Sept. 17, 2014 Live from the road

Plovdiv - Edirne (Turkey)

Reported by Dipavajan Renner 203.0 km

Thank you to the Hotel Kendros for supporting the Peace Run!

Благодарим на хотел „Кендрос” , че подкрепи Пробега за мир!

Our first school: The "Dusho Hadjidekov" - school in Plovdiv. The kids gave us a heartfelt welcome.

Първото ни училище в Пловдив: „Душо Хаджидеков”. Децата ни посрещнаха сърдечно.

...a short presentation and we passed the torch...

... кратко представяне, след което предадохме факела ...

Nice singing, Aleksandra!

Хубаво пяхте, Александра!

A big hand to the school! After the meeting all the kids joined us on our Run to the next school....

Поздрав за училището! След срещата всички деца тичаха с нас към следващото училище ...

Welcome to the "Paisiy Hilendarski" - school!

Добре дошли в училище „Паисий Хилендарски”!

..a warm speech...

... топли думи ...

...our singing wasn't that bad?

... толкова зле ли пяхме?

...a school yard stampede...

Thank you for the nice meeting!

Благодарим за хубавата среща!

....elder students carried the torch to the next school:

... по-големите ученици бягаха с факела до следващото училище:

....the "Aleko Konstantinov" - school: good friends from the past!

... училище „Алеко Константинов” – отдавнашни добри приятели!

The principal greeted us...

Директорът ни поздрави ...

Thank you for the fun!

Благодарим ви за веселието!

...we left Plovdiv behind...

... Пловдив остана зад нас ...

..and arrived in Parvomay.

... и пристигнахме в Първомай.

...a first surprise meeting on the way in...

... първа неочаквана среща на влизане ...

...a brief meeting at the first school in Parvomay.

... кратка среща пред първото училище в Първомай.

...and straight into the second one:

... и право към следващото:

...one big school party in Parvomay!

... голямо училищно празненство в Първомай!

...we reached the city hall: the mayor welcomed us kindly...

... стигнахме до общината: кметът ни посрещна любезно ...

Thank you Parvomay!

Благодарим на Първомай!

...and another school on the way out of the city:

... и още едно училище на излизане от града:

...High Five...

... дай ръка ...

...Dimitrovgrad welcomed the Peace Run in a traditional way!

... Димитровград посрещна Пробега за мир по традиционен начин!

The mayor and many athletes gathered on the main square...

Кметът и много спортисти дойдоха на централния площад ...

..kind words by the mayor...

... доброжелателни думи от кмета ...

Thank you Dimitrovgrad for the kindness!

Димитровград, благодарим ти за гостоприемството!

A long running day...

Ден на продължително бягане ...

Haskovo - our last meeting place in Bulgaria.

Хасково – последните ни срещи в България.

What better finish than to run into a school with 500 kids waiting!

Какъв по-добър финал от това да дотичаш в училище, където чакат 500 деца!

...Peace can be felt in the heart, as the children show us here...

... мирът може да бъде почувстван в сърцето, както ни показват децата тук ...

..you better don't run out of stickers with a huge crowd around you...

... по-добре да не ти свършват стикерите, когато си заобиколен от такова множество ...

Thank you for the enthusiasm!

Благодарим ви за ентусиазма!

...a peace-declaration got airborne...

... във въздуха полетя мирна декларация ...

..after the school we met the mayor of Haskovo. Thank you for the meeting!

... след училището се срещнахме с кмета на Хасково. Благодарим за срещата!

...and some nice performances...

... красиви изпълнения ...

It was time to say good bye to Bulgaria. All our gratitude for the hospitality and the kindness. We fully enjoyed our stay in your beautiful country!

Дойде време да се сбогуваме с България. Огромна благодарност за гостоприемството и добротата. Престоят в красивата ви страна бе много радостен за нас!

Welcome to Turkey!

Добре дошли в Турция!

...our greeting committee at the border...

... комитетът по посрещането ни на границата ...

Edirne - our today's final destination.

Одрин – крайната ни цел за днес.

...a group of local athletes carried the torch all the way from the border into the city.

... група местни спортисти пренесоха факела от самата граница до града.

Thank you and welcome to Edirne!

Благодарим ви и добре дошли в Одрин!

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Dipavajan Renner (Austria), Goga Petrovcic (Croatia), Milan Javornicky (Czech Republic), Oliveria Lopez (France), Ondrej Mocny (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Stevan Letic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany).  
Photographers
Dipavajan Renner, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 203.0 km from Plovdiv to Edirne (Turkey).

Latest reports from Bulgaria - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all