Септ. 29, 2019 Live from the road

Dobrich - Varna

Reported by Vili Angelova 112.0 km

On the way from Dobrich to Kavarna – the wonderful weather brings the feeling of vastness and joy of running.

На път от гр. Добрич към гр. Каварна – прекрасното време дава усещане за безграничност и радост от тичането.

At the entrance to Kavarna, townsfolk and children from sports clubs and schools were eagerly expecting us.
Runners were interviewed by the local media.

На входа на гр. Каварна граждани и деца от спортни клубове и училища ни очакваха трепетно. Местната медия взе интервю от бегачите.

Groups of children were joining us all along the way to the central square.

Групи от деца се включваха в тичането към централния площад, през целия път.

Following the old Bulgarian tradition, the runners were welcomed in front of the Kavarna municipality with loaf, salt and homemade food prepared by the Union of Pensioners association.

По стар български обичай участниците в пробега бяха посрещнати пред сградата на Община Каварна с питка, сол и домашни гозби, приготвени от Сдружение „Съюз на пенсионера-2004“.

The children from sports clubs and schools joined us for games and singing offered by the team.

Децата от спорните клубове и училищата се включиха в игри и пеене на песни, които бяха подготвени от отбора.

Deputy mayor Yordan Yordanov welcomed the team, and the talented children from the “Colorful belt” choir sang folklore songs for us.

Зам.-кметът, Йордан Йорданов отправи приветствие към отбора за добре дошли, а талантливите деца от ДНХ „Шарено коланче“ ни поздравиха с изпълнение на фолклорни песни.

After the presentation of the team, the coordinator for Bulgaria officially handed the torch to Mr. Yordanov.

След представяне на отбора, координаторът за България официално връчи факела на г-н Йорданов.

It is time for photos with the torch and appealing dishes that will be surely remembered by all runners.

Време е за снимки с факела и хапване от вкусните гозби, които със сигурност нито един от бегачите няма да забрави.

After the official ceremony, we set off for cape Kaliakra where we learned more about the archaeological reserve which impressed us a lot.

Deputy mayor Yordan Yordanov and representatives of the Kavarna municipality kindly accompanied us to the area. The time spent together allowed us to share ideas and wishes for peace and oneness of all people.

All the runners received gifts from the Kavarna municipality and, as a sign of gratitude for the warm welcome, the team offered a painting by Sri Chinmoy, the founder of the Peace Run.

След официалното посрещане се отправихме към нос Калиакра, където научихме повече за историята на археологическия резерват, от който останахме възхитени. Зам.-кметът Йордан Йорданов и представители на община Каварна ни придружиха любезно до местността. Прекараното време заедно ни даде възможност да споделяме идеи и желания за мир и единство между хората.

Всички бегачи получиха подаръци от община Каварна, а в знак на благодарност за прекрасното и топло посрещане отбора подари картина изработена от създателя на Пробега на мира Шри Чинмой.

Thank you, Kavarna, for the nice meeting. We appreciate your sincere efforts for peace and oneness!

Благодарим, Каварна, за приятната среща. Оценяваме вашите искрени усилия за мир и единство!

We had the chance to visit the jewel of the northern Black Sea coast – the Bolata bay. An enchanting place!

Имахме възможност да посетим Перлата на северното Черноморие – залив Болата. Приказно място!

On the road to Varna …
The lady on the picture pulled up especially for a photo with the Peace Torch. She confided that she had held the torch as a child and was thrilled to get this chance again!

На път за Варна…
Дамата на снимката специално отби своята кола, за да се снима с факела на мира. Тя сподели, че когато е била дете, го е държала и е изключително радостна, че отново има тази възможност!

We are visiting the famous Evksinograd Palace, known for its gorgeous gardens; a world-class site of landscape architecture. The palace has the status of national cultural treasure.
Many thanks for the reception and the nice time we had there.

Гости сме на прочутият Евксиноград, известен с великолепните си градини, паметник на парковото изкуство от световна величина. Дворецът е културна ценност от национално значение.
Благодарим за посрещането и приятния престой.

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Andrey Stefanov (Bulgaria), Dmytro Vietrov (Ukraine), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Ion Frunza (Moldova), Krasimira Todorova (Bulgaria), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Todor Angelov (Bulgaria), Tzvetelina Dimitrova (Bulgaria), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria), Vili Angelova (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 112.0 km from Dobrich to Varna.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all