciation.

Pani zástupkyňa preberá Ďakovný certifikát.

Our last stop was Park J.M. Hurbana, where in cooperation with the City District we installed a commemorative plaque for a recently planted plane tree.

Našou poslednou zastávkou bol Park J.M. Hurbana, kde v spolupráci s Mestskou časťou sme osadili pamätnú tabuľu pre nedávno zasadený platan.

We really appreciate that the Mayor Mgr. Michal Drotován found time and came to encourage us at our symbolic ceremony. At the same time, he explained to us the history and importance of this park, where the Memorial to the Fallen is also located, and Pope John Paul II also visited it.

Veľmi si ceníme, že sám pán starosta Mgr. Michal Drotován si našiel čas a prišiel nás povzbudiť na našu malú ceremóniu. Zároveň nám vysvetlil históriu a dôležitosť tohto parku, kde sa nachádza aj Pamätník padlým a navštívil ho aj pápež Ján Pavol 2. (toto dopln a skontroluj, nepamätám si presne cim je ten park este dolezity.

Finally, we sang the song by Sri Chinmoy "A New World of Peace" to the mayor, as a symbolic message that a new era is now beginning - the Memorial of Hope for the future has been added to the Monument to the Fallen.

Na záver sme ešte pánovi starostovi zaspievali pieseň od Sri Chinmoya "A New World of Peace", ako symbolický odkaz, že teraz sa začína nová éra – k Pamätníku padlým pribudol Pamätník nádeje do budúcna.

We thank all participants for their cooperation in today's projects. We wish that all citizens can pause for a moment while walking past the two new Peace Trees in Bratislava and send their goodwill to the whole world. In the future, we only wish for peace - both outer and inner peace.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu pri dnešných projektoch. Želáme si, nech všetci občania pri prechádzaní popri oboch nových Stromoch mieru v Bratislave sa na chvíľu pozastavili a vyslali svoju dobrú vôľu do celého sveta. Do budúcna si želáme len a len mier - ten vonkajší, ako aj ten vnútorný.

Torch carried by
Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Ludmila Klishina (Ukraine), Makula Samarina (Ukraine), Natasha Pavliuk (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Semantika Selecka (Slovakia), Tanya Vanakova (Ukraine), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Padyatra Komak, Varunavi Klabníková
The torch has travelled 5.0 km in Bratislava.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all